Välkommen till årsstämma i Bactiguard

Årsstämman för Bactiguard Holding AB (publ), (”Bactiguard”), äger rum torsdagen den 21 maj 2015 kl. 14.00 på Vasagatan 7 i Stockholm, i lokalen Vasa. Inregistrering påbörjas kl. 13.00 och kaffe serveras innan stämman.

Rätt till deltagande och anmälan
Aktieägare som önskar delta vid årsstämman ska:

dels  vara införd i den av Euroclear Sweden AB (”Euroclear”) förda aktieboken fredagen den 15 maj 2015,

dels anmäla sitt deltagande i stämman till bolaget senast fredagen den 15 maj 2015. Anmälan ska ske skriftligen per post till Bactiguard Holding AB (publ), "Årsstämma 2015", c/o Euroclear Sweden AB, Box 191, 101 23 Stockholm, eller per telefon 08-402 90 48. Anmälan om deltagande kan också ske via Bactiguards hemsida, www.bactiguard.se. Vid anmälan ska uppges namn, person- eller organisationsnummer, adress och telefonnummer samt eventuellt medföljande antal biträden (dock högst två).

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn. Sådan registrering ska vara verkställd hos Euroclear fredagen den 15 maj 2015. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste underrätta förvaltaren om detta.

Om deltagande sker genom ombud eller företrädare för juridiska personer bör fullmakt i original, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar i god tid före stämman sändas till bolaget på ovanstående adress. Ett fullmaktsformulär finns att ladda ner från bolagets hemsida, www.bactiguard.se. Aktieägare kan inte rösta eller på annat sätt delta vid årsstämman på distans.

Förslag till dagordning 

 1. Stämmans öppnande
   
 2. Val av ordförande vid stämman
   
 3. Upprättande och godkännande av röstlängd
   
 4. Godkännande av dagordning
   
 5. Val av en eller flera justeringsmän
   
 6. Prövning om stämman blivit behörigen sammankallad
   
 7. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
   
 8. Verkställande direktörens presentation
   
 9. Beslut om
  a)  fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  b)  dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
  c)  ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktörer
   
 10. Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor
   
 11. Val av styrelse och revisor
   
 12. Beslut om ändring av bolagsordningen
   
 13. Beslut om instruktionen för valberedningen
   
 14. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
   
 15. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 – Val av ordförande vid stämman 

Valberedningen föreslår att advokat Wilhelm Lüning ska väljas till ordförande vid årsstämman.

Punkt 7 b – Beslut om dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen 

Styrelsen föreslår att ingen utdelning sker och att årets förlust förs över i ny räkning.

Punkt 10 – Fastställande av arvoden åt styrelsens ledamöter och revisor 

Valberedningen föreslår att ett årligt arvode ska utgå med 300 000 kronor till styrelsens ordförande samt med 150 000 kronor till var och en av de övriga styrelseledamöterna. Valberedningen har vidare föreslagit att inget arvode ska utgå för arbete i styrelsens utskott. Förutsatt att det är kostnadsneutralt för bolaget kan arvode faktureras genom av styrelseledamot helägt bolag.

Valberedningen föreslår att arvode åt bolagets revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 11 – Val av styrelse och revisor 

Valberedningen föreslår att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Valberedningen föreslår omval av Christian Kinch och Mia Arnhult samt nyval av Stanley Brodén och Peter Hentschel till styrelseledamöter för tiden till slutet av nästa årsstämma. Valberedningen föreslår vidare att Christian Kinch omväljs som styrelsens ordförande. Ulf Mattsson och Thomas von Koch har avböjt omval.

En redogörelse för valberedningens förslag samt information om samtliga föreslagna ledamöter finns på Bactiguards hemsida, www.bactiguard.se.

Valberedningen föreslår omval av det registrerade revisionsbolaget Deloitte AB som revisor för tiden till slutet av nästa årsstämma. Deloitte AB har meddelat att Kent Åkerlund kommer att utses till huvudansvarig revisor.

Punkt 12 – Beslut om ändring av bolagsordningen 

Styrelsen föreslår att bolagsordningen kompletteras med en ny bestämmelse som möjliggör att bolagsstämma – utöver i Stockholms kommun där styrelsen har sitt säte – även kan hållas i Huddinge eller Botkyrka (vilket är i anslutning till Bactiguards nya huvudkontor) samt att vissa språkliga justeringar utan materiell betydelse görs i samband därmed.

