Bryter ny mark och stärker sin finansiella ställning

Tredje kvartalet (juli-september 2015)

 • Intäkterna uppgick till 61,4 (28,1) Mkr. Ökningen (118 %) jämfört med motsvarande kvartal föregående år är främst hänförbar till tilläggsordern från C.R. Bard.
 • EBITDA uppgick till 33,9 (2,2) Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till 25,7 (-5,3) Mkr.
 • Redovisat resultat efter skatt för kvartalet uppgick till 6,1 (-15,7) Mkr, motsvarande 0,18 (-0,47) kr per aktie. Marknadsvärdering av obligationslånet har påverkat resultatet negativt under kvartalet med -12,5 (-6,8) Mkr. Denna effekt är av redovisningskaraktär och har ingen kassaflödeseffekt.
 • Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 9,5 (-21,8) Mkr, motsvarande 0,29 (-0,66) kr per aktie.

Perioden (januari-september 2015)

 • Intäkterna för perioden uppgick till 118,0 (93,8) Mkr, en ökning med 26 % jämfört med motsvarande period föregående år. Ökningen är främst hänförbar till tilläggsordern från C.R. Bard.
 • EBITDA för perioden uppgick till -2,9 (14,2) Mkr. Reserveringar och engångskostnader har påverkat EBITDA negativt under perioden med -35,4 Mkr. Justerat för dessa poster uppgick EBITDA till 32,5 Mkr.
 • Rörelseresultatet uppgick till -27,4 (-8,2) Mkr.
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -36,4 (-79,4) Mkr motsvarande -1,09 (-3,17) kr per aktie. Marknadsvärdering av obligationslånet har påverkat resultatet positivt under perioden med 5,4 (-31,1) Mkr.
 • Operativt kassaflöde uppgick till -6,9 (-12,4) Mkr motsvarande -0,21 (-0,5) kr per aktie.

Väsentliga händelser under tredje kvartalet

 • Tilläggsorder från C.R. Bard på ca 28 Mkr
 • Nya kliniska studier stärker evidensen att Bactiguard-belagda kateterar minskar vårdrelaterade infektioner och är kostnadseffektiva
 • Återköp av obligationer i marknaden om 44,5 Mkr

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Refinansieringen av obligationslånet säkerställd
 • Licensavtal för ortopediska implantat, ett nytt terapiområde
 • Reviderade finansiella mål

VD-kommentar
Sedan jag i juni tillträdde rollen som VD har min målsättning varit att fokusera verksamheten och kraftsamla våra resurser inom prioriterade områden. En av de främsta prioriteringarna har varit att säkerställa refinansieringen av det utestående obligationslånet, en process som vi i dagarna framgångsrikt fullföljt. Det tar bort ett osäkerhetsmoment och skapar trygghet i såväl vår egen organisation som hos investerare.

Vidare har vi avsatt resurser för att driva utvecklingen av nya licensaffärer. Det har nu resulterat i vår första licensaffär sedan vi etablerade det framgångsrika samarbetet med C.R. Bard. Licensaffären med Vigilenz Medical Devices innebär att vi går in i ett nytt terapiområde, nämligen implantat för benbrott. Det är spännande eftersom de implanteras permanent och kan dra fördel av både de infektionshämmande och vävnadsvänliga egenskaperna hos Bactiguards ytskikt.

Sist men inte minst har det varit min tydliga ambition att fokusera våra resurser på att möjliggöra försäljningsexpasionen av vår egen produktportfölj. Sedan våren 2015 har vi stärkt vår säljkår med en regionansvarig försäljningschef i Latinamerika och så sent som i november rekryterade vi en säljchef för Europa. Säljchefernas roll är primärt att stötta våra distributörer med kunskap om Bactiguards unika lösning för infektionsprevention och träna deras säljkårer. Det är ett arbete som tar tid och som vi inte tidigare haft tillräckligt med resurser för att kunna prioritera. I Mellanöstern är vårt primära fokus att genera merförsäljning och utöka sortimentet på de marknader där vi redan finns.

