Delårsrapport 1, 2017

Fibernätet "Northern Light" i drift
Omsättning: 232 Mkr – ökning +21% (192,6 Mkr Q1 2016)
Vinst: 26 Mkr – ökning +11% (23 Mkr Q1 2016)

Kvartalet i sammandrag

Det första kvartalet präglas av en fortsatt stark tillväxt, där Bahnhof för ett enstaka kvartal når en rekordomsättning på drygt 232 Mkr.

Jämfört med motsvarande kvartal år 2016 växer Bahnhof med 21 procent. Rörelseresultatet förbättras i förhållande till det fjärde kvartalet 2016, och når drygt 26 Mkr.

I slutet av det första kvartalet tändes Bahnhofs nya fibernät Northern Light®. I och med det förfogar Bahnhof över en kraftfull nätplattform för infrastruktur, som knyter ihop stadsnät och olika delar av Sverige.

Northern Light® är ett fibernät för våra bredbandstjänster som utgår från ett grundtänkande att de

flesta kunder inom en relativt snar framtid kommer att ha lägst 1 Gbit/s (1 000 Mbit/s). Flera större företagskunder uppgraderar nu också till 10 Gbit/s.

Investeringarna i Northern Light® – själva slutnotan i samband med driftsättningen – påverkar kassaflödet under kvartalet. Utöver det genomför vi även fortsatta investeringar i datahallarnas molntjänster. Totalt investerar Bahnhof 40,7 Mkr under det första kvartalet (att jämföra med 8,8 Mkr samma period 2016).

Bahnhof fortsätter att stärka organisationen med ett antal nya medarbetare vilket påverkar rörelseresultatet negativt på kort sikt. Genom att vi nu byggt ut fibernätet, får vi fler orter med teknisk närvaro där vi kan erbjuda våra tjänster. Och vi nyanställer därför också i utvalda regioner.

På privatsidan växer Bahnhof under kvartalet organiskt med 8 837 privatkunder netto, vilket är starkt för perioden (år 2016 var motsvarande siffra 6 254 kunder).

Den finansiella situationen i Bahnhof är god. Trots de rekordstora investeringarna på nästan 41 Mkr är kassaflödet starkt positivt, med plus 18,3 Mkr. Den sista mars 2017 är likvida medel i Bahnhofs kassa betryggande 160,7 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till: 232,3 Mkr (192,6 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 33,5 Mkr (29,5 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 26,3 Mkr (23,1 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 20,9 Mkr (17,6 Mkr)

Resultatet före skatt per aktie uppgick till: 2,44 kr (2,14 kr)

Föreslagen utdelning: 3,25 kr per aktie . Avstämning för sådan utdelning sker 19 maj 2017.

Siffror inom parentes avser Q1 2016.

Prognos år 2017

Bahnhofs prognos för helåret 2017 är ett rörelseresultat (EBIT) på 110 miljoner kronor med en omsättning på 1 miljard kronor.  Prognosen lämnar utrymme till att på ett positivt sätt överträffa förväntningarna.

Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier. Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer, eller etablering på nya affärsområden, som kan ge ytterligare positiva effekter.

Vision

Inom knappt fem år ska Bahnhof vara en av de stora Nordeuropeiska aktörerna inom telekom. Det ska uppnås genom tekniska och affärsmässiga innovationer, som utnyttjar svagheterna i etablerade affärsmodeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Vi växer i allians med andra, och vi ser synergier med återförsäljare och partners som en naturlig del av vår affär.

Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn på tillväxt. Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Företagsmarknad

Företagsaffären svarar för 118 Mkr (87,7 Mkr 2016) av Bahnhofs omsättning.

Det ligger över den internt förväntade prognosen för kvartalet. Företagsaffären fördelar sig mellan nättjänster, telefonitjänster och molntjänster som utgår från någon av våra sju datahallar.

Molntjänsterna består främst av det snabbt växande affärsområdet Managed Services, som innebär att vi tar ett helhetsansvar för våra kunders IT-drift.

