Årsstämma i B3IT Management AB (publ)

Aktieägarna i B3IT Management AB (publ), 556606-3300, kallas härmed till årsstämma torsdagen den 11 maj 2017 kl. 16.00. Årsstämman kommer att  avhållas på Westmanska Palatset med adress Holländargatan 17, 111 60 i Stockholm. Registreringen påbörjas kl. 15.30.

Aktieägare som önskar deltaga i bolagsstämman ska:

dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredag den 5 maj 2017,

dels anmäla sin avsikt att deltaga i stämman till bolaget senast fredag den 5 maj 2017, per e-post till stamma@b3it.se, under adress B3IT Management AB (publ), Att: Stämma, Box 8, 101 20 Stockholm eller per telefon till 08-410 143 40 (uppge anmälan till årsstämma). Vid anmälan ska anges namn, adress, person- eller organisations-nummer, telefonnummer, samt, i förekommande fall, antal biträden (högst två).

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade, d.v.s. förvarade i en depå, måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för att få delta i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd den 5 maj 2017 och bör begäras i god tid före denna dag hos den som förvaltar aktierna.

De aktieägare som genom ombud önskar utnyttja sin rösträtt vid stämman ska till ombudet utfärda skriftlig, dagtecknad fullmakt. Fullmakten och övriga eventuella behörighets-handlingar, såsom registreringsbevis, ska vara tillgängliga vid stämman. Sådana behörighetshandlingar bör emellertid även biläggas anmälan. Fullmaktsformulär finns tillgängligt hos bolaget och på bolagets webbplats, www.b3it.se, och sänds på begäran till aktieägare som uppger sin postadress.

Det totala antalet aktier och röster i bolaget uppgår vid tiden för kallelsen till 7 294 876, av vilka inga ägs av bolaget.

Förslag till dagordning

 1. Stämmans öppnande
 2. Val av ordförande vid stämman
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
 4. Godkännande av dagordning
 5. Val av minst en justeringsman
 6. Prövning av huruvida stämman blivit behörigen sammankallad
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen och i samband därmed föredragning av verkställande direktören
 8. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen
 9. Beslut om disposition av bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter och verkställande direktören
 11. Fastställande av antal styrelseledamöter och revisorer med eventuella suppleanter
 12. Fastställande av arvode åt styrelse och revisorer
 13. Val av styrelse och styrelseordförande samt revisor samt redogörelse för valberedningens arbete.
 14. Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
 15. Fastställande av principer för tillsättande av valberedning, instruktion till valberedningen samt ersättning till valberedningen
 16. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
 17. Beslut om förvärv av aktier i delägda dotterbolag delvis genom apportemission
 18. Stämmans avslutande

 
För fullständig kallelse, se bifogat pressmeddelande.

 
För mera information kontakta gärna: 
Annette Björklund, IR-ansvarig, annette.bjorklund@b3it.se, tel 072-7007082

 
B3IT
är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade drygt 400 medarbetare per 1 februari 2017. Omsättningen 2016 uppgick till 488,5 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 38,7 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se 

Denna information är sådan information som B3IT Management AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 april 2017 kl 10.30 CET.

Taggar:

Om oss

B3 är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3 strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3 hade 530 medarbetare per sista mars 2018. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK med ett rörelseresultat (EBIT) om 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3 noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se