I augusti mottog vi en extra order från C.R. Bard, avsedd att höja deras buffertlager av infektionshämmande katetrar med Bactiguard-beläggning. Ordern på cirka 28 miljoner kronor ledde till att intäkterna ökade kraftigt i det tredje kvartalet och bidrog starkt till det positiva resultatet och kassaflödet.

C.R. Bards försäljning av Bactiguard-belagda katetrar har varit stabil under lång tid. Det är därför mycket glädjande att de behöver öka sitt buffertlager för att klara produktionsmålen. Den underliggande volymen har också ökat något detta kvartal, även om vi inte räknar med någon ökning i den underliggande affären när året summeras. Sammantaget innebär detta att de ackumulerade intäkterna redan efter tre kvartal är i nivå med fjolårets helårsförsäljning, vilket innebär att omsättningen för 2015 kommer att vara högre än 2014.

Under kvartalet har försäljningen av vår egen BIP (Bactiguard Infection Protection) portfölj varit svag och det är en besvikelse. Men vi kan trots detta notera ett antal positiva resultat av vår medvetet fokuserade strategi. Mellanöstern fortsätter att generera återkommande order, vilket leder till direktförsäljningsintäkter, även om volymerna var lägre detta kvartal än under det andra kvartalet. Även Sverige och Malaysia har bidragit till försäljningsvolymerna.

I Sverige pågår utvärdering av våra urinvägskaterar (BIP Foley) vid ett 40-tal kliniker, parallellt med en handfull utvärderingar av vår centrala venkateter (BIP CVC), vilket är ett viktigt första steg för att implementera våra lösningar i vården. En första order BIP CVC har levererats till ett sjukhus i södra Sverige. Det är också glädjande att en anbudskommitté i samma region etablerat en separat kategori för infektionshämmande urinvägskaterar för patienter med återkommande urinvägsinfektioner i sin offentliga upphandling. Det är lovande för framtiden och ett kvitto på att vår strategi fungerar.

Förberedande marknadsaktiviteter pågår för fullt i Indien och innan årets slut inleds kliniska studier vid tre ledande sjukhus. I Pakistan pågår förberedelser för marknadsintroduktion. I Brasilien och Chile pågår utvärderingar på ett dussintal sjukhus och i Mexiko har vi fått ett godkännande som innebär att vi nu kan leverera produkter till vår distributör.

I Irak sätter den politiska situationen fortsatt käppar i hjulet och vi har fått information om att det kommer att bli en ny upphandling, vilket försenar våra leveranser. Även i Kina drar godkännandeprocessen ut på tiden, men vi har fått underhandsinformation om att vi nu närmar oss slutfasen.

Den kliniska evidensen för att Bactiguards infektionshämmande lösning är effektiv och patientvänlig blir allt starkare. I september presenterades två nya kliniska studier från Spanien och Rumänen, som båda är oberoende och randomiserade. Dessa studier visar att Bactiguard-belagda urinvägskatetrar och endotrakealtuber minskar kateterrelaterade urinvägsinfektioner och ventilatorrelaterad lunginflammation signifikant. Studierna bekräftar också att användning av Bactiguards produkter är ett kostnadseffektivt alternativ för att förhindra kateterrelaterade infektioner och minskar antalet vårddagar på sjukhus.

Vid en utvärdering av de finansiella målen står det klart att vi ligger efter vår plan. Eftersom vi inte ser det som realistiskt att uppnå målen inom den ursprungliga tidsperioden reviderar vi dem med 2015 som utgångspunkt. Det nya tillväxtmålet är att växa med i genomsnitt 20 procent per år under en femårsperiod. Baserat på denna tillväxt räknar vi med att uppnå en EBITDA marginal om minst 30 procent vid slutet av femårsperioden.

Christian Kinch
VD

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-11-12,kl.08.00.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Järrsten, CFO, mobil: +46 725 500 089
Cecilia Edström, Director of Sales and New business, mobil: +46 722 262 328

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se