Bara en järnvägsbro för Norrbotniabanan över Skellefteälven

Det behövs bara en bro för Norrbotniabanan över Skellefteälven. Det visar Banverkets fördjupade studie. Bron kan göras gemensam för huvudspåret och för banans anslutning till Skelleftehamn.

– Tack vare bra samarbete och aktiva remissinstanser har vi tillsammans kommit fram till en principlösning som är bra för både miljö och ekonomi, säger Banverkets projektledare Magnus Nilsson. I Banverkets järnvägsutredning för Norrbotniabanan delade sig banan söder om Skellefteälven. Det innebar en bro för huvudspåret in mot centrum och en annan bro österut för anslutningen till Skelleftehamn. Flera remissinstanser efterlyste en lösning med en gemensam bro. Banverket gjorde därför en fördjupad studie av den möjligheten. Studien visar att det är fullt möjligt att korsa Skellefteälven med endast en bro istället för två. Triangelspåret för anslutningen till Skelleftehamn kan då läggas på älvens norra sida vid Hedensbyns industriområde. Älvpassagen på en bro istället för två gäller den östra korridoren i järnvägsutredningen, där banan kommer in i Skellefteå i sydost och går ut ur staden i nordväst. Brostudien påverkar inte Banverkets slutsatser om vilket huvudalternativ som är att föredra. – Den östra korridoren är fortfarande det mest fördelaktiga alternativet, säger Magnus Nilsson. Men detaljutformningen hör hemma i nästa skede. I en järnvägsutredning studeras korridorer där järnvägen kan planeras. Efter utredning, remisser, samråd och eventuella fördjupningar väljer Banverket vilket alternativ man ska gå vidare med. Det ska prövas av regeringen enligt Miljöbalken innan Banverket kan gå vidare med nästa fas, järnvägsplanen, där banans läge bestäms exakt.. Norrbotniabanan planeras som en helt ny kustnära järnväg mellan Umeå och Luleå. Banan förstärker godstrafiken och gör det möjligt med persontrafik mellan norrlandskustens städer. Norrbotniabanan är indelad i sex järnvägsutredningar.

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar