Bokslutskommuniké 2017

AXKID AB: Rekordår med fortsatt stark tillväxt under Q4

Höjdpunkter fjärde kvartalet

-         Rörelsens intäkter ökade med 31 procent till 17 500 KSEK (13 369)

-         Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 2 346 KSEK (901)

-         Rörelseresultatet uppgick till 2 105 KSEK (691)

-         Resultatet efter skatt uppgick till 1 705 KSEK (456)

-         Resultatet per aktie uppgick till 0,18SEK (0,06)

-         Lansering och infasning av den uppgraderade storsäljaren Minikid

Höjdpunkter helåret 2017

-         Rörelsens intäkter ökade med 73 procent till 78 664 KSEK (45 586)

-         Rörelseresultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) uppgick till 11 420 KSEK (1 309)

-         Rörelseresultatet uppgick till 6 972 KSEK (507)

-         Resultatet efter skatt uppgick till 5 062 KSEK (164)

-         Resultatet per aktie uppgick till 0,52 SEK (0,02)

VD-kommentar

När jag summerar 2017 kan jag konstatera att det varit det bästa året i Axkids historia. Försäljningen ökade med 75 procent till drygt 76 miljoner kronor och vi rapporterade en förbättrad lönsamhet. 2017 är året som Axkid gick från ett start-up bolag till ett etablerat snabbväxande företag. Förutom den över förväntan starka tillväxten, är det särskilt glädjande att bruttomarginalen förbättrades och uppgick till drygt 38 procent, en ökning med 7 procent mot föregående år. Vårt arbete med att reducera produktmaterialkostnaderna skapar en bättre lönsamhet samt en hållbar utveckling för Axkid och för vår miljö. Den förbättrade bruttomarginalen är en viktig byggsten för Axkids långsiktiga utveckling eftersom lönsamheten förstärks och vi kan investera i nya innovativa produkter samt nya kommersiella aktiviteter.

Den starka tillväxten beror på ett antal faktorer. I Sverige och Norden är marknaden för bakåtvända bilbarnstolar relativt mogen och i denna region tar Axkid marknads-andelar genom ett starkt produkterbjudande samt en erfaren kommersiell organisation. Vi har fokuserat på att hitta en bra balans mellan online marknaden som kräver en tydlig prisdisciplin och den fysiska handeln genom utbildning av våra återförsäljare samt ett utökat butiksmaterial.

I övriga Europa finns inte samma tradition av att barnen åker bakåtvänt men insikten om att en bakåtvänd stol är fem gånger säkrare än en framåtvänd börjar bli allt mer förankrad. Trenden mot bakåtvända stolar jämte de nya regleringarna bidrar till den ökade kunskapen för Axkids sortiment.

Under det fjärde kvartalet fortsatte tillväxten, om än inte i samma takt som under föregående kvartal. Norden växer bättre än tidigare medan den tidigare mycket starka tillväxten i Europa växer med en mer normal takt.

Under kvartalet lanserade vi en ny version av storsäljaren Minikid med högre säkerhetsegenskaper genom bland annat utökat sidokrockskydd. Dessutom har vi underlättat användarvänligheten genom att addera nya detaljer såsom exempelvis ett stödben vilket kan justeras med ett enkelt enhandsgrepp. Mottagandet hos våra återförsäljare har varit god för produkten.

Utöver de produktuppdateringar som genomförts under 2017, utvecklar vi nästa generation produkter. Det är en betydande investering på nästan 9,5 miljon kronor inkluderat produktuppdateringar bara under 2017. Vi har som målsättning, vilket inte skiljer sig mot 2016 års nyemissionsprospekt, att lansera nya innovativa produkter under 2019 för att förflytta Axkid mot ett starkt internationellt varumärke. 

Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med 2017 eftersom tillväxten är långt högre än vår årliga prognos på 20–30 procent över en konjunkturcykel. Genom vårt konsekventa lönsamhetsarbete och den starka tillväxten levererade Axkid en 15 procentig EBITDA marginal vilket är 5 procent bättre än prognosen. Den förbättrade lönsamheten möjliggör ytterligare investeringar i produktutveckling samt en bättre kommersiell plattform.  2017 visar att Axkids vision att erbjuda världens säkraste bilbarnstolar och bli ett globalt varumärke är en möjlig målsättning. Jag ser med tillförsikt på 2018 och en fortsatt tillväxt samt en ökad lönsamhet till gagn för barnen, återförsäljare, aktieägare samt vår personal.

Daniel Johansson, VD


Övrig information

Granskning
Denna rapport har ej granskats av bolagets revisorer.

Kommande informationstillfällen

-         Årsredovisningen kommer publiceras den 9 april 2018 via bolagets hemsida.

-         Delårsredogörelsen för det första kvartalet 2018 publiceras den 27 april.

-         Ordinarie årsstämman kommer att hållas den 8 maj 2018 klockan 10.00 i Göteborg. Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas.


För fördjupad finansiell information se bifogad PDF


Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar med inriktning mot den europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin om att bakåtvänt är säkrast, vilket är en insikt som sprider sig ut i världen. Alla bilbarnstolarna är godkända enligt den europeiska säkerhetsstandarden ECE r44 04.


Om oss

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!

Prenumerera