Kvartalet befäster Bahnhofs position som stor nätleverantör. Antalet fysiska installationer och nätleveranser till företagskunder ökar under kvartalet med mer än 24 procent, jämfört med samma kvartal 2016.

I och med etableringen av fibernätet Northern Light® växer det universum av kunder som Bahnhof kan nå med egna fibertjänster. Nätet öppnar därmed upp nya möjligheter kommande kvartal.

För att möta den ökade efterfrågan på Bahnhofs tjänster har vi förstärkt närvaron i Göteborg, Malmö och Umeå, som var och en ansvarar för olika regioner. Den gemensamma nämnaren är att vi på centrala platser kombinerar tekniknoder med mötesplatser för våra kunder och partners.

I Göteborg har vi precis flyttat till ett företagskluster i närheten av Läppstiftet, med adressen Lilla Bommen 5. I centrala Malmö bygger vi ut datahallen Sparven, och satsar ytterligare på bolagets molntjänster och virtuella datacenter. I Umeå bygger vi en egen Servicedesk som är inriktad på molntjänster. Vi har också flyttat in i centrala Umeå på Storgatan 38.

Privatmarknad

Bahnhof växer under det första kvartalet organiskt med 8 837 privatkunder netto, vilket är starkt för perioden (tillväxten var 6 254 kunder samma period år 2016). Bahnhofs kundbas är därmed totalt 255 161 hushåll.

I siffrorna för privattillväxten finns inte några kollektiva anslutningar. Bahnhof växer med nya kunder som själva väljer ansluta sig till vårt nät. Det sistnämnda gäller i växande utsträckning tjänsten Bahnhof Villafiber.

Det nya nätet Northern Light® kommer under kommande kvartal också få effekt på privatsidan. Nätet är dimensionerat för att på sikt kunna ge alla kunder minst 1 Gbit/s. Helt nya sträckor för nätet öppnar också för att ansluta betydligt fler orter och regioner än tidigare.

Under det första kvartalet kom ett kvitto på hur kunderna uppfattar våra bredbandstjänster (i förhållande till våra konkurrenter). Det är det oberoende mätinstitutet Nordic Bench som på eget initiativ utvärderat alla operatörer.

Bahnhof får dessutom ofta goda omdömen i kundnöjdhetsportalen Trustpilot.se, och särskilt i jämförelse med våra konkurrenter inom telekom uppvisar Bahnhofs betyg en förkrossande överlägsenhet (källa: se.trustpilot.com/categories/internet_providers).

Bahnhof tar hem en ohotad förstaplats bland Sveriges internetoperatörer. Ingen annan operatör placerar sig ens på den positiva delen av skalan.

Här är de bästa bredbandsoperatörerna i Sverige enligt Nordic Benchs undersökning:

1. Bahnhof, +14

2. Bredband2, -11

3. Telia, -12

4. Telenor, -15

5. Tele2, -17

6. Alltele/Universal/T3, -24

7. Com Hem, -25

8. Bredbandsbolaget, -30

9. Tre, -30

Betyget är baserat på standarden ”Net Promotor Score”. Källa: nordicbench.se

Elementica – klimatpositiva datacenter

Bolaget Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare.

Elementica konstruerar och driftar datahallar, där affärsidén är att sälja överskottsvärme från datahallar till energibolag (som sedan kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp bostäder). Mer information finns på www.elementica.se (med en sökbar aktiebok).

Aktuell status, maj 2017

För närvarande pågår arbetet med att projektera två sajter i Stockholm. Bedömningen är att det måste finnas färdiga lösningar, för att i sin tur kunna hitta och attrahera potentiella storkunder. Detta ska uppnås genom satsningar på de infrastrukturella platser som är nödvändiga för att realisera datahallen eller datahallarna.

Förhandlingar om etablering pågår för närvarande med såväl Stockholms Stad som Sollentuna kommun. Bygglovshandlingar är under framtagande. Mer information i dessa ärenden publiceras på elementica.se under juni.

