Delårsrapport för andra kvartalet 2017

Bactiguard räddar liv genom att förebygga vårdrelaterade infektioner. Försäljningen av vår egen produktportfölj har med andra kvartalets utveckling ökat sju kvartal i rad, baserat på rullande tolvmånaderssiffror. Det betyder att fler patienter får tillgång till effektiv och säker infektionsprevention. Värdet av levererade produkter ökade med ca 76 %, till följd av ökade leveranser och förbättrad produktmix. Större licensintäkter bidrog i stor utsträckning till att totala intäkter förbättrades jämfört med föregående år. Med fortsatt kostnadskontroll förbättrades också EBITDA och vi nådde en EBITDA marginal om 11 %. Marknadsmässigt är kvartalets största genombrott vinsten av en upphandling i Stockholm. Nya partnerskap etablerades också i Brasilien, Italien och Sydafrika.

Andra kvartalet (april-juni 2017)

 •  Under andra kvartalet levererades BIP-produkter till ett värde av 6,5 (3,7) Mkr.
 •  Intäkterna uppgick till 36,5 (33,8) Mkr, en ökning med ca 8 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år.
 •  EBITDA uppgick till 3,8 (2,4) Mkr, en ökning med ca 61 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. EBITDA marginal om 11 % (7 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -4,8 (-5,9) Mkr.
 •  Periodens resultat uppgick till -6,0 (-7,7) Mkr, motsvarande -0,18 (-0,23) kr per aktie.
 •  Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till 1,8 (-2,2) Mkr, motsvarande 0,05 (-0,07) kr per aktie.

Första halvåret (januari-juni 2017)

 •  Under perioden levererades BIP-produkter till ett värde av 9,3 (6,6) Mkr.
 •  Intäkterna för perioden uppgick till 77,5 (59,8) Mkr, en ökning med ca 30 % jämfört med motsvarande period föregående år.
 •  EBITDA för perioden uppgick till 17,2 (0,8) Mkr, en EBITDA marginal om 22 % (1 %).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (-15,8) Mkr.
 •  Periodens resultat uppgick till -1,9 (-18,9) Mkr motsvarande -0,06 (-0,57) kr per aktie.
 •  Operativt kassaflöde uppgick till -0,2 (-0,5) Mkr motsvarande 0 (-0,01) kr per aktie.

Väsentliga händelser under andra kvartalet

 •  Bactiguard vann upphandlingar i Stockholm, Region Skåne och Kalmar län
 •  Nya partnerskap etablerade för Brasilien, Italien och Sydafrika
 • En tredje order från Kina om 100 000 katetrar levererades

VD-kommentar

Bactiguards mission är att rädda liv genom att förebygga vårdrelaterade infektioner, som drabbar en stor andel av alla patienter som vårdas på sjukhus. Därför är det glädjande att försäljningen av vår egen produktportfölj nu ökat sju kvartal i rad, baserat på rullande tolvmånaderssiffror. Värdet av de levererade produkterna ökade med ca 76 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år, till följd av ökade leveranser och förbättrad produktmix. Det innebär att vi är på fortsatt god väg mot vår målsättning att för helåret fördubbla värdet av försäljningen av vår egen produktportfölj. Det betyder i sin tur att fler patienter får tillgång till effektiv och säker infektionsprevention.

Större licensintäkter bidrar i stor utsträckning till att de totala intäkterna var högre i andra kvartalet 2017 än motsvarande kvartal 2016. Den största licensaffären med C.R Bard är stabil, även om volymerna kan variera något mellan kvartalen. Detta licensflöde är beroende av dollarkursens utveckling och med en fortsatt osäker utveckling av valutakursen har vi valt att säkra en del av flödet sedan juni månad. Den nya licensaffären med Smartwise rullar på och vi har nu mottagit 1,5 MUSD av totalt 2,5 i intäkter för detta år. Samtidigt pågår arbetet med att utveckla nya licensaffärer med hög intensitet.

Vi har fortsatt fokus på att hålla i kostnaderna, vilket i kombination med ökade intäkter innebär att EBITDA-resultatet förbättrades jämfört med motsvarande period förra året. För halvåret var förbättringen i EBITDA-resultat särskilt kraftig till följd av intäkterna från licensaffären med Smartwise.

Marknadsmässigt är kvartalets största genombrott det vi fick i Sverige, när vi vann en upphandling för Stockholms Läns Landsting (SLL). Avtalet möjliggör för både primär- och slutenvården att beställa våra infektionsförebyggande urinkatetrar. Att Sveriges största landsting väljer Bactiguard är en viktig kvalitetsstämpel och har uppmärksammats både här hemma och internationellt. Vår infektionsförebyggande teknologi vinner allt bredare gehör och i slutet av kvartalet blev det klart att Region Skåne följer SLLs exempel när de upphandlar våra urinkatetrar. Vårdens fokus på antibiotikaresistens gör att vi ligger helt rätt i tiden.

Även på andra marknader har vi haft hög aktivitet och vi etablerade nya partnerskap i inte mindre än tre länder, Italien, Brasilien och Sydafrika under kvartalet. I Italien tillsammans med Gada Italia Srl, en ledande distributör av medicintekniska produkter. Sedan 2016 har vi ökat vår europeiska närvaro avsevärt genom etablering i Österrike, Tyskland, Polen och Schweiz och nu gör vi alltså en relansering på den italienska marknaden, med fokus på intensivvård.

I Brasilien har vi bytt distributör till Biodina, ett företag med fokus på intensivvård som framgångsrikt introducerat nya, avancerade produkter på den enskilt största marknaden i Sydamerika. Slutligen etablerade vi i slutet av juni partnerskap med Surgical Innovations i Sydafrika, den marknad som har den mest utvecklade och avancerade sjukvården i Afrika.

I Kina är behovet och intresset för Bactiguards infektionsförebyggande lösningar stort och vi levererade en ny order i juni. Försäljnings- och marknadsföringsaktiviteter mot större sjukhus pågår för fullt i ett stort antal provinser. I Indien har fokus, parallellt med marknadsinsatser mot sjukhusen, legat på att utöka distributörsnätverket med fler regionala distributörer och vi har kommit en bra bit på väg.

I Europa bidrar den utökade marknadstäckningen till att försäljningen utvecklas positivt. Mellanöstern är nu på allvar tillbaka och försäljningen är redan i nivå med helåret 2016, som var ett mellanår. Vi finns representerade på alla större marknader i regionen och har mottagit order från samtliga under kvartalet, vilket bidrar till en robust utveckling.

Under sommarmånaderna har mycket tid lagts på att förbereda höstens aktiviteter. Vi har också aktivt deltagit i debatten i Almedalen och Båstad. Både den svenska och internationella samhällsdebatten belyser en stor oro för vad spridningen av multiresistenta bakterier kan leda till. Ett exempel är risken att inte kunna behandla sepsis, som drabbar 40 000 personer i Sverige varje år och där så många som 20 procent av dem dör. Vi samarbetar med Sepsisfonden i Sverige och the Global Sepsis Alliance internationellt för att öka kunskapen om detta allvarliga tillstånd som trots sin omfattning fortfarande har relativt låg kännedom. Genom att förebygga fler infektioner med hjälp av våra produkter och öka kännedomen om sepsis, kan vi rädda fler liv.

Christian Kinch

VD  

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden april – juni 2017 finns nu tillgänglig som PDF.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-08-10, kl. 08.00.

En telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media kommer att hållas idag klockan 10:00 där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se från klockan 08.00 samma dag.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 99

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Järrsten, CFO, mobil: +46 725 500 089

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se