Delårsrapport för första kvartalet 2017

Stark finansiell inledning på 2017. Vi ökade intäkterna i första kvartalet med 58 % och nådde en EBITDA marginal om 33 %. Förklaringen till det förbättrade resultatet, utöver en ny licensaffär, är att vi har högre intäkter från C.R. Bard och fortsatt kontroll på våra kostnader. Volymen sålda produkter i egen portfölj är lägre än förra året, men produktmixen medför att värdet ändå är i nivå med föregående år. Första kvartalets största händelse var licensaffären med Smartwise och att vi därigenom öppnar upp ett helt nytt applikationsområde för vår teknologi. Marknadsmässigt har första kvartalet präglats av etableringen på den tyska marknaden. Vi stärker också vår kliniska evidens genom en oberoende klinisk studie från Hong Kong.

Första kvartalet (januari-mars 2017)

 • Under första kvartalet levererades BIP-produkter motsvarande ett värde om 2,8 (2,9) Mkr.
 • Intäkterna uppgick till 41,0 (26,0) Mkr, en ökning med 58 % jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Exklusive intäkt från ny licensaffär är ökningen 24 %.
 • EBITDA uppgick till 13,4 (-1,6) Mkr, en EBITDA marginal om 33 % (neg). 
 • Rörelseresultatet uppgick till 4,4 (-9,9) Mkr.
 • Periodens resultat uppgick till 4,1 (-11,2) Mkr, motsvarande 0,12 (-0,34) kr per aktie.
 • Operativt kassaflöde för kvartalet uppgick till -2,0 (1,8) Mkr, motsvarande -0,06 (0,05) kr per aktie.

Väsentliga händelser under första kvartalet

 • Licensavtal inom nytt terapiområde för avancerade vaskulära injektionskateterar
 • Bactiguard expanderar i Mellanöstern och etablerar partnerskap i Egypten
 • Ny klinisk studie från Hong Kong bekräftar minskade infektioner för långtidsanvändare

Väsentliga händelser efter kvartalets utgång

 • Bactiguard vinner upphandling i Kalmar län
 • Ny distributör utsedd för Brasilien

VD-kommentar

Vårt fokus för 2017 att arbeta hårt med både intäkts- och kostnadssidan, som jag beskrev i bokslutskommunikén för 2016, ger resultat. Nu börjar vi närma oss våra långsiktiga finansiella mål. Vi klarar målet om en EBITDA-marginal på 30 procent för första kvartalet. Det gäller också målet att öka omsättningen med 20 procent, som vi når, även när vi räknar bort intäkten från en ny licensaffär.

Förklaringen till det förbättrade resultatet, utöver den nya licensaffären, är att vi har högre intäkter från C.R Bard och fortsatt kontroll på våra kostnader. Volymen sålda produkter i egen portfölj är lägre än förra året, men produktmixen medför att värdet nästan är i nivå med föregående år. Det innebär att vi nu säljer fler centrala venkatetrar (CVC) och den nya generationens endotrakealtub (ETT), vilka har ett högre styckpris än urinkatetrarna. Inför 2017 kommunicerade vi att vi ska fokusera mer på intäktsutvecklingen än volymerna. Sammantaget kvarstår det tidigare uttalade målet om att vi ska fördubbla försäljningen av vår egen produktportfölj för helåret.

Första kvartalets största händelse var licensaffären med Smartwise Sweden AB, som offentliggjordes i februari månad. Avtalet med Smartwise öppnar upp ett helt nytt applikationsområde för vår teknologi. Genom avancerade injektionssystem kommer läkemedel och andra former av behandling kunna levereras till skadad vävnad i vitala organ, till exempel efter en stroke eller hjärtinfarkt. Därmed kan t. ex höga doser av cellgift injiceras direkt i cancertumörer utan negativa systemeffekter. Under 2017 betalar Smartwise 2,5 miljoner USD för den exklusiva och globala rätten till detta applikationsområde och när produkterna når marknaden kommer vi att erhålla royaltyintäkter. I kvartalet har första delbetalningen om 1 miljon USD intäktsförts och den genererade kassaflöde under april månad. Resterande intäkt kommer att vara jämnt fördelad under året.

