Kallelse till årsstämma i Axkid AB (publ) - uppdaterad

Aktieägarna i Axkid AB (publ), org. nr 556791-1887, (”Bolaget”) kallas härmed till årsstämma tisdagen den 8 maj 2018 kl 10.00, Axkids kontor, Odinslundsgatan 17, Göteborg. Inregistrering till stämman påbörjas kl 09.30.

Anmälan m.m.

Aktieägare som önskar deltaga i stämman skall:

-      dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken senast onsdagen den 2 maj 2018 och

-      dels senast onsdagen den 2 maj 2018 ha anmält sitt deltagande och eventuellt biträde till Bolaget, antingen skriftligt till Bolaget per post på adress: Axkid AB, Odinslundsgatan 17, 412 66 Göteborg, eller via e-post till admin@axkid.com. Anmälan kan även göras på telefon 0511-760 620.

Vid anmälan ska aktieägare uppge namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer (dagtid) samt namn på eventuella biträden. Sker deltagandet med stöd av fullmakt bör denna vara Bolaget till handa under ovanstående adress senast den 2 maj 2018 för att underlätta inregistrering. Fullmaktsformulär finns tillgängliga via e-post.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att deltaga i bolagsstämman, begära att tillfälligt omregistrera aktierna i eget namn, s.k. rösträttsregistrering. Aktieägare måste i god tid före den 2 maj 2018 underrätta sin förvaltare härom. Omregistreringen måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB den 2 maj 2018.

Aktieägare får ha med sig högst två biträden vid bolagsstämman om anmälan om det antal biträden denne har för avsikt att medföra anmäls i enlighet med det förfarande som gäller för aktieägares anmälan till årsstämma.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Framläggande och godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän att jämte ordförande justera protokollet
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
8. Beslut:
(a) om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
(b) om dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen inklusive beslut om delåterbetalning av villkorat aktieägartillskott
(c) om ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören
9. Beslut om fastställande av
(a) antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, och
(b) antalet revisorer och revisorssuppleanter
10. Beslut om fastställande av arvoden till
(a) styrelseledamöterna, och
(b) revisorerna
11. Val av
(a) styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter,
(b) styrelsens ordförande, och
(c) revisorer och eventuella revisorssuppleanter
12. Stämmans avslutande

Beslutsförslag

Punkt 8 b – Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen inklusive beslut om delåterbetalning av villkorat aktieägartillskott
Enligt avtal ingånget mellan Bolaget och dåvarande huvudägarna Tony Broberg, Andreas Finke och Tony Qvist ska av dem lämnade villkorade aktieägartillskott om totalt 2 025 000 kronor återbetalas med en tredjedel per år när villkoren vilka närmare framgår av Anslutnings-memorandumet publicerat 2014-06-23 (sidan 24) uppfylls. Av Anslutningsmemorandumet framgår:

”Axonkids erhöll under år 2010, 2011 och 2012 villkorade aktieägartillskott om totalt 2 025 000 kronor från Tony Broberg, Andreas Finke och Tony Qvist. Aktieägartillskotten får först betalas tillbaka den dag som Bolaget uppnår utdelningsbara vinstmedel som lägst uppgår till det beloppet, samt att Axonkids vinst överstiger det belopp som skall återbetalas. Återbetalning kan först ske efter det att årsstämma beslutat om utdelning. Aktieägarna har även förbundit sig att endast kräva återbetalning av maximalt en tredjedel av beloppet per år efter det att kriterierna för återbetalning uppnåtts”

Styrelsen föreslår mot denna bakgrund återbetalning av villkorat aktieägartillskott till Tony Broberg, Andreas Finke och Tony Qvist med sammanlagt 675 000 kronor (till envar med ett belopp om 225 000 kronor).

Tony Qvist har inte deltagit i beredningen av detta förslag.

Punkt 9 (a) och (b) – Fastställande av antalet styrelseledamöter, revisorer och suppleanter
Huvudägare Tony Qvist och Tony Broberg representerande totalt ca 26 procent av såväl röster och kapital i Bolaget (”Huvudägaren”) föreslår att styrelsen, för tiden intill nästa årsstämma, ska bestå av fyra stämmovalda ordinarie ledamöter utan suppleanter. Det föreslås att antalet revisorer ska uppgå till en och att ingen revisorssuppleant utses.

Punkt 10 (a)-(b) Fastställande av arvode för styrelse och revisorer
Huvudägare föreslår att styrelsearvode om 120 000 kronor utgår till styrelseordföranden och att 60 000 kronor utgår till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i koncernen. Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej (0 kronor). Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 10 (a)-(c) – Val av styrelseledamöter, ordförande och revisor
Huvudägare föreslår omval av styrelseledamöterna Thomas Bräutigam, Peter Schön, Tony Qvist och Daniel Johansson samt föreslår att Thomas Bräutigam utses till styrelsens ordförande. Som revisor i Bolaget föreslås revisionsbolaget KPMG AB (omval). Det noteras att KPMG AB meddelat att auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik vid sådant omval ska kvarstå som huvudansvarig revisor.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolaget.

Övrig information
Årsredovisningen och revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2017 kommer att finnas tillgängliga för aktieägarna hos Bolaget på ovanstående adress och på Bolagets hemsida, www.axkid.com, från och med den 9 april 2018. Fullständiga förslag tillsammans med anknytande handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga på motsvarande sätt hos Bolaget senast den 17 april 2018.

Samtliga ovanstående handlingar kommer att skickas kostnadsfritt till de aktieägare som begär det hos Bolaget och uppger sin adress.

Göteborg 2018-04-06

Axkid AB (publ)

Styrelsen

För ytterligare information kontakta VD Daniel Johansson, daniel.johansson@axkid.com,

tel. 0704-566733

Kort om Axkid AB

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort.

Om oss

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!

Prenumerera

Dokument & länkar