Grönt ljus för miljöbeskrivning av Norrbotniabanan till Luleå

Banverkets beskrivning av miljökonsekverna för Norrbotniabanans sträcka till Luleå får godkänt av Länsstyrelsen i Norrbotten som underlag för att bedöma hur banan inverkar på hälsa och miljö. Därmed är alla miljökonsekvensbeskrivningar godkända för de sträckor av banan som hittills har utretts.

– Det här är ett viktigt steg i utredningsprocessen. Vi planerar att ställa ut järnvägsutredningen till hösten för att få in synpunkter, säger Banverkets projektledare Malin Fahller. I miljökonsekvensbeskrivningen för sträckan Södra Gäddvik – Luleå ingår en beskrivning av hur de olika alternativen i järnvägsutredningen påverkar boendemiljöer, odlingslandskapet, stadsbilden, rennäringen, friluftslivet samt känsliga natur- och kulturmiljöer. Områdena kring centrala Luleå, Gäddvik, Svartöstaden och Gråsjälfjärden har getts särskilt fokus i utredningen. Miljökonsekvensbeskrivningen blir ett stöd vid beslut om var och hur järnvägen ska byggas. Godkännandet innebär att Länsstyrelsen anser att Banverkets miljökonsekvensbeskrivning utgör tillräckligt underlag för att bedöma hur den planerade järnvägen inverkar på hälsa och miljö. Däremot innebär det inte något ställningstagande till miljöpåverkan som sådan. Norrbotniabanan är en planerad 27 mil lång järnväg mellan Umeå och Luleå. Banan förstärker godstrafiken genom ökad kapacitet och den möjliggör persontrafik med halverade restider mellan norrlandskustens städer. Banan blir ett dubbelspår till Stambanan. Norrbotniabanan är indelad i sex järnvägsutredningar, av vilka fyra pågår. I en järnvägsutredning studeras olika korridorer där järnvägen kan placeras. Efter utredning, remisser och samråd väljer Banverket vilket alternativ som ska gå vidare till nästa fas, järnvägsplanen, där dragningen läggs fast i detalj. Både järnvägsutredning och järnvägsplan ska ha en godkänd miljökonsekvensbeskrivning.

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar