Bokslutskommuniké 2015

År 2015 i sammandrag

Bahnhof slår återigen ett nytt rekord. År 2015 är det bästa året i bolagets historia. Prognosen för såväl omsättning som resultat överträffas med god marginal. Rörelseresultatet är drygt 6 Mkr bättre än prognosen, och Bahnhofs omsättning når rekordnivån 651 Mkr, vilket är en ökning med ungefär 140 Mkr jämfört med föregående år.

Viktiga händelser under år 2015

I juni förvärvades internetoperatören Tyfon, vilket påverkar resultatet positivt. Men i huvudsak är den ekonomiska tillväxten år 2015 en effekt av en stor tillströmning av nya kunder. Den organiska ökningen av omsättningen för helåret är 91 Mkr (jämfört med 51,8 Mkr föregående helår).

Det är nättjänsterna, både på privat- och företagsmarknaden, som står för den stora tillväxten. Men takten ökar även i de affärer som utgår från någon av våra datahallskluster i Malmö och Stockholm. Bahnhof är en stor svensk leverantör av molntjänster och vårt koncept ”Based in Sweden” ligger fortsatt rätt i tiden. I många fall tar vi även ett helhetsansvar för kundens IT-lösning genom så kallade managerade tjänster.

Ett exempel på större molnaffär, i slutet av 2015, är att Hongkongbaserade MTR (som bland annat driver tunnelbanan i Stockholm) valt Bahnhofs tjänster för sin kritiska infrastruktur. Ett annat bolag som på motsvarande sätt utökat sina tjänster hos Bahnhof är försäkringsbolaget Svedea.

På nätsidan handlar affärerna ofta om att knyta ihop butiker, kontor, banker och offentlig verksamhet med höghastighetsförbindelser. Nyckeln är här två saker: access till stadsnäten direkt i citykärnorna och en helt ny utrustning i våglängdsnätet, där vi nu övergår till att skjuta hundra tusen megabit (det vill säga 100 Gbit/s) mellan Bahnhofs ljusförstärkare.

Jämförelsedata visar att många företag sitter kvar i dyra avtal med konkurrenter som har lägre bandbredd. Bahnhof ändrar nu förutsättningarna för den delen av marknaden. Vi tiodubblar hastigheten i dedikerade optiska fiberförbindelser. På privatmarknaden har Bahnhof den sista december 207 767 bredbandskunder (fastnät via fiber). Bahnhof är den största aktören i segmentet öppna stadsnät, där vi samarbetar med både privata och offentliga aktörer. Ett starkt varumärke, i kombination med närvaro i samtliga stadsnät, ligger bakom framgångarna.

Den finansiella situationen är utomordentligt god. Kassan förstärks med ytterligare 44,9 Mkr på helåret (inklusive nyemission Elementica). Den sista december är likvida medel i Bahnhof 157,3 Mkr (112,4 Mkr). Under 2015 investerar vi samtidigt 27 Mkr i teknisk infrastruktur, samt genomför förvärvet av Tyfon för 70,5 Mkr kontant. Utöver det gör vi ett strategiskt förvärv av ett stort antal IP-adresser.

Den totala utdelningen föreslås att bli rekordhöga 35 miljoner kronor (med avstämningsdag för aktieägare den 20 maj 2016).

Omsättningen uppgick till: 650,8 Mkr (513,3 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 108,7 Mkr (95,1 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 83,3 Mkr (76,5 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 64,5 Mkr (60,3 Mkr)

Resultatet per aktie uppgick till: 6 kr (5.61 kr)

Föreslagen utdelning: 3,25 kr per aktie och totalt 35 Mkr (32 Mkr)

Siffror inom parentes avser helåret 2014.

Prognos år 2016

Bahnhofs prognos för 2016 är ett rörelseresultat (EBIT) på 95 Mkr, med en omsättning på 800 Mkr för helåret. Prognosen lämnar utrymme till att på ett positivt sätt kunna överträffa förväntningarna under kommande kvartal ‒ men måste ändå ses som en balanserad kalkyl för helåret 2016.

Prognoser

Den något längre prognosen är att om två år omsätta en miljard kronor med en rörelsemarginal på 12 procent. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier.

Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer, eller etablering på nya affärsområden, som kan ge ytterligare positiva effekter. Här finns även en möjlig hävstång i bolaget Elementica som ingår i Bahnhof-koncernen.

Bahnhof är en utmanare till de största telekomjättarna. Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Vi växer i allians med andra, och vi ser synergier med återförsäljare och partners som en naturlig del av vår affär.

Vision

Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn på tillväxt. Vår styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv.

Företagsmarknad

Företagsaffären svarar för 303 Mkr av Bahnhofs omsättning under helåret 2015. Affären fördelar sig mellan nättjänster, telefonitjänster och tjänster som utgår från våra datahallar. Den snabbast växande delen är här nättjänster – det vill säga bredband till företag. Men även inom området molntjänster och Managed Service ser vi nu en hög tillväxt.

Bahnhof – en helsvensk molnleverantör med helhetsansvar

Datahallsaffären har de senaste åren skiftat fokus från enbart co-location med plats för servrar i rackskåp, till mer intelligenta och specialiserade lösningar. Det som idag utmärker våra tjänster är en lösning som erbjuder kunderna ett fullskaligt virtuellt molnbaserat datacenter.

Det är förstås en fördel att kunna visa upp verkligheten bakom molnet till våra kunder och partners. Bahnhofs två citykluster (bestående av Malmö och Stockholm) med sammanlagt fem stora datacenter är också bekvämt tillgängliga för de kunder som önskar besöka dem.

Mot bakgrund av allt mer oroande rapporter om företagsspionage, läckage av uppgifter och moln som lyder under andra staters jurisdiktion, erbjuder Bahnhof moln- och datahallstjänster som i sin helhet bygger på svensk infrastruktur – och svensk lagstiftning. Bahnhof är Based in Sweden.

Molnet befinner sig i Sverige, och inte till exempel på Irland eller i USA. För svenska företag är nätet snabbast i Sverige. Att koppla ihop sitt kontorsnät med moln i andra länder är ingen teknisk fördel.

Alla våra större datacenter är klassade med märkningen ”Triple Green” vilket innebär att de tillhör de mest miljövänliga anläggningarna i Sverige. Det åstadkoms genom 100-procentig återvinning av energin från servrar och datacenter genom fjärrvärmenätet. Ingen energi vädras ut i luften som i konventionella anläggningar. Det är en miljömärkning vi är stolta över.

Managed Services                                                        

Bahnhof tar ansvar för driftmiljön

Affärsområdet ”Managed Services” fortsätter att växa kraftigt. Bahnhof tar ett helhetsansvar för kunder i datahallarna, genom att drifta kundernas IT-lösningar även på applikationsnivå. Bahnhofs kompetens inom till exempel datasäkerhet fäller ofta avgörandet.

Det är en styrka att vi har egna datahallar och nättjänster, och inte behöver upphandla dessa externt. Kompetens och infrastruktur finns under ett och samma tak och stärker upp kundnyttan.

Vårt fokus är hybridlösningar där kunder kan växla mellan det virtuella och det hårdvarubaserade, mellan det privata och publika molnet. Bahnhof tillhandahåller flexibla lösningar som är lätta att skala (och spegla) mellan olika miljöer.

Några kunder som valt Managed Services under 2015:

Riksteatern

Bahnhof bygger just nu ett stort kontorsnät för Riksteatern ‒ både Södra teatern och Hallunda teater. Konceptet bygger på en central lösning, med ett stort antal accesspunkter utspridda för maximal täckning av Riksteaterns trådlösa nät. Tjänsten är skalbar och kan lätt utökas genom central management. Bahnhof står samtidigt för Riksteaterns fibernät. Föreställningar kan streamas och göras tillgängliga för en bred publik i hela landet.

MTR

Bahnhof levererar ett virtuellt datacenter till Hongkong-baserade MTR (bland annat ansvarig för tunnelbanan i Stockholm). Plattformen bygger i grunden på vmware. Bahnhof står för hårdvara och all infrastruktur, medan kunden bygger sitt egna dedikerade datacenter på en egen plattform.

Det unika är att lösningen inte är centrerad till en plats. Via ett flertal punkt-till-punkt förbindelser mellan våra serverhallar får kunden en komplett Disaster Recovery-lösning. Om en fysisk miljö av någon anledning drabbas av driftavbrott, så har MTR inom maximalt femton minuter miljön igång igen precis som inget skulle hänt.

Bahnhofs lösning realiseras genom vmotion i vmware och san-replikering i form av snapshots med regelbundna intervaller, för att inte förlora data. Det är möjligt tack vare Bahnhofs redundanta fibernät som alltid knyter ihop våra datacenter från minst två olika riktningar.

Försäkringsbolaget Svedea

Bahnhof har ett antal kunder inom finans-, media- och försäkringsbranschen. Försäkringsbolaget Svedea har under 2015 utökat sina tjänster hos Bahnhof och speglar nu data mellan våra olika anläggningar inom ramen för tjänsten virtuellt datacenter. Syftet är att bygga maximal säkerhet för försäkringsdata.

Telefoni – den molnbaserade växeln

Bahnhof fokuserar på prisvärda och praktiska telefonitjänster till företag. Telefoni är ofta en del i ett paket med bredband vi levererar. Vår styrka är växellösningar som är fullt integrerade med mobiltelefoni. Bahnhof har dessutom ett antal callcenter som kunder som använder vår telefoniplattform.

Ett kundexempel är butikskedjan Webhallen. Webhallen knyter sen tidigare ihop sina butiker genom Bahnhofs kraftfulla fibernät. Nu har man även valt Bahnhofs växelplattform för att koppla upp både sin kundtjänst, och alla sina butiker i Sverige.

Elementica

Bolaget ”Elementica Data Center Construction AB (publ)” ingår i Bahnhof-koncernen. För närvarande pågår ett arbete som syftar till att etablera ett stort datacenter på 21 MW nära Värtahamnen i Stockholm. I dagsläget är operationen inriktad på marknads- och försäljningsinsatser med fokus på den internationella marknaden.

Elementica – ett klimatpositivt datacenter

Ett starkt försäljningsargument i kundledet är att Bahnhof, i en färdig anläggning, kommer att erbjuda globala molnjättar (eller större svenska privata eller offentliga aktörer) ett elpris på fem dollarcent per kWh inklusive kylning. Det är lägre än alla andra alternativ i Europa.

Man kan sammanfattningsvis säga att modellen gör begreppet PUE (som använts i branschen för att mäta energieffektivitet) obsolet. Det låga priset i kundledet uppnås genom att sälja överskottsenergin till fjärrvärmenätet (vilket fungerar i en miljonstad som Stockholm). I mindre städer blir det omöjligt att tillvarata så stora energimängder.

Teknologin är ursprungligen utvecklad av Bahnhof och är nu i full drift i tre av Bahnhofs datahallar – och kommer att byggas ut även i anläggningen Sparven i centrala Malmö.

Förutsättningen för byggstart och en vidare utveckling av projektet är helt avhängigt försäljning och förhandsbokning i anläggningen. Den nyemission som genomfördes i slutet av 2015 syftade till att skaffa kapital för att möjliggöra detta genom en offensiv försäljningskampanj.

Elementica är ett publikt bolag men onoterat. Det innebär att det i dagsläget inte finns någon handel på börsen. Avsikten är att möjliggöra sådan om och när det finns rätt förutsättningar.

En sökbar aktiebok och mer information för alla ägare i Elementica finns tillgänglig på bolagets hemsida www.elementica.se

Privatmarknad

Bahnhof växer under 2015 med 57 694 kunder till totalt 207 767 kunder den sista december.

Av detta utgör den organiska tillväxten 29 645 nya kunder (netto). Resterande del härrör från förvärvet av Tyfon.

Två saker bidrar till framgången. För det första är det Bahnhofs nättjänster som ligger i framkant. Vi har snabba höghastighetsförbindelser som passar till streaming av media (för de nya innehållstjänster som växer fram).

Bahnhof tar fasta på vår roll som neutral OTT-operatör (som betyder att tjänsterna går över internet ”over-the-top” utan inblandning av internet-operatören). Vår affärsmodell bygger inte på inlåsning av kunder i tv-abonnemang, utan vi ger alltid största möjliga individuella valfrihet.

För det andra är framgångsreceptet vår satsning på att driva kundtjänst i egen regi där kungstanken är en kompetent service utan mellanhänder.

Vi har i olika mätningar fått högsta betyg (i jämförelse med andra operatörer) och det är något som vi nu utvecklar vidare. Under det första kvartalet 2016 sker dessutom en stor satsning för att ytterligare förbättra servicen. Det handlar om nyrekryteringar för att möta den stora efterfrågan på våra tjänster.

På en mer strategisk och övergripandenivå samarbetar Bahnhof både med stora privata och offentliga aktörer i stadsnät. Det är tydligt att varumärket Bahnhof är en draghjälp för nätägarna.

Vi premierar stadsnätspartners som är konkurrensneutrala, och som kan garantera långsiktigt affärsmässiga förutsättningar. Öppna stadsnät bygger på att lokal infrastruktur är tillgänglig på lika villkor.

Bahnhof — en global nätoperatör

För att säkerställa kvaliteten på bredband och nättjänster har Bahnhof valt att anlita amerikanska Dynamic Network Services som ett oberoende mätinstitut. Det handlar helt enkelt om att kvalitetssäkra våra IP-tjänster i förhållande till våra konkurrenter.

Världsranking nätoperatörer:

  91. Bahnhof

104. Telecity (nät- och datacenter)

161. IP-Only

183. Com Hem

1195. DGC

1397. AllTele

1482. Bredband2

1652. GlocalConnect (nät- och datacenter)

Källa: DYN.COM (avseende global ranking av ett urval av nätoperatörer, mätning genomförd den 16 februari 2016).

VD har ordet

”Groundhog Day” heter en amerikansk film som handlar om att återuppleva samma sak om och om igen. Jag kallar det istället Bahnhof-effekten. Den innebär att jag i varje bokslut tvingas utropa ”REKORD!”.

År 2015 är på många sätt helt fantastiskt. Det är till att börja med det bästa året i Bahnhofs historia. Prognosen för vinst och omsättning överträffas med bred marginal.

Det är också roligt att det fjärde kvartalet, som även pekar ut färdriktningen för 2016, står ut som det i särklass bästa. Siffrorna är rent ut sagt fantastiska med en omsättning på 183 Mkr, och ett resultat före skatt på 24 Mkr.

”Under 2015 etablerar Bahnhof sig som en av de riktigt stora svenska leverantörerna av molntjänster. Det ligger helt rätt i tiden. Vi har nu flera års erfarenhet av att driva komplexa och storskaliga virtuella lösningar, i våra datacenters, för offentliga och privata aktörer. ”

Vad ligger då bakom rekordåret?

Varje arbetsdag väljer drygt femton privatpersoner i timmen Bahnhof som internetoperatör. Tillväxten under helåret är totalt 29 645 nya kunder (nettotillväxt). Här räknar jag själv bara in den organiska kundtillväxten. Ovanpå detta kommer sedan förvärvet av Tyfon, som ytterligare distanserar oss från konkurrenterna.

Det kan för Tyfon vara på sin plats med en liten fotnot, riktad till den uppmärksamme aktieanalytikern som jämför olika konkurrenter. Affären med Tyfon bidrar på ett positivt sätt till koncernens resultat.

Men en besvikelse i Tyfon var att man bokfört ”kampanjrabatter” som ett slags tillgång. Det är ett klassiskt sätt att kamouflera dålig lönsamhet. Den fiktiva tillgången har vi städat bort, och skrivit av direkt. Bahnhof bokför aldrig ”kampanjrabatter” som något positivt i balansräkningen.

Bahnhofs tjänster och infrastruktur är inriktad på säkerhet. Det är därför med stolthet som vi nu driftar Hongkongbolaget MTR och IT-lösningen för Stockholms tunnelbana.

Ordet moln är undflyende och har tidvis innefattat väldigt många olika saker. Jag tycker själv att den absolut bästa beskrivningen av en molntjänst är ”någon annans dator”.

Stora amerikanska bolag har lagt ner många miljarder i påverkansbidrag till media, reklam och beslutsfattare. Syftet har varit att kunder ska förlägga kritiska system, företagshemligheter, kunddata och rentav landstingens hälsoinformation i någon annans dator – utomlands.

Vi tror tvärtom att det är en fördel att kunna erbjuda molnets fördelar, men geografiskt och juridiskt i Sverige. Bahnhof är ledande inom den modell som många IT företag nu samlas kring – det vill säga ”Based in Sweden”, och som närmare beskrivs här: www.basedinsweden.se

Jag tillåter mig slutligen en spaning om framtiden som bottnar i vår egen lansering av nya tjänster. Ordet ”megabit” kommer under 2016 att förpassas till historiens soptipp, på samma sätt som ”turbo”, ”cyberrymd”, och ”kabel-tv” andas en doft av det förra seklet.

När all kommunikation, molntjänster och nät växer samman i en global väv ställs helt andra krav på bandbredd. Jag säger därför adjö till tjänsten hundra megabit (100 Mbit/s) som under många år varit stommen i nätet för tiotusentals svenska företags kontorsnät.

