Delårsrapport 2, 2016

Storsatsning!

Omsättning Q2: 197 Mkr

Vinst Q2: +23 Mkr

2016

Bahnhof AB (publ)

Delårsrapport 2

Andra kvartalet i sammanfattning

Det andra kvartalet är stabilt positivt. Bahnhof fortsätter att ta marknadsandelar både på privat- och företagssidan. Omsättningen når en ny rekordnivå med nästan 197 Mkr, och rörelseresultatet följer prognosen för helåret. Samtidigt läggs nu grunden för framtiden genom en storsatsning på infrastruktur.

Orderingången är hög på samtliga affärsområden. Nättjänsterna står för den stora volymen av nya kunder. Men Bahnhof gör även inbrytningar i segmenten telefoni (främst företagsväxlar och mobilabonnemang) och tjänsterna managerad drift samt virtuellt datacenter.

På företagssidan tecknar Bahnhofs företagssäljare nästan 1 000 företagsaffärer (976 stycken), vilket kan jämföras med 565 avtal samma period år 2015. Dessa tjänster kommer att påverka kommande kvartal i positiv riktning.

På privatsidan växer Bahnhof på tre månader med 7 963 nya bredbandskunder netto. Den stora organiska tillväxten sker helt utan prisdumpningar. Bahnhof arbetar istället målmedvetet med kvalitet, bäst kundtjänst och höga hastigheter som konkurrensfördel – det är receptet för en långsiktig och uthållig tillväxt.

Det som särskilt utmärker det andra kvartalet är att Bahnhof storsatsar på infrastruktur. Aldrig tidigare har vi gjort så stora tekniska investeringar som under det andra kvartalet år 2016.

På tre månader gör vi investeringar på 46 miljoner kronor i teknisk utrustning, där det nya höghastighetsnätet (nu under pågående utrullning) står för en betydande del av satsningen. Det nya nätet kommer att färdigställas under det tredje och fjärde kvartalet.

Höghastighetsnätet kommer inte bara att ge bättre teknisk prestanda för befintliga och nya kunder, utan det öppnar också dörren för en bredare positionering på marknaden. I ett slag kommer Bahnhof att ha tillgång till en parallell infrastruktur i många regionala stadsnät. Det ökar möjligheten till en mer dynamisk och flexibel försäljning av nättjänster. Det blir valbart att angöra slutkunder med olika fiber på olika tekniska nivåer, utan att vara låst till bara ett alternativ.

Bahnhof stärker – samtidigt med satsningen på infrastruktur – också organisationen. Det gäller främst på personalsidan där vi nyanställt för att möta den stora efterfrågan på våra tjänster. Rörelsemarginalen påverkas tillfälligt av dessa satsningar.

Syftet med investeringarna är att lägga grunden för bolagets långsiktiga ambitioner – att bli en ledande telekomaktör på den nordiska marknaden.

Den finansiella situationen i Bahnhof är mycket god. Den sista juni är kassan 130 miljoner kronor. Kassaflödet är visserligen negativt under perioden (minus 44 Mkr) men det beror på en rekordstor aktieutdelning i maj (35 Mkr) och investeringar i teknik och nät, som belastar kassaflödet med ytterligare 46 Mkr.

Omsättningen uppgick till: 196,6 Mkr (154,4 Mkr)

Resultat innan avskrivningar (EBITDA) uppgick till: 29,3 Mkr (25,4 Mkr)

Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till: 22,9 Mkr (19,5 Mkr)

Resultat efter skatt uppgick till: 17,2 Mkr (15,4 Mkr)

Resultatet per aktie uppgick till: 2,09 kr (1,81 kr)

Siffror inom parentes avser kvartal 2, år 2015.

Prognos år 2016

Bahnhofs prognos för 2016 är ett rörelseresultat (EBIT) på 95 Mkr, med en omsättning på 800 Mkr för helåret. Prognosen lämnar utrymme till att  på ett positivt sätt kunna överträffa förväntningarna under kommande kvartal ‒ men måste ändå ses som en balanserad kalkyl för helåret 2016.

Den något längre prognosen är att om två år omsätta en miljard kronor med en rörelsemarginal på 12%. Tillväxten kommer att vara organisk utan tillskott av kapital eller utspädning av aktier.

Vi utesluter samtidigt inte strukturaffärer, eller etablering på nya affärsområden, som kan ge ytterligare positiva effekter.

Vision

Inom tio år ska Bahnhof vara en av de största Nordeuropeiska aktörerna inom telekom. Det ska uppnås genom tekniska och affärsmässiga innovationer, som utnyttjar svagheterna i etablerade affärsmodeller hos konkurrerande telejättar.

Bahnhof sätter människan i centrum. Vi värnar individen och friheten på nätet. Strategiskt är våra kärnvärden nätneutralitet, kommunikationsfrihet och rätten till ett privatliv. Detta är för oss inte tomma ord. Bahnhof står upp för våra kunder, och vi tar ställning även i kontroversiella frågor.

Bahnhof bygger egen infrastruktur, men samarbetar även med andra aktörer. Vi växer i allians med andra, och vi ser synergier med återförsäljare och partners som en naturlig del av vår affär. Bahnhofs filosofi är baserad på en jordnära och entreprenörsmässig syn på tillväxt.

Bahnhofs styrka är kombinationen av innovationer och nytänkande, som förenas med en kostnadsmedveten och organisk tillväxt. Vi är offensiva, rörliga och vi tar tillvara alla möjligheter som följer av tekniska landvinningar.

Företagsmarknad

Totalt svarar företagsaffären för 93 Mkr (74,9 Mkr Q2 2015) av Bahnhofs omsättning under det andra kvartalet 2016.

Omkring hälften av omsättningen härrör sig till tjänster i datahallar, och hälften till nätrelaterade tjänster.

Trenden från det första kvartalet förstärks under det andra kvartalet. Bahnhof tar marknadsandelar på nätsidan. Det gäller särskilt dedikerade fiberförbindelser, och de företagstjänster Bahnhof levererar i öppna stadsnät.

Det är särskilt glädjande att Bahnhofs telefonitjänster, med prisvärda och flexibla telefonitjänster (växellösningar och mobilabonnemang för företag), nu ökar på allvar. Det finns fog för att tala om ett genombrott, där vi nu även avser att erbjuda våra existerande bredbandskunder telefonilösningar.

Affärsområdet Managed Services fortsätter att öka i betydelse. Här har vi tagit ett antal större affärer som handlar om att ge helhetslösningar inom nät och drift för stora företagskunder som till exempel MTR (som bl.a. driver Stockholms t-bana och snabbtåg) och ett antal aktörer inom finans- och mediabranschen.

Bahnhofs företagstjänst ”BIG” är nu en etablerad storsäljare. Det är en premiumtjänst; en helt dedikerad  fiberanslutning på 1 Gbit/s, till ett konkurrenskraftigt pris.

I korthet innebär BIG att vi tiodubblar bredbandshastigheten för våra företagskunder, och även inkluderar

hela installationen av lokalt fastighetsnät i priset. BIG finns tillgänglig på allt fler orter i Sverige, i samarbete med  lokala nätägare.

Privatmarknad

Antalet hushåll som har bredband i öppna stadsnät (i huvudsak fiber) från Bahnhof, växer organiskt under perioden med 7 963 kunder netto till totalt 221 984 hushåll den sista juni 2016.

Affärsmodellen med öppna stadsnät är den som har bäst förutsättningar att snabbt öka volymerna. Bahnhof har här ett väl utvecklat samarbete med alla aktörer på marknaden.

Samtidigt växer vi nu även inom segmentet BRF (bostadsrätter, samt även lokala byalag) där vi erbjuder vår plattform OpenGiga till ett större antal kunder. Dessutom fortsätter vi vår satsning riktad till villaägare med produkten Bahnhof Villafiber som erbjuds i utvalda områden i främst Stockholm, Göteborg och Malmö. Här finns nu en stor orderstock som väntar på leverans – som kommer att ske i samarbete med underleverantörer.

Bahnhof — en global nätoperatör

Bahnhofs IP-nät är sedan länge ett av Sveriges kraftfullaste. Här står vi oss dessutom bra även ur ett globalt perspektiv. Bahnhofs nättjänster är robusta. Vi har många års erfarenhet av att möta DDoS-attacker och andra yttre påverkanshot.

Kombinationen av att både vara en stor nord-europeisk nätoperatör, och samtidigt en operatör av flera egna stora datahallar, ger avgörande fördelar. Den som bara tillhandahåller det ena ledet (bara datahallar eller bara nättjänster) har till exempel svårare att möta yttre påverkanshot.

Teknisk spetskompetens och ett helhetsperspektiv – med egen kontroll av både datahallar och nät – fäller ofta det affärsmässiga avgörandet när Bahnhof tar nya storkunder. Det gäller till exempel media- och finansbranscherna.

För att kvalitetssäkra våra IP-tjänster har Bahnhof valt att anlita amerikanska ”Dynamic Network Services” som är ett oberoende mätinstitut. Man kan på sätt och vis kalla det för ett slags ”Bredbandskollen”, fast för internetoperatörer.

Världsranking nätoperatörer:

84. Bahnhof (85)

107. Telecity  (137)

309. IP-Only (278)

387. Com Hem (239)

1127. DGC (1127)

1306. AllTele (1407)

1484. Bredband2 (1485)

Vi jämför oss i listan med ett urval större och mindre konkurrenter. Det svenska bolag som för närvarande ligger högst på den globala listan är Telia International Carrier (plats 39). Siffror inom parantes avser mätvärden den 25 april 2016.

Källa: DYN.COM

Elementica

Inom ramen för Bahnhofs kvartalsrapportering ges en översiktlig bild av verksamheten i Elementica. Elementica Data Center Construction AB (publ) är ett publikt men ännu onoterat bolag som ägs till 72,73% av Bahnhof AB, och till 27,27% av omkring 1 500 övriga ägare.

Information om verksamheten rapporteras på bolagets hemsida www.elementica.se. Där finns även en sökbar aktiebok för ägare. Bolaget är publikt men onoterat, vilket innebär att det inte finns någon organiserad handel med

aktier i Elementica.

Affärsidé

Elementica konstruerar och driftar datahallar, där den bärande affärsidén är att sälja överskottsvärme från datahallar till energibolag (som sedan kan nyttja denna i fjärrvärmenät för att värma upp bostäder).

Nettoeffekten av detta blir inte bara till fördel för miljön, utan möjliggör också ett elpris i datahallen som ligger under andra alternativ på marknaden. Tekniken är framtagen och testad i Bahnhofs datahallar sedan flera år tillbaka. Avsikten är nu att genomföra detta i större skala.

Status augusti 2016

Elementica har en dedikerad säljgrupp som jobbar mot stora företag (både utländska och svenska) där syftet är att skapa ett så stort kundunderlag som möjligt.

Detaljer om pågående försäljningsarbete kan inte offentliggöras. Men det finns ett antal upparbetade personliga säljkontakter mot rätt intressenter, varav några är multinationella företag. Ett antal företag är inbjudna för att få detaljer och en presentation på plats. Detta kommer att ske vid en kundträff som anordnas under hösten.

Tid för byggstart och realisering

Det finns inget exakt datum för byggstart ännu. Kontrakterade kunder är en förutsättning för att det ska ske. Målsättningen är dock byggstart under 2017.

I marknadsföringsmaterialet (riktat mot slutkunder) lägger vi stor vikt vid att vara så konkreta det går. En vanlig fråga från potentiella kunder är förstås när anläggningen är färdig. Svaret är att det är möjligt att realisera en anläggning inom två år.

Fler serverhallar – fler sajter

Det finns olika alternativ till sajtplacering. Affärs-idén är bredare än att låsa den vid en plats, eller en anläggning. Vi arbetar primärt nära Fortum Värme för att realisera en anläggning på fastigheten ”Starkströmmen 1” (belägen vid Midskogsgränd 11-13 i Stockholm).

Det är ingen tvekan om att detta – med närheten till Stockholms centrala infrastruktur för kraft och värme – är en idealisk lokalisering för ett datacenter.

Projektet har rönt stor uppmärksamhet hos många olika aktörer. Mot bakgrund av det intresse som finns har vi en beredskap för att kunna realisera även andra projekt.

Ett sådant kan vara en anläggning i Sollentuna kommun (samtal förs med kommunen). Det handlar i så fall om platsen för den gamla hetvattencentralen i Rotebro. I utgångsläget skulle en sådan anläggning dimensioneras för

10 MW, men vara utbyggbar till det dubbla.

Framtida notering

Elementica är ett publikt men ännu onoterat bolag. Det innebär att det i dagsläget inte finns någon handel med bolagets aktier. Målsättningen är att notera bolaget på en publik handelsplats, för att möjliggöra en handel med aktier.

Ägarspridningen är i dagsläget tillräcklig för en notering (med omkring 1500 olika ägare). Notering kommer i så fall ske när de affärsmässiga förutsättningarna är rätt. Med stor sannolikhet sker detta i samband med beslut om finansiering och byggstart för anläggningen.

Besök elementica.se för mer information.

Vd har ordet

Ett favorittema i Science Fiction, eller för den delen i modern kosmologi, är att universum kan bestå av parallella världar. Ett slags kvantfysikalisk schizofreni, där det finns fleraolika universum som alla lever sida vid sida, och där vårt universum bara är ett i oändligheten.

Vem vet. Kanske är jag vd för Telia i en helt annan värld, och en varm anhängare av datalagring och massövervakning av oskyldiga.

I likhet med den svenske fysikern Max Tegmark tror jag på parallella universum – fast med ett mer jordnära perspektiv. Den som lyckas skapa flera olika alternativ har en affärsmässig fördel, jämfört med den som sitter fast i en singularitet.

