Stämmokommuniké från årsstämman i B3IT Management AB (publ)

Vid årsstämman i B3IT Management AB (publ) den 15 maj 2018 behandlades bland annat följande ärenden.

Beslut om utdelning
Årsstämman beslutade att vinstutdelning för räkenskapsåret 2017 ska ske med 2,17 kr per aktie. Som avstämningsdag för rätt att erhålla utdelning fastställdes den 17 maj 2018. Utbetalning sker genom Euroclear Sweden AB och beräknas äga rum den 22 maj 2018.

Styrelse- och revisorsarvode
Årsstämman fastställde att styrelsearvode ska utgå med sammanlagt 870 000 kr att fördelas med 360 000 kr till ordföranden och med 170 000 kr vardera till övriga av stämman utsedda ledamöter, med undantag för Sven Uthorn som är anställd som VD och koncernchef i bolaget. Ersättning för utskottsarbete ska utgå med sammanlagt 135 000 kr att fördelas med 50 000 kr till ordföranden för styrelsens revisionsutskott och 35 000 kr till ledamot av detsamma, samt med 30 000 kr till ordföranden för styrelsens ersättningsutskott och 20 000 kr till ledamot av detsamma. Revisorn ska erhålla skälig ersättning enligt löpande räkning och godkänd faktura.

Val av styrelse och revisor
Årsstämman utsåg, för tiden intill dess nästa årsstämma hållits till ordinarie styrelseledamöter genom omval Henrik Holm, Alf Blomqvist, Rune Nordlander, Marika Skärvik och Sven Uthorn. Ingrid Engström avböjde omval. Till styrelsens ordförande valdes Henrik Holm. KPMG AB, med den auktoriserade revisorn Marine Gesien som huvudansvarig revisor, utsågs genom omval till revisor för tiden intill nästa årsstämma.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 
Årsstämman antog styrelsens förslag om riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor för ledande befattningshavare.

Valberedning
Årsstämman beslutade att valberedningen ska bestå av representanter för två större aktieägare samt styrelsens ordförande. Valberedningen kan dock utgöras av representanter för tre eller fyra större aktieägare samt styrelsens ordförande om styrelsens ordförande finner att ett sådant intresse föreligger hos de större aktieägarna. Valberedningen ska bereda och till årsstämman lämna förslag, bland annat till val av ordförande och övriga ledamöter i bolagets styrelse och styrelsearvode. Namnen på valberedningens ledamöter publiceras i bolagets tredje kvartalsrapport. Någon ersättning till valberedningens ledamöter ska inte utgå.

Ändring av bolagsordningen
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att anta en ny bolagsordning med ändring av § 1 avseende bolagets firma till i första hand en lydelse där bolagets firma i stället är B3 Consulting Group AB (publ) och i andra hand en lydelse där bolagets firma i stället är B3 Consulting AB (publ).

Godkännande av närståendetransaktioner
Årsstämman beslutade att godkänna nedanstående, och därmed sammanhängande, transaktioner i enlighet med det fullständiga beslutsförslaget.

  • Avyttring av aktier i dotterbolaget B3IT Göteborg AB till B3IT Digital Worklife AB, som vid tidpunkten för överlåtelsen av aktierna kommer att vara dotterbolag; och
  • Avyttring av aktier i dotterbolaget B3IT Digital Xperience AB till dotterbolaget Rebel & Bird AB.

Emission av teckningsoptioner
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att genomföra emission av högst 100 000 teckningsoptioner, Serie 2018:1. Teckning av aktier i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 15 maj 2021 till och med den 15 juni 2021. Teckningskursen per aktie ska motsvara 110 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdaq Stockholms officiella kurslista för aktie i bolaget under en period av 30 dagar fram till och med den 14 maj 2018. Ökningen av bolagets aktiekapital kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att uppgå till högst 10 000 kronor, vilket motsvarar en utspädning om cirka 1,3 procent av det totala antalet aktier och av det totala röstetalet i bolaget, dock med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om emission av aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att intill nästkommande årsstämma, vid ett eller flera tillfällen och med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, besluta om att emittera maximalt ett så pass högt antal aktier som medför att antalet aktier i bolaget ökar med ett antal som, tillsammans med eventuellt förvärvade aktier enligt nedanstående punkt, sammanlagt utgör högst tio procent jämfört med det nu utestående antalet aktier i bolaget.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier
Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, om att bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv och överlåtelse av bolagets egna aktier. Förvärv av aktier i bolaget får endast ske på antingen börsen eller i enlighet med förvärvserbjudande till bolagets samtliga aktieägare. Förvärv får ske av högst så
många aktier att återköpta aktier tillsammans med eventuella nyemitterade aktier enligt det föreslagna bemyndigandet i föregående punkt sammanlagt uppgår till högst tio procent av det nu utestående antalet aktier och vidare förutsatt att det efter återköp fortfarande finns full täckning för bolagets bundna egna kapital.

Samtliga årsstämmans beslut fattades enhälligt.

B3IT Management AB (publ)

StyrelsenFör mera information kontakta gärna:
Annette Björklund, Investor Relations, annette.bjorklund@b3it.se, tel 072-7007082


B3IT är ett av Sveriges snabbast växande konsultbolag med seniora konsulter inom IT och Management. Bolaget hjälper företag och förvaltningar att effektivisera sin IT-verksamhet genom att utveckla teknik, processer, strategi och organisation samt förbättra sin affärsverksamhet med hjälp av smarta IT-lösningar. B3IT strävar efter att bygga upp en stark företagskultur som befrämjar entreprenörskap och där konsulterna får stora möjligheter att utvecklas. Nöjda kunder, toppresultat i medarbetarundersökningen Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ses som ett kvitto på en långsiktigt hållbar framgångsmodell. B3IT hade 530 medarbetare den sista mars 2018. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat om 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall och Örebro. Sedan december 2016 är B3IT noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3it.se 
 

Om oss

B3 Consulting Group är ett av Sveriges snabbast växande konsultföretag och har idag över 500 medarbetare. Vi hjälper Sveriges främsta företag och organisationer att skapa morgondagens möjligheter med hjälp av digitalisering och verksamhetsutveckling. Vi strävar också efter att bygga upp en företagskultur som värdesätter våra olikheter, erfarenheter och gemensamma energi. Nöjda kunder tillsammans med toppresultat i Great Place To Work (GPTW) och fem DI Gasell-utmärkelser ser vi som ett kvitto på en hållbar framgångsmodell. Omsättningen 2017 uppgick till 619,7 MSEK, med ett rörelseresultat på 36,8 MSEK. Kontor finns i Stockholm, Borlänge, Gävle, Göteborg, Malmö, Sundsvall, Örebro och Warszawa. B3 är noterat på Nasdaq Stockholm. Mer information finns på www.b3.se