Här tar Bahnhof täten genom att från och med det fjärde kvartalet 2015 på bred front lansera tjänsten ”BIG – Bahnhof Internet Giga”. Det handlar alltså om att vi ersätter megabit med gigabit, som bärs genom vårt eget optiska fibernät. En gigabit är lika med tusen megabit.

Bahnhofs gigabittjänst BIG vänder sig främst till företag, och har samma pris som den gamla megabitsstandardtjänsten (100 Mbit/s). Men med den skillnaden att den lägsta hastigheten nu är tio gånger snabbare än tidigare.

BIG har inga trafikbegränsningar och vi bjuder även på fastighetsnätet, utifall att detta skulle saknas. Jag får citera min 13-åriga dotter som ofta påpekar att jag beter mig klumpigt, och sen visar hur hon gör saker bättre, när jag nu vänder mig direkt till våra konkurrenter:

” – Se och lär!”

Stockholm 2016-02-18

Jon Karlung, verkställande direktör

Bahnhof AB (publ)

Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för helåret är plus 44,9 Mkr (inklusive nyemission Elementica). Den sista december är likvida medel i Bahnhof 157,3 Mkr (112,4 Mkr).

Finansiella skulder uppgår för helåret till 1,8 Mkr (som avser finansiell leasing) och 16,1 Mkr till koncernföretag (K.N. Telecom AB).

Investeringar under 2015

Bahnhof har under 2015 investerat totalt 102 Mkr (44,8 Mkr). Investeringarna avser dels förvärvet av internetoperatören Tyfon (för 70,5 Mkr) samt teknisk infrastruktur i främst datanät och serverhallar. Investeringarna är genomförda med egna medel från den löpande verksamheten, samt ett lån från koncernföretaget K.N. Telecom på 20 Mkr.

Immateriella anläggningstillgångar

Den sista december 2015 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhof koncernen 70,5 Mkr (varav 64,6 Mkr goodwill). Motsvarande siffror förra året 4,6 Mkr och 1,9 Mkr. Ökningen beror på förvärv av Tyfon samt ett köp av ett större block IP-adresser. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör avskrivningar.

Koncern och redovisningsprinciper

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm.

Bahnhof AB (publ) har två svenska dotterbolag vilka är Tyfon Svenska AB (556544-4808) samt Elementica Data Center Construction AB (556715-9495). Bahnhof AB har även ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag Bahnhof AS (986 108 351).

Alla bolag är helägda dotterbolag, utom Elementica AB som ägs till åttio procent av Bahnhof och till tjugo procent av K.N Telecom. I Elementica genomfördes under fjärde kvartalet en nyemission, som påverkar ägarbilden så att nio procent nya ägare tillkom första kvartalet 2016, med påföljande motsvarande utspädning i Elementica.

Övriga upplysningar, samt finans- och marknadstjänster

Bahnhof är inte kund hos något av de svenska eller utländska bolag som säljer PR, finansreklam och analyser. Bahnhof är noterat på Aktietorget och har för närvarande inga planer på att byta marknadsplats. Jämförelsevärden finns i denna rapport och bolagets ledning är tillgänglig för att vid behov svara på frågor.

Utdelning

Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan introduktionen på Aktietorget i december år 2007. Vi eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 25-50 procent av resultatet efter skatt.

Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. Årets föreslagna utdelning är 3,25 kronor per aktie – det vill säga 35 Mkr.

Insynspersoners aktieinnehav per 2015-12-31:

Jon Karlung och Andreas Norman: gemensamt 5 414 935 st (via K.N. Telecom)

Jon Karlung: privat 35 000 st

Eric Hasselqvist: 35 000 st

Lars Perers: 30 000 st

Anna Åhr: 8 000 st

Malin Svensson: 2 450 st

Henrik Kemkes: 2 000 st

Aktieägare 2015-12-31:

K.N. Telecom AB: 5 414 935

Öresund Investment AB: 539 619

Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension: 504 391

Didner & Gerge Small and Microcap: 263 787

Handelsbanken Fonder AB: 215 000

Nordnet Pensionsförsäkring AB: 183 757

Jonas Bonde: 158 430

State Street Bank & Trust Com.: 150 000

Niclas Storåkers: 135 217

NTC Various Fiduciary Capacit: 108 876  

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera

Dokument & länkar