Punkt 13 – Beslut om instruktionen för valberedningen

Valberedningen föreslår följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter. Styrelsens ordförande ska ta kontakt med de tre röstmässigt största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 31 augusti som vardera ska ges möjlighet att inom skälig tid utse en ledamot att jämte styrelseordföranden utgöra valberedningen. Om någon av dem inte utövar rätten att utse en ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägare som inte redan har rätt att utse en ledamot av valberedningen. Styrelsens ordförande kan inte samtidigt vara aktieägarutsedd ledamot. Valberedningens ordförande ska vara den ledamot som representerar den till röstetalet största aktieägaren, om inte ledamöterna enas om annat.

Namnen på valberedningens ledamöter ska offentliggöras så snart valberedningen utsetts dock senast sex månader före kommande årsstämma. Valberedningen utses för en mandattid från den tidpunkt då dess sammansättning offentliggörs fram till dess att en ny valberedning utsetts.

Om förändring sker i Bolagets ägarstruktur efter den 31 augusti men före det datum som infaller 12 veckor före kommande årsstämma, och om aktieägare som efter denna förändring kommit att utgöra en av de tre till röstetalet största aktieägarna i Bolaget framställer önskemål till valberedningens ordförande om att ingå i valberedningen ska denna aktieägare ha rätt att, enligt valberedningens bestämmande, antingen utse en ytterligare ledamot av valberedningen eller en ledamot som ska ersätta den ledamot som utsetts av den efter ägarförändringen till röstetalet mindre aktieägaren.

Avgår ledamot som utsetts av aktieägare från valberedningen under mandatperioden eller blir sådan ledamot förhindrad att fullfölja sitt uppdrag ska valberedningen uppmana den aktieägare som utsett ledamoten att inom skälig tid utse ny ledamot. Om aktieägaren inte utövar rätten att utse ny ledamot övergår rätten att utse sådan ledamot till den till röstetalet närmast följande största aktieägaren som inte redan utsett eller avstått från att utse ledamot av valberedningen. Förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart sådana skett.

Valberedningen ska utföra sitt uppdrag i enlighet med denna instruktion och tillämpliga regler. I uppdraget ingår bland annat att lämna förslag till:

 • ordförande vid årsstämma;
 • ordförande och övriga bolagsstämmovalda ledamöter i styrelsen;
 • arvode till styrelsen, med uppdelning mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt eventuell ersättning för utskottsarbete;
 • i förekommande fall, val av revisor;
 • arvode till revisor; och
 • i den mån det anses nödvändigt, ändringar i denna instruktion för valberedningen.

Inget arvode ska utgå till valberedningens ledamöter. Bolaget ska dock svara för skäliga kostnader rimligen förenade med valberedningens uppdrag.

Denna instruktion för valberedningens sammansättning och arbete ska gälla fram till dess att bolagsstämman beslutar annat.

Punkt 14 – Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare 

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om följande riktlinjer för ersättning och andra anställningsvillkor till ledande befattningshavare.

Med ledande befattningshavare avses verkställande direktören och övriga ledningspersoner i Bactiguard, samt styrelseledamöter i den omfattning de erhåller ersättning utanför styrelseuppdraget.

Bactiguard ska ha de ersättningsnivåer och villkor som är nödvändiga för att rekrytera och behålla ledande befattningshavare med den kompetens och erfarenhet som krävs för att bolagets verksamhetsmål ska uppnås. Den sammanlagda ersättningen till ledande befattningshavare ska vara konkurrenskraftig, rimlig och ändamålsenlig.

Ledande befattningshavare ska erbjudas en fast lön som är marknadsmässig, vilken ska bestämmas utifrån individens ansvarsområde och erfarenhet. Översyn av fast lön ska göras årligen för varje kalenderår.

Ledande befattningshavare kan, från tid till annan, erbjudas marknadsmässig rörlig ersättning. Sådan rörlig ersättning ska vara utformad med syfte att främja Bactiguards långsiktiga värdeskapande och vara kopplad till förutbestämda och mätbara kriterier. Eventuell rörlig ersättning ska vara begränsad till 50% av fast årslön. Vid utformningen av rörliga ersättningar till ledande befattningshavare som utgår kontant ska styrelsen överväga att införa förbehåll som (i) villkorar utbetalning av viss del av sådan ersättning av att de prestationer på vilka intjänandet grundats visar sig vara hållbara över tid samt (ii) ger bolaget möjlighet att återkräva sådana ersättningar som utbetalats på grundval av uppgifter som senare visat sig vara uppenbart felaktiga.

Ledande befattningshavare äger rätt till marknadsmässiga pensionslösningar. Avgiftsbaserade pensionsförmåner ska eftersträvas.

Övriga förmåner kan utgöras av tillgång till förmånsbil, friskvårdsbidrag samt andra sedvanliga förmåner. Övriga förmåner ska inte utgöra en väsentlig del av den totala ersättningen.

Vid uppsägning av ledande befattningshavare från bolagets sida ska uppsägningstiden inte vara längre än 6 månader. Eventuellt avgångsvederlag får uppgå till högst en fast årslön.

Då styrelsen finner det lämpligt ska bolagets ledande befattningshavare även erbjudas att delta i långsiktiga aktie- eller aktiekursbaserade incitamentsprogram som ska säkerställa ett långsiktigt engagemang för bolagets utveckling. Beslut om eventuella aktie- och aktiekursrelaterade incitamentsprogram ska fattas av bolagsstämman. Styrelsen kommer att på årlig basis utvärdera huruvida ett långsiktigt incitamentsprogram ska föreslås stämman eller inte, och om så är fallet, huruvida det föreslagna långsiktiga incitamentsprogrammet ska innefatta överlåtelse av aktier i bolaget.

Dessa riktlinjer gäller för avtal som ingås efter bolagsstämman, samt för det fall ändringar görs i befintliga avtal efter denna tidpunkt. Styrelsen ska ha rätt att frångå ovanstående riktlinjer om styrelsen bedömer att det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.

Övrig information

Antal aktier och röster
I Bactiguard finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 33 302 373 aktier och 69 302 373 röster i bolaget, fördelat på 4 000 000 aktier av serie A om vardera 10 röster och 29 302 373 aktier av serie B om vardera en röst. Bolaget innehar inga egna aktier.

Majoritetskrav
För giltigt beslut av stämman under punkt 12 krävs att stämmans beslut biträds av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på stämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och bolagets förhållande till annat koncernföretag samt koncernredovisningen.

Handlingar
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse, revisorns yttrande om huruvida de av stämman antagna riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare följts samt fullständiga beslutsförslag enligt ovan tillsammans med bolagsordningen i föreslagen ny lydelse hålls tillgängliga hos Bactiguard på adress Alfred Nobels Allé 150, 146 48 Tullinge och på Bactiguards hemsida, www.bactiguard.se, senast från och med torsdagen den 30 april 2015 samt sänds till de aktieägare som begär det hos Bactiguard och uppger sin adress.

Stockholm i april 2015
Bactiguard Holding AB (publ)
Styrelsen

Informationen är sådan som Bactiguard Holding AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande 2015-04-20, kl. 20.15.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Fredrik Järrsten, CFO, mobil: +46 725 500 089
Cecilia Edström, Tillförordnad Försäljnings-, Marknads- och Kommunikationsdirektör, mobil: +46 722 262 328

Om Bactiguard
Bactiguard är ett svenskt medicinteknikföretag, vars affärsidé är att förhindra vårdrelaterade infektioner, minska antibiotika-användningen och rädda liv genom att utveckla och tillhandahålla infektionshämmande lösningar för sjukvården. Företagets patenterade ytskikt förhindrar vårdrelaterade infektioner genom att motverka bakterietillväxt på sjukvårdsprodukter. Bactiguard®-belagda urinvägskatetrar är marknadsledande i USA och Japan, och de senaste åren har bolaget tagit fram en egen produktportfölj med katetrar för urin-, luft- och blodvägar. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas med fokus på nya marknader i Europa, Mellanöstern, Asien, Latinamerika och södra Afrika. Företaget har en marknadsnärvaro på ca 50 marknader och har omkring 60 medarbetare. Huvudkontoret finns i Stockholm och produktionsanläggningar i Sverige och Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på www.bactiguard.se

Taggar:

Om oss

Bactiguard är ett svenskt medicinteknikbolag vars uppdrag är att rädda liv. Det gör vi genom att utveckla och tillhandahålla infektionsförebyggande lösningar som minskar risken för vårdrelaterade infektioner och reducerar användningen av antibiotika. På så sätt sparar vi avsevärda kostnader för sjukvården och samhället. Vår teknologi förhindrar att bakterier fäster och bildar biofilm på medicintekniska produkter. Bactiguard erbjuder teknologin via licensavtal och den egna produktportföljen BIP (Bactiguard Infection Protection). Urinkatetrar med Bactiguards ytskikt är marknadsledande i USA och Japan genom licenspartnern CR Bard. Bactiguards egen produktportfölj av urinkatetrar, endotrakealtuber och centrala venkatetrar förebygger vanligt förekommande infektioner i urin-, blod- och luftvägarna. Bactiguard är inne i en stark expansionsfas på marknaderna i Europa, Kina, Indien och Mellanöstern och genom att etablera licensaffärer inom nya terapiområden. Företaget har runt 70 anställda runt om i världen. Huvudkontoret och en av två produktionsanläggningar ligger i Stockholm, den andra i Malaysia. Bactiguard är noterat på Nasdaq Stockholm. Läs mer om Bactiguard på: www.bactiguard.se

Prenumerera