Stämmokommuniké från årsstämma

Axis AB (publ) har den 16 april 2013 hållit årsstämma. I samtliga föreslagna ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste besluten och deras huvudsakliga innehåll.

Beslut avseende utdelning
Årsstämman beslutade bifalla styrelsens förslag om en utdelning för verksamhetsåret 2012 om

5,00 kr per aktie, varav 2,25 kr utgör ordinarie utdelning och 2,75 kr extrautdelning. Som avstämningsdag för utdelning fastslogs den 19 april 2013. Utdelning beräknas därmed kunna utsändas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 24 april 2013.

Beslut avseende fastställande av resultat- och balansräkning
Årsstämman beslutade att fastställa av styrelsen framlagd resultat- och balansräkning för Axis AB, samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelsen och bolagets verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2012.

Beslut avseende val av styrelse och arvoden
Årsstämman beslutade i enlighet med valberedningens förslag, nämligen

  • att välja sex ordinarie styrelseledamöter utan några styrelsesuppleanter,
  • att omvälja styrelseledamöterna Charlotta Falvin, Martin Gren, Olle Isberg, Göran Jansson och Roland Vejdemo,
  • att välja Gustaf Brandberg till ny styrelseledamot,
  • att välja Roland Vejdemo till ny ordförande i styrelsen, samt
  • att arvode till styrelsen skall utgå med sammanlagt 1 000 000 kr, att fördelas med 500 000 kr till styrelsens ordförande samt 250 000 kr till var och en av övriga ledamöter, dock att arvode ej skall utgå till i bolaget anställd ledamot eller till ledamot som företräder större aktieägare. Det totala arvodet är 250 000 kronor lägre än föregående år.

Styrelseordföranden Lars-Erik Nilsson har avböjt omval.

Beslut om riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning
Årsstämman fastställde i enlighet med styrelsens förslag riktlinjer för bestämmande av lön och annan ersättning till den verkställande direktören och andra personer i bolagets ledning, vilka riktlinjer är desamma som varit gällande under närmast föregående år.

Beslut om kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m.
Årsstämman fastställde styrelsens förslag att gällande kriterier avseende utseende av ledamöter i valberedning m.m. skall gälla även inför årsstämman 2014, d.v.s. att ledamöter i valberedningen skall utses enligt följande:


De tre största aktieägarna i bolaget per den 31 augusti året före årsstämman skall, per den 30 september året före årsstämman eller senast sex månader före årsstämman, utse var sin representant att vara ledamot i valberedningen. Valberedningen skall inom sig utse en av ledamöterna till ordförande. För det fall någon av de tre största aktieägarna avstår från att utse en ledamot till valberedningen skall den fjärde största aktieägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största ägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills tre ledamöter utsetts. För det fall en ledamot lämnar valberedningen innan valberedningens arbete är slutfört, skall den aktieägare som utsett ledamoten utse en ny ledamot. För det fall denne aktieägare avstår från att utse en ny ledamot skall den fjärde största ägaren i stället utse en ledamot eller, om den fjärde största aktieägaren också avstår, aktieägarna därefter i fallande storleksordning tills en ny ledamot utsetts.

För ytterligare information

Johan Lundin, Investor Relations Manager, Axis Communications
Tel: +46 (0) 46 272 18 00, E-post: IR@axis.com

Om Axis Communications

Axis är marknadsledaren inom nätverksvideo och är en drivande kraft bakom övergången från analog till digital videoövervakning, som banar väg för en tryggare, smartare och säkrare värld. Axis erbjuder nätverksvideolösningar för professionella installationer med produkter och lösningar som är baserade på innovativa och öppna tekniska plattformar.
Axis har över 1400 engagerade medarbetare på 40 platser runt om i världen och med samarbetspartner i 179 länder. Axis grundades 1984 och är ett Sverigebaserat IT-företag som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm under symbolen AXIS. Mer information om Axis finns på www.axis.com

Om oss

Axis bidrar till en smartare och tryggare värld genom att utveckla nätverkslösningar som skapar ökad säkerhet och nya affärsmöjligheter. Som branschledande inom nätverksvideo erbjuder Axis produkter och tjänster för videoövervakning, videoanalys, passersystem och ljudsystem. Axis har över 3 000 engagerade medarbetare i mer än 50 länder och samarbetar med partners från hela världen för att leverera kundanpassade lösningar. Axis grundades 1984 i Sverige och är noterat på NASDAQ Stockholm (AXIS). Mer information om Axis finns på www.axis.com.

Prenumerera

Dokument & länkar