Samarbetet med C.R Bard är stabilt och påverkas inte negativt av Becton Dickinsons nyligen aviserade förvärv. Tillväxt inom området infektionsprevention lyfts fram som ett av fyra strategiska argument bakom förvärvet, där förebyggande av infektioner i samband med kirurgiska ingrepp och kateterrelaterade blod- och urinvägsinfektioner är i fokus. Dessa infektioner är de vanligast förekommande och leder till stora kostnader för sjukvården. C.R Bard är marknadsledande i USA och Japan med infektionförebyggande urinkateterar med Bactiguards ytskikt. Parallellt med att vi utvecklar existerande licensaffärer pågår arbetet med att utveckla nya med hög intensitet.

Marknadsmässigt har första kvartalet framförallt präglats av etableringen på en av de stora europeiska marknaderna. Partnerskapet med Roeser i Tyskland utvecklas väl och under kvartalet har en andra leverans av produkter gjorts, efter den första som levererades innan årsskiftet. För att stötta utrullningen i Tyskland och etablering på andra stora europeiska marknader har vi anställt en säljchef för Europa. Vi har nu en solid bas i regionen för att kunna utveckla fler av de stora europeiska marknaderna.

I Sverige fortsätter vi att göra framsteg och i april, efter kvartalets utgång, vann vi ytterligare en upphandling i Kalmar. Kalmar läns landsting har använt våra produkter de senaste två åren och beslutade att fortsätta att använda infektionsförebyggande katetrar genom att specifikt efterfråga det i den senaste upphandlingen. Vi satsar också stort på utbildning och i mars presenterade vi för första gången det egenutvecklade verktyget BIP CIP för en större grupp sjukvårdspersonal. På vårt huvudkontor genomförde vi en utbildning av sjuksköterskor inom äldreomsorgen i syfte att reducera infektioner i samband med kateterbehandling.

På de två största marknaderna, Kina och Indien, fortsatte arbetet med hög intensitet under kvartalet. I Kina med bibehållet fokus på utbildningsinsatser och bearbetning av sjukhus och i Indien med att utöka distributörsnätverket med fler regionala distributörer. Vi ser med tillförsikt fram mot den fortsatta utvecklingen på bägge dessa marknader under 2017.

I Mellanöstern, som inte levde upp till våra förväntningar under 2016, har investeringar i marknads- och säljresurser nu börjat att ge resultat. I januari tecknade vi ett distributörsavtal för Egypten, det folkrikaste landet i Mellanöstern och Nordafrika. Produktregistreringsprocessen är i full gång och en första order och lansering är att vänta under andra kvartalet i år.

Avslutningsvis är jag också glad att kunna konstatera att vi ytterligare stärker vår kliniska evidens genom den oberoende kliniska studie från Hong Kong som publicerades i februari. Den bekräftar återigen att Bactiguard-belagda urinkatetrar reducerar antalet symptomatiska kateterrelaterade urinvägsinfektioner och att effekten är ännu större bland långtidsanvändare.

Christian Kinch

VD  

Delårsrapporten för Bactiguard Holding AB (publ) för perioden januari – mars 2017 finns nu tillgänglig som PDF.

Denna information är sådan information som Bactiguard Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande 2017-05-04, kl. 08.00.

En telefonkonferens på engelska för investerare, analytiker och media kommer att hållas idag klockan 10:00 där VD Christian Kinch och CFO Fredrik Järrsten presenterar och kommenterar delårsrapporten samt svarar på frågor.

Rapporten och presentationsmaterial för telefonkonferensen kommer att finnas tillgänglig på Bactiguards hemsida www.bactiguard.se från klockan 08.00 samma dag.

För att delta i telefonkonferensen, vänligen ring +46 8 566 426 99

För ytterligare information vänligen kontakta:

Fredrik Järrsten, CFO, mobil: +46 725 500 089

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället.Bactiguards teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna.

Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm.

Läs mer om hur Bactiguard räddar liv på www.bactiguard.se

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 60 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se