Avtal för kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan undertecknat

Idag undertecknade sex parter en avsiktsförklaring för kapacitetsförstärkning av Trelleborgsbanan. Banverket, Vägverket, Region Skåne, Malmö stad, Vellinge kommun och Trelleborgs kommun är nu överens om hur projektet ska finansieras. Avsiktsförklaringen innebär ett steg närmare mot pågatågstrafik på banan.

– Det är väldigt positivt att alla parter nu är överens. Genom gott samarbete och konstruktiva dialoger har vi nått fram till detta. Dagens avsiktsförklaring är ett led i att göra kollektivtrafiken i sydvästra Skåne ännu mer attraktiv, säger Banverkets generaldirektör Minoo Akhtarzand. – För Trelleborg och Vellinge är det oerhört viktigt att vi nu kan bli en del av trafiksystemet inte bara i Skåne utan också på Själland, säger Ulf Bingsgård, kommunstyrelsens ordförande i Trelleborg. Nu kopplas vi till lokal- och regiontågsnätet via Citytunneln och Öresundsförbindelsen. Trelleborgsbanan är en 25 km lång enkelspårig elektrifierad järnväg som ansluter till Kontinentalbanan vid Lockarp. Trelleborgsbanan ingår i Godsstråket genom Skåne och trafikeras av 20-25 godståg per dygn. På banan bedrivs idag ingen persontrafik, med undantag av nattåg till och från Berlin. En höjning av kapaciteten möjliggör pågatågstrafik med två tåg per timme i vardera riktningen och fortsatt godstrafik på banan. Utbyggnaden som krävs är ett nytt mötesspår i Östra Grevie och förlängning av befintliga mötesspår i Skytts Vemmerlöv och i Västra Ingelstad (Jordholmen) samt att pågatågsstationer anläggs i Västra Ingelstad och Östra Grevie. I Trelleborg anläggs pågatågsstationen i anslutning till den gamla stationsbyggnaden. Totalt beräknas projektet kosta 490 miljoner kronor. Banverket står för 275 Mkr. Resten finansieras av Vellinge kommun med 70 Mkr, Trelleborgs kommun 58 Mkr, Malmö stad 35 Mkr, Region Skåne 47 Mkr och Skånetrafiken 5 Mkr.

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar