Kommuniké från årsstämman

  •  Till ordförande på stämman valdes sittande, Thomas Bräutigam.
  •  Av bolagets 9 700 000 aktier och röster var 3 011 951 aktier och röster närvarande vid årsstämman, motsvarande cirka 31,05 procent av det totala antalet aktier och röster i bolaget.
  •  Stämman beslutade:

a) Att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2017.

b) Eftersom ett beslut om återbetalning av aktieägartillskott kräver samtliga aktieägares samtycke och att samtliga aktieägare inte är närvarande på stämman denna dag ändrar styrelsen sitt förslag till beslut i punkt 8b till följande. Styrelsen föreslår att stämman beslutar att överföra bolagets vinst tillsammans med den balanserade vinsten i ny räkning.
Stämman beslutade fastställa bolagets resultat och att det disponibla beloppet balanseras i ny räkning.

c) Att bevilja styrelsens ledamöter ansvarsfrihet gentemot Bolaget för 2017 års förvaltning, samt bevilja Daniel Johanson som verkställande direktör, ansvarsfrihet gentemot Bolaget för 2017 års förvaltning.

  •  Stämman beslutade att välja Thomas Bräutigam såsom styrelseordförande för tiden fram till nästa årsstämma 2019. Stämman beslutade att till övriga styrelseledamöter för tiden fram till nästa årsstämma 2019 att välja Peter Schön, Tony Qvist och Daniel Johanson.
  •  Val av revisor beslutade stämman att för tiden fram till nästa årsstämma 2019 omvälja KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Lars-Ola Jäxvik som huvudrevisor. 
  •  Stämman beslutade att arvode till styrelsen om 120 000kr till styrelseordförande och 60 000kr till envar övrig stämmovald ledamot som inte är anställd i bolaget. Ersättnings- och revisionsutskotten inkluderas i styrelsens arbete och särskilt arvode för dessa utgår ej (0kr). Till anställda utgår inget arvode (0kr). 
  •  Stämman beslutade att arvode till revisorn skall utgå enligt godkänd räkning.

För ytterligare information om årsstämman kontakta VD Daniel Johanson, tel. 0704-56 67 33 eller läs på hemsidan www.axkid.com 

Kort om Axkid AB 

Axkid är ett svenskt företag som värnar om barns säkerhet i trafiken och familjens trygghet i en fungerande vardag. Vi utvecklar och producerar bilbarnstolar med ambitionen att alltid driva säkerhetstänk och marknad framåt, med dagens krav på design och komfort. 

Om oss

Axkid utvecklar, tillverkar och säljer bilbarnstolar inriktade mot den Europeiska marknaden. Axkids bilbarnstolar är framtagna i linje med den skandinaviska filosofin, bakåtvänt är säkrast!