Just därför storsatsar Bahnhof på att bygga ett parallellt universum, vid sidan av den existerande infrastrukturen. Vi bygger en ny nätmässig motorväg, som också blir ett komplement till de regionala stadsnäten.

Det handlar förstås om det som sannolikt kommer att bli Sveriges snabbaste höghastighetsnät för IP-trafik. Stommen är ett nytt rikstäckande nät för ljuset, baserat på de senaste tekniska landvinningarna med ny våglängdsutrustning.

När vi släpper på internettrafiken i detta parallella universum kommer Bahnhof att hundrafaldiga den existerande kapaciteten – till att börja med. Konkret innebär det nya höghastighetsnätet att vi bygger lokal tillgång till ”svart fiber” mitt i stadskärnorna (i telestationer). Det blir därmed möjligt att angöra slutkunder både genom lokala stadsnät, och med egen svart fiber.

Med ökad valfrihet följer också lägre kostnader och ökad teknisk kontroll.Bahnhof kan leverera extremt kapacitetskrävande IP-tjänster till företagskunder, där vi också väver ihop nätet med våra stora datahallar och telefonitjänster.

Skillnaden mot ett vanligt stadsnät är att vi fullt ut kan utnyttja passiv infrastruktur, och själva tända upp den lokala fibern med i stort sett obegränsad kapacitet till slutkunder. Det låter dyrt – och det är det. Totalt kommer Bahnhof att investera omkring 100 miljoner kronor (varav 46 Mkr under det andra kvartalet). Hela kalaset är finansierat med egna medel.

Den som har oändlig tillgång till riskkapital slipper bygga robusta affärsmodeller. Bahnhof har inte den lyxen, utan vi måste tjäna egna pengar och växa organiskt. Men det tvingar oss också till att investera med kirurgisk precision – och  kostnadskontroll.

Målet är att bli en av norra Europas ledande telebolag – och det nya nätet är skelettet i den satsningen. Under många år kommer detta att ge oss strategiska fördelar, rakt i hjärttrakten av den marknad som tidigare dominerats av de stora telejättarna.

Satsningen är inte bara teknisk

Jag tror det är svårt att ersätta det personliga mötet, därför vill vi vara så nära marknaden som det går. Det handlar både om ett utvecklat samarbete med våra partners, och att faktiskt ha egna ”fötter på marken”. Av den anledningen förstärker Bahnhof våra lokala teknik- och försäljningskontor med fler medarbetare. Vi bygger helt enkelt starkare brohuvuden i olika delar av Sverige.

Under det andra kvartalet påverkas rörelseresultatet något dessa av personalförstärkningar, men det är också en investering som kommer att ge utdelning under kommande kvartal. Alla investeringar är i slutändan drivna av att orderingången på företagssidan nu är rekordstor. Aldrig tidigare har vi tecknat så många företagsavtal som under det andra kvartalet 2016.

Tillväxt på både företags- och privatsidan

En självklar storsäljare är ”BIG” som är bredband med gigabit till kontor, och där fastighetsnätet ingår på köpet. Men det är också roligt att det nu på allvar lossnat för affärsområdet telefoni – och att vi tagit multinationella kunder med vår tjänst virtuellt datacenter.

På privatsidan växer Bahnhof i en takt med drygt 130 nya hushåll varje arbetsdag (netto). Det är för perioden starka siffror.

Bahnhofs universum

I början av juli var jag i Almedalen för att debattera datasäkerhet med inrikesminister Anders Ygeman. Jag talade också om massövervakning av oskyldiga, vilket han kallade ”trams”.

I ett parallellt universum kanske rättsstatens grundprinciper inte vore så viktiga för mig.

Men här håller jag inte med Anders. Jag tror att fundamentet i demokratin, och för den delen i de affärsmässiga tjänster som drivs, bygger på principen om att brottsbekämpning ska riktas mot det håll där brottsmisstankar finns.

I Bahnhofs eget universum är kungstanken blixtsnabb och driftsäker internettrafik, låga priser som vi uppnår genom valfrihet, och sist men inte minst – möjligheten till kommunikation utan massövervakning av oskyldiga.

Stockholm den 18 augusti 2016

Jon Karlung, vd

Bahnhof AB (publ)

Om oss

Bahnhof erbjuder internet- och telefonitjänster till privatpersoner och företag, samt är en ledande aktör inom hosting (serverdrift med totalansvar) och co-location i serverhallar. Vid grundandet 1994 var Bahnhof den första fristående ISP:n (Internet Service Provider) i Sverige. Bahnhofs erkänt kraftfulla stamnät ansluter direkt till de största europeiska internetknutpunkterna i Amsterdam, London och Paris.

Prenumerera

Dokument & länkar