Bahnhof AB (publ) Bokslutskommuniké 2016

Organisk tillväxt på helårsbasis: +27,3%

Omsättning 2016: 828,3 Mkr

Vinst 2016: +97,4 Mkr

Uppskrivning av prognos 2017: 1 MILJARD

År 2016 i sammandrag

Den ekonomiska tillväxten under år 2016 spränger alla tidigare gränser. På ett år ökar Bahnhof i storlek med 27,3%.

Bahnhof växer på helåret med drygt 177 Mkr och fördubblar i princip det föregående tillväxtrekordet på 91 Mkr från 2015. Bahnhof når dessutom en rekordvinst, med ett rörelseresultat på nästan hundra miljoner kronor.

Kundtillströmningen är i sin helhet organisk. Det finns inga köpta kundstockar bakom siffrorna, eller intäkter från kampanjer som är bokförda i förväg. Resultat och omsättning för tillväxten härrör sig uteslutande till egna tagna affärer under året.

Det fjärde kvartalet växer Bahnhof med 13 343 (Q3: 10 977) privathushåll som har bredband från oss. Därmed är kundbasen en kvarts miljon hushåll i öppna stadsnät.

Under 2016 genomför vi den största infrastrukturella satsningen i Bahnhofs historia. Det handlar framför allt om det nya höghastighetsnätet Northern Light (NL17). Men också om stora investeringar i de molntjänster som nu dominerar våra centrala datahallar.

Vi gör även ett antal personalrekryteringar under 2016. Syftet är att inom några år ta plats som ett av norra Europas ledande telekombolag.

På nätsidan tänds fibernätet NL17 först under det första kvartalet 2017. Arbetet har pågått under hela 2016, och tusentals mantimmar har lagts ner i projektet. Bygget är nu (efter vissa förseningar) i stort sett klart, och i mitten av februari aktiverades de första delsträckorna. Före utgången av mars är nätet i full drift.

NL17 ger nya förutsättningar att nå ytterligare städer i Sverige, med en kapacitet och en hastighet som få kunde föreställa sig för bara ett par år sedan.

Det här är en del i bolaget strategiska framtidssatsning. Under många år kommer Bahnhof att kunna skörda frukterna av det som nu driftsätts som Sveriges snabbaste fibernät.

Med anledning av den enorma tillväxten skriver Bahnhof också upp den korta prognosen. Vi bedömer, även med viss försiktighet, att det är realistiskt att nå över en miljard kronor i omsättning redan under år 2017 (och inte 2018 som tidigare angivits) med bibehållen lönsamhet.

Det är nättjänsterna (bredband), både på privat- och företagsmarknaden, som står för den stora volymtillväxten. Förutom detta är Managed Services det enskilt snabbast växande affärsområdet. Det sistnämnda innefattar också drift av de molnplattformar Bahnhof levererar i våra datahallar.

Den finansiella situationen är god. Kassaflödet på helåret är visserligen något negativt (-15,6 Mkr), men det hänger samman med rekordstora investeringar i infrastruktur.

Under 2016 investerar Bahnhof 70,6 Mkr (jämfört med 31,5 Mkr under år 2015) i teknisk infrastruktur, samt förvärvar ytterligare ett stort block med IPv4-adresser. Huvuddelen av investeringarna 2016 avser dock våglängdsutrustning och tekniknoder i Northern Light NL17.

Den sista december är likvida medel i Bahnhof 142,4 Mkr (157,3 Mkr).

Omsättningen uppgick till: 828,3 Mkr (650,8 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 121,6 Mkr (108,7 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 97,4 Mkr (83,3 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 71,1 Mkr (64,5 Mkr)

Resultatet per aktie uppgick till: 6,61 kr (6 kr)

Föreslagen utdelning: 3,25 kr per aktie . Avstämning för sådan utdelning sker 19 maj 2017.

Siffror inom parentes avser helåret 2015.

Prognos år 2017

Bahnhofs prognos för helåret 2017 är ett rörelseresultat (EBIT) på 110 miljoner kronor med en omsättning på 1 miljard kronor.  Prognosen lämnar utrymme till att på ett positivt sätt överträffa förväntningarna.

Prognosen innebär också att vi skriver upp tidigare bedömningar, och tidigarelägger det kortsiktiga målet på en miljard kronor ett år i tid.

Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer, eller etablering på nya affärsområden, som kan ge ytterligare positiva effekter.

I investeringarna under 2017 ingår främst slutförandet av höghastighetsnätet NL17 (under det första kvartalet), men också en satsning på ytterligare infrastruktur i datahallarna för våra molnplattformar.

Vision

Inom knappt fem år ska Bahnhof vara en av de stora Nordeuropeiska aktörerna inom telekom. Det ska uppnås genom tekniska och affärsmässiga innovationer, som utnyttjar svagheterna i etablerade affärsmodeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor.

Företagsmarknad

Företagsaffären svarar för 391 Mkr (303 Mkr år 2015) av Bahnhofs omsättning under helåret 2016.

Affären fördelar sig mellan nättjänster, telefonitjänster och tjänster som utgår från våra datahallar.

Den snabbast växande delen är nättjänster, det vill säga datakommunikation och bredband till företag. Skillnaden mot föregående år är att Managed Services (MS) växt fram som ett starkt eget affärsområde. Det handlar om molntjänster med ett helhetsansvar för företag.

Bahnhof har även breddat sin närvaro, inte bara genom att vi redan är den största aktören i öppna stadsnät, utan också genom att vi nu satsar på en fördjupad regional närvaro med folk på plats i ännu fler områden. Det lokala perspektivet är en styrka, när affären nu växer.

Det sker dels genom fler engagerade och duktiga återförsäljare och partners över hela landet, och dels genom att vi ytterligare stärker våra lokalkontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Borlänge.

Utöver det har vi även etablerat ett nytt teknikkontor i Norrlands största stad Umeå. Här pågår rekrytering av kompetent personal, som vill jobba på ett profilstarkt och visionärt bolag, med långsiktiga ambitioner.

I den starka trenden mot molnbaserade tjänster kan Bahnhof leverera en mycket attraktiv hybridlösning mellan våra stora datahallar, nätet och skalbara tjänster som virtuellt datacenter. Nu utvidgar vi dessutom möjligheterna genom att också erbjuda Microsoft Azure ExpressRoute, som i praktiken fungerar som ett slags brygga mellan det privata och publika molnet.

Med Bahnhof kan kunden få den bästa av två världar. Vi har både det lokala perspektivet med svensk lagstiftning och säkra privata molntjänster i våra centrala datahallar, men vi kan samtidigt erbjuda det globala perspektivet där den som önskar kan skala upp delar av sina tjänster efter behov.

Här har vi förstås en stor fördel genom att all datatrafik går genom Bahnhofs egna krypterade nätknutpunkter. Kort sagt står vi för hela kedjan med datahallar, molntjänster och ett stort eget nät som vi tänder med egna ljusförstärkarstationer och egen aktiv utrustning.

Bahnhofs helhetsperspektiv tilltalar många av våra större kunder. För att ytterligare förbättra servicen etablerar vi även en dedikerad service- och supportdesk för kunder med molnbaserade lösningar.

Bakom siffrorna och rekordtillväxten år 2016 finns ett stort antal företagskunder. Vi är stolta över att ha fått förtroendet från så många olika branscher och verksamheter. Utan inbördes storlek lyfter vi här fram några av de hundratals nya företagskunder som valt Bahnhof under 2016 för hela eller väsentliga delar av sina IT-tjänster:

Massive Entertainment (Ubisoft)

SIS (Swedish Standard Institute)

Uber

Crosskey Banking  (en del av Ålandsbanken)

Axel Arigato

NetEnt AB

Expressen

Bilia

Stockholm Eklund New York

Käringötrafiken

Samsung Service

Mat.se

TechMahindra

Sveriges kraftfullaste och snabbaste bredbandsnät

100 Gbit/s med ökad kapacitet och minskad latens

Bahnhofs flotta av verktygsbilar har i över ett års tid rullat 100-tals mil, packade med fibertvättar av olika modeller, ljusmätare, multimeter för 48-volts spänning, ett stort antal kablar av olika dimensioner både för spänning och fiber, OTDR-mätare (optical time-domain reflectometer) handgjorda kopparbleck för de stora routrarna...

...och förstås ett mikroskop för att undersöka om fibern är tvättad ordentligt vid kontaktytorna.

Bahnhof har 2017 skrotat hela det gamla och traditionellt uppbyggda telekomnätet (NFR, ”Nordic Fiber Ring”) i dess helhet. Bahnhofs internettrafik tar numera helt nya vägar genom landet. Resultatet? Kraftiga ökningar av kapaciteten.

Städerna är anslutna via två olika fibervägar för ökad redundans och motståndskraft mot fiberbrott. Latensen i Northern Light minskar eftersom kundernas trafik går en rakare väg med färre hopp för att komma ”ut till internet”. Kapaciteten ökar dramatiskt i hela nätet till initialt 96x100 Gbit.

Investering: ca 100 miljoner kronor.

Fullständigt namn: Northern Light 17,  förkortat NL17. I dagligt tal ”Northern Light”.

Nätchefen berättar:

”Jag är stolt över gänget som kämpat hårt med att bygga Bahnhofs nya nät Northern Light! Nätet som ska lysa vår väg mot framtiden och möjliggöra fortsatt hög kvalité och kapacitet i vårt nät.

Denna uppgradering ger oss mängder av kapacitet i stamnätet och fantastiska förutsättningar för Bahnhof att växa. I nätet får varje stad en ”motorväg” med diversifierade vägar upp till vårt stamnät där vi ansluter mot knutpunkter, operatörer och innehållsleverantörer.

Utöver allt detta så försöker vi ha kul på resan att bygga och underhålla ett av Sveriges häftigaste nät!

– Christian Karlsson, Nätchef

Elementica

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare.

Mer information finns på www.elementica.se (med en sökbar aktiebok).

Elementica – ett klimatpositivt datacenter

Elementica konstruerar och driftar datahallar, där affärsidén är att sälja överskottsvärme från datahallar till energibolag (som sedan kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp bostäder).

Aktuell status, februari 2017

Byggstart är för närvarande uppskjuten på obestämd tid, och för att hushålla med bolagets ekonomiska medel har vi dragit ned på kostnadsdrivande marknadsföringsinsatser.

Utgångspunkten har hela tiden varit att starta bygget av en eller flera stora datahallar i samband med en större order gällande serverplats. Ännu har inget sådant kontrakt undertecknats men arbetet med Elementica fortsätter för att öka möjligheten att så sker.

Tillsammans med berörd kommun och markägare fortsätter vi att utreda ett antal olika platser som är aktuella för etablering. Ju färre tekniska och byråkratiska hinder som återstår före byggstart, desto mer attraktivt blir Elementica för en eller flera stora aktörer som kunder.

Privatmarknad

Bahnhof växer under 2016 med 38 557 kunder (jämfört med 29 645 år 2015). Kundbasen är därmed totalt 246 324 hushåll.

Vi är nu helt fokuserade på att fortsätta att ta marknadsandelar från våra större konkurrenter.

Segmenten öppna stadsnät samt BRF (bostadsrättsföreningar) utvecklas på ett mycket positivt sätt. Bahnhof har i mindre skala dessutom etablerat ett mindre försök med villafiber på några utvalda orter.

Vi satsar på att kraftigt höja kapaciteten för alla våra tjänster. Alla hushåll som har Bahnhof ska redan under 2017, till rimliga villkor, kunna erbjudas 1 Gbit/s som bastjänst. Bahnhof har här en pådrivande roll gentemot samarbetspartners och stadsnät.

Den kraftiga expansionen har förstås inneburit utmaningar, särskilt under det andra halvåret 2016. Bahnhof jobbar kontinuerligt med alla våra underleverantörer. Under 2017 kommer vi att skärpa kvalitetskraven på lokala stadsnät.

Under det första kvartalet 2017 växlar vi gradvis över trafiken i det nya höghastighetsnätet NL17, som i sin helhet är designad för stora datamängder.

Vi har också etablerat ett antal stora cachekluster vid samtliga stora knutpunkter. På så vis lagras innehåll från stora globala tjänster mer lokalt, vilket optimerar nätet för strömmad media. Samtidigt fokuserar vi ännu mer på extremt låg latens (snabba svarstider).

Satsningen på det nya höghastighetsnätet är en naturlig del i bolagets strategiska mål: att sätta en ny nationell standard för bredbandstjänster som bygger på två principer – extrem kapacitet och teknikneutralitet.

Det innebär konkret att vi sätter 1 Gbit/s som mål för våra bastjänster till privatpersoner – och att vi bygger alla plattformar för att i sin helhet kunna ta emot öppna och teknikneutrala OTT-tjänster (till exempel olika typer av strömmat innehåll) utan begränsningar.

VD har ordet

– Jag ser härliga ting!

I det fladdrande skenet från ett vaxljus trängde den brittiska arkeologen Howard Carter till sist in i Tutankhamons förseglade gravkammare.

Här i Konungarnas dal, nära staden Luxor, blottlade han i november 1922 ofattbara skatter från den artonde dynastins farao.

Avståndet till Kungliga Telegrafverkets station i centrala Eskilstuna kan verka avlägset. Men en decembernatt i slutet av förra året kände jag mig själv som ett slags telekomvärldens Indiana Jones.

I ficklampans sken letade jag mig igenom det som kan beskrivas som ett industritempel från det förra årtusendet. Jag sprang i trasiga kalkstenstrappor av döda trilobiter, banade mig igenom rotvältor av fintrådig koppar, lämningar av skrotade AXE-stationer och gul tejp med texten ”RIVES” – för att till sist baxa upp den allra sista dörren till den utrustning som kapslar in ljus i trådar av glas – porten till framtiden.

I ett stort antal telestationer i stadskärnorna runt om i Sverige, har Bahnhof under 2016 installerat teknikskåp för att transportera ljus. Vi har bokstavligen fyllt dessa med flera tusen kilo av den senaste optotekniska utrustningen, direkt influgen från laboratorier i Tyskland. Med den nya tekniken kan vi dela upp ljuset i fler våglängder än tidigare, och där varje enskild våglängd kan bära betydligt mer kapacitet än äldre utrustning.

Det handlar förstås om Bahnhofs nya fibernät – Northern Light (NL17) – vilket jag tekniskt beskrivit utförligt i tidigare rapport. Men det är först nu i februari som vi äntligen börjat tända upp de första delsträckorna, och äntligen släppa på aktiv trafik i nätet. Senast i slutet av mars aktiveras helheten av det man kan jämföra med ett slags digital höghastighetsbana.

Hela Bahnhof har på olika sätt varit engagerade i arbetet under mer än ett år. Det är därför roligt att nu äntligen vara i mål med det vi är övertygade om kommer revolutionera bolagets möjligheter att bryta ny mark, framför allt rent affärsmässigt.

Visst blir det nästan tjatigt att utropa ”rekord” i bokslut och kvartalsrapporter. Men år 2016 måste ändå sägas stå ut på ett alldeles enastående positivt sätt.

Det är fantastiskt att hela bolaget lyckats växa med nästan trettio procent i storlek på bara tolv månader – och det bara genom att ännu fler väljer Bahnhof.

Förutom alla nytillkomna kunder är det förstås glädjande när befintliga kunder regelbundet utökar och förnyar sina tjänster. Ett bra exempel är Veidekke Entreprenad, som är Skandinaviens fjärde största byggbolag med en omsättning på omkring 25 miljarder.

Veidekke sökte kontakt med Bahnhof för första gången redan för fyra år sedan. En konkurrent hade misslyckats med att få fram en anslutning till en ”adress som inte fanns”.

Bahnhof löste problemet, och drog en fibermatning till exakt den plats de önskade sig, en punkt mitt i gatan och tre meter under jord. Det här exemplet handlar om hur vi ser på att bygga långsiktiga relationer och förtroende med våra kunder och partners.

Mot bakgrund av det goda orderläget, och den positiva utveckling vi befinner oss i, skriver vi därför upp vår korta prognos. Vi kapar ett år i tid, och pekar ut år 2017 som det år då Bahnhof spränger miljardvallen.

Bahnhof är engagerad i teknikutveckling på olika sätt, även ur ett samhällsperspektiv. Min bedömning är att vi under de närmaste åren kommer kunna ruska om marknaden rejält och på allvar utmana de största telejättarna.

År 2017 kommer innebära ett stort genombrott för Bahnhof på flera områden. En lämplig slogan för 2017 är därför: – Framtiden är nu!

Stockholm, 2017-02-16

Jon Karlung, verkställande direktör

Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för helåret 2016 är minus 15,6 Mkr (46,1 Mkr). Den sista december är likvida medel i Bahnhof 142,4 Mkr (157,3 Mkr). Finansiella skulder uppgår för helåret till 1.6 Mkr (som avser finansiell leasing) och 9,4 Mkr (16,1 Mkr) till koncernföretag (K.N. Telecom AB).

Investeringar under 2016

Bahnhof har under 2016 investerat totalt 70,6 Mkr (31,5 Mkr). Investeringarna avser i huvudsak teknisk infrastruktur för att utveckla molntjänster och fibernät. Investeringarna är genomförda med egna medel från den löpande verksamheten, därav det negativa kassaflödet ovan.

Immateriella anläggningstillgångar

Den sista december 2016 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 67 Mkr, varav 57,7 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 70,5 Mkr och 64.6 Mkr goodwill. Tillgångarna härrör sig bland annat från ett tidigare förvärv av bolaget Tyfon. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör löpande avskrivningar.

Koncern och redovisningsprinciper

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har två svenska dotterbolag vilka är Tyfon Svenska AB (556544-4808) samt Elementica Data Center Construction AB (556715-9495).

Bahnhof AB har även ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Elementica.

Väsentliga händelser under och efter kvartalets slut:

Det har uppkommit en tvist mellan Bahnhofs portugisiska dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA och den portugisiska skattemyndigheten.

Bahnhof betalar sedan år 2015 full moms i Sverige (avseende vår svenska verksamhet med privatmarknad). Från och med den 1 januari 2015 infördes nya regler avseende moms på de tjänster som det portugisiska dotterbolaget levererar, som innebar att utgående moms skall redovisas och betalas i det land där kunden finns – och till den procentsats som gäller i kundens land.

Då den absoluta merparten av kunder på privatmarknadsdelen finns i Sverige, så har moms inbetalats helt i enlighet med de nya reglerna. Trots detta anser Portugals skattemyndighet att det inte ska vara möjligt att dra av moms avseende svenska leverantörsfakturor. Tvisten gäller år 2015.

Det aktuella bolaget Bahnhof LDA är reviderat av revisionsbyrån KPMG i Portugal och KPMG i Sverige. KPMG har både på plats, och i Sverige, granskat redovisningen och har inga avvikande synpunkter på hur skatt och moms ska hanteras. Bahnhof har med anledning av tvisten även inhämtat synpunkter från byrån PWC. Det finns nu enligt bägge revisionsbyråerna inget som tyder på att Bahnhof gjort fel, tvärtom. Men ärendet har likväl drivits vidare av den portugisiska skattemyndigheten.

Det är därför styrelsens samlade bedömning att vi kommer att få rätt i ärendet, men att det tyvärr kan ta tid innan detta till fullo är utagerat. Bahnhof har därför heller inte gjort någon reservering för skulder i bokslutet, med anledning av tvisten då vi bedömer att det inte finns anledning till detta.

I nuläget överklagar vi beslut i lägsta instans.

Det sammanlagda beloppet är 6,3 miljoner Euro plus ränta. För att ytterligare garantera redovisningens korrekthet kommer det portugisiska dotterbolaget utställa en bankgaranti på motsvarande belopp, fram till dess tvisten är löst.

Utdelning

Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan introduktionen på Aktietorget i december år 2007. Vi eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 25-50% av resultatet efter skatt. Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning.

Årets föreslagna utdelning är 3,25 kronor per aktie. Avstämning för sådan utdelning är 19 maj 2017 (se även rapportkalender).

För fullständig rapport, se PDF på Aktietorgets eller Bahnhofs hemsida.

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.