VD har ordet – allt blir bara ljusare!

Jag har skrivit om det här tidigare. Men nu är vårt stora infrastrukturprojekt äntligen driftsatt. I slutet av mars tände vi ljuset i Northern Light®.

Det kan bli ganska abstrakt när man ska förklara bredband, kapacitet och hastighet. Här är därför ett försök att lite mer konkret åskådliggöra vad det nya nätet kan betyda i praktiken.

Enligt Netflix behöver man 25 Mbit/s för att kunna se en film i ultra HD-kvalitet. Det betyder att det behövs 100 Mbit/s för att se fyra sådana filmer samtidigt. Jag som bor i en familj med tonårsungar, plattor, mobiler och tv-skärmar och diverse andra prylar vet att bandbredd är det som kittar samman det moderna familjelivet. Allt annat är underordnat.

Ungarna kan nu, med helt nyinstallerad Bahnhof Villafiber med 1 000 Mbit/s, se ungefär fyrtio filmer samtidigt här ute i skogen i Täby. Fibern går i luftledning genom granskogen från Bahnhofs närmaste tekniknod.

Northern Light® är som helhet dimensionerad för att med dagens multiplexteknik och DWDM-utrustning, kunna byggas ut till 96 kanaler, där varje enskild kanal rymmer 100 Gbit/s. Den sammanlagda bandbredden i Northern Light® är därmed ungefär tio terabits (det vill säga tio miljoner megabits).

Det här innebär rent konkret att man ganska enkelt skulle kunna strömma 400 000 filmer i ultra HD-kvalitet samtidigt. Men den funktionen behöver nog inte ens ungarna – ännu.

Det nya nätet får stor affärsmässig betydelse. Den större och vassare kostymen innebär att vi ökar vår räckvidd med nya orter och står rustade för framtidens tunga tjänster. Alla pratar om VR – vi krattar manegen och står redo att leverera trafiken till varje ansluten adress.

På privatsidan når vi genom utbyggnaden av Northern Light® ytterligare 250 000 hushåll, som låg utom räckhåll för bara för några månader sedan.

Här kommer vi kunna ge de största telejättarna en rejäl match om kunderna. Bahnhof får dessutom tillgång till en parallell infrastruktur till de bredbandstjänster som existerar inom de lokala stadsnätens ramar.

En viktig pusselbit för att vinna affärer är förstås kundnöjdhet, och kundernas förtroende för de tjänster vi levererar. Här har branschen som helhet brottats med negativa omdömen. Få branscher är så hatade – och har så mycket klagomål som just telekombranschen.

Bakgrunden är kanske att de tjänster operatörerna levererar är en så integrerad del av folks liv idag. Det går helt enkelt inte att vara utan bredband – och när det strular, ja – då blir man rejält arg.

Vi gör vårt yttersta för att alltid leverera proffsiga tjänster och god service. Underliggande finns ibland ett problem där flera parter ska samarbeta – den lokala nätägaren (stadsnätet), kommunikationsoperatören (mellanhanden) och tjänsteleverantören (den som tillhandahåller internet). Ibland ställer vi förstås själva till det – det ansvaret försöker vi inte fly från.

Men just Bahnhof står faktiskt ut från den övriga branschen! I mätning efter mätning får vi de högsta kundbetygen, och vi har de nöjdaste kunderna. Det är jätteroligt och något vi är stolta över!

Bakgrunden till Bahnhofs framgångar är förstås våra ansträngningar att alltid stå på kundens sida, både när det gäller ideologiska frågor om nätneutralitet och privatliv, men också att Bahnhof helt enkelt ger ett schysst bemötande hela vägen från beställning till support.

Slutligen vill jag komma med en liten rättelse. Den 18 augusti år 2015 skrev jag i en delårsrapport att Bahnhof skulle nå 250 000 privathushåll redan under 2016. Det var käpprätt åt skogen. Vi bröt vallen en kvarts miljon hushåll först i februari 2017, och prognosen infriades alltså med en dryg månads försening.

Det är ofta svårt att sia om framtiden. Jag har därför i all ödmjukhet ställt en Facit räknemaskin i datahallen Pionens konferensrum. Den mekaniska räknemaskinen, från den nerlagda fabriken i Åtvidaberg, står där som en mycket konkret påminnelse från en förgången tid, om att teknik-

utveckling sker i språng, och att ingen affärsmodell är osårbar.

Men just i skrivande stund, med ett helt nytt driftsatt fibernät, biter jag mig ändå fast i tanken att inget är snabbare än ljuset – ännu.

Stockholm, 2017-05-01

Jon Karlung, verkställande direktör

Finansiell situation

Kassaflöde och finansiell situation

Kassaflödet för det första kvartalet 2017 är plus 18,3 Mkr (plus 15,9 Mkr för Q1 år 2016).

Den sista mars är likvida medel i Bahnhof 160,7 Mkr (173,2 Mkr). Finansiella skulder uppgår till 1,5 Mkr (som avser finansiell leasing) och 7,8 Mkr (14,4 Mkr) till koncernföretag (K.N. Telecom AB).

Investeringar under 2017

Bahnhof har under det första kvartalet investerat totalt 40,7 Mkr (8,8 Mkr). Investeringarna avser i huvudsak den sista stora delen för Bahnhofs fibernät Northern Light®. Investeringarna under kvartalet är genomförda med egna medel från den löpande verksamheten.

Immateriella anläggningstillgångar

Den sista mars 2017 är immateriella anläggningstillgångar i Bahnhofkoncernen 64,9 Mkr, varav 56,0 Mkr goodwill. Motsvarande siffror förra året är 68,6 Mkr varav 62,9 Mkr goodwill.

Immateriella anläggningstillgångar härrör sig bland annat från ett tidigare förvärv av bolaget Tyfon. Bahnhof har en konservativ syn på immateriella tillgångar, vilket innebär att vi gör löpande avskrivningar.

Koncern och redovisningsprinciper

Bahnhof tillämpar årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Moderbolag i Bahnhofkoncernen är Bahnhof AB (publ) med organisationsnummer 556519-9493 och säte i Stockholm. Bahnhof AB (publ) har två svenska dotterbolag vilka är Tyfon Svenska AB (556544-4808) samt Elementica Data Center Construction AB (556715-9495).

Bahnhof AB har även ett portugisiskt dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA (PT 509519636). Dessutom finns det ett norskt dotterbolag, Bahnhof AS (986 108 351). Alla bolag är helägda dotterbolag förutom Elementica.

Tvister

Som redovisats i årsrapporten har det uppkommit en tvist mellan Bahnhofs portugisiska dotterbolag Bahnhof Unipessoal LDA och den portugisiska skattemyndigheten.

Det finns enligt våra revisorer KPMG och inhämtade synpunkter från PWC inget som tyder på att Bahnhof gjort fel, tvärtom. Men ärendet har likväl drivits vidare av den portugisiska skattemyndigheten. Det är därför styrelsens samlade bedömning att vi kommer att få rätt i ärendet, men att det tyvärr kan ta tid innan detta till fullo är utagerat.

Bahnhof har därför heller inte gjort någon reservering för skulder i bokslutet, med anledning av tvisten då vi bedömer att det inte finns anledning till detta. I nuläget överklagar vi beslut i lägsta instans.

Utdelning

Bahnhof har lämnat utdelning varje år sedan introduktionen på Aktietorget i december år 2007. Vi eftersträvar en stabil årlig utdelning på mellan 25 och 50% av resultatet efter skatt.

Avsikten är att lagom balansera bolagets finansiella handlingsutrymme med en hög utdelning. Årets föreslagna utdelning är 3,25 kronor per aktie. Avstämning för sådan utdelning är 19 maj 2017 (se även rapportkalender).

För fullständig delårsrapport, se PDF på Aktietorgets eller Bahnhofs hemsida.

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera

Dokument & länkar