Järnvägen möter tuffare konkurrens

Järnvägstrafiken möter tuffare konkurrens Järnvägen har goda utvecklingsmöjligheter, lastbilarna ökar sin marknadsandel. Därför krävs att järnvägsbranschen får mer prisvärda produkter och att de politiska spelreglerna blir konkurrensneutrala. Banverket ska bli en effektiv och kundorienterad serviceorganisation. Det säker Banverket i sin anslagsbegäran som lämnas till regeringen idag. Anslagsbegäran i sin helhet finns på Banverkets hemsida (med sökväg): www.banverket.se/media/pressmeddelanden Banverkets anslagsbegäran avser åren 2001 - 2003. Materialet innehåller bland annat en omvärldsanalys och ett finansieringsförslag för de tre åren. Marknadsutvecklingen Under 90-talet har järnvägstrafiken ökat, framförallt snabbtågen och viss regional trafik. Ändå har vägtrafiken tagit marknadsandelar. Godstrafiken har tappat marknadsandelar till lastbilarna. På kort sikt bedömer Banverket att det finns risk för att järnvägen förlorar ytterligare marknadsandelar, framförallt på godssidan. Sverige tillåter längre och tyngre lastbilar än någon annanstans i Europa. - De låga skatterna på lastbilstrafiken och de stora tillåtna lastvikterna missgynnar järnvägen på ett sätt som inte kan ha varit avsikten med 1998 års trafikpolitiska beslut. En konkurrenskraftig järnväg med en stor marknadsandel är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle, säger Banverkets generaldirektör Bo Bylund. Godstrafiken på järnväg i Sverige har ändå en med EU-mått mätt stark ställning. För att utveckla den krävs bland annat högre kvalitet, möjlighet att köra större och tyngre vagnar, mer samverkan med andra trafikslag och bättre möjligheter för högvärdigt gods. För att underlätta internationell trafik krävs också en utveckling av EU:s järnvägspolitik. De höga banavgifterna i utlandet gör järnvägstransporter alltför dyra. På persontrafiksidan gäller det för branschen att leva upp till resenärernas krav på säkra, bekväma och prisvärda resor. - Den senaste tidens diskussioner visar hur viktigt det är att operatörerna bättre samverkar med varandra om till exempel biljettfrågor, säger Bo Bylund. Försenade investeringar Den gällande investeringsramen för järnvägen, som riksdagen beslutat om, omfattar 36 miljarder kronor för åren 1998 - 2007. Under de senaste åren har dock anslagen varit lägre än planen. Det innebär att många projekt blir kraftigt försenade och svårplanerade samt att kundernas krav på järnvägen inte kan tillgodoses. Med nuvarande takt blir eftersläpningen projekt för cirka 7 miljarder kronor 2003. - Effektiva investeringar förutsätter att Banverket snarast möjligt bör ligga på genomsnittet för perioden, dvs. ungefär 3,5 miljarder kronor. För att driftsstörningarna ska minska måste också våra drift- och underhållsanslag öka, säger Bo Bylund. Mer information: Peder Wadman, chef sektion Trafik och Marknad Tfn. 0243 - 44 55 33 Lars Berggrund, chef avdelning Järnväg och Samhälle Tfn. 0243 - 44 54 60 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00540/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/17/20000117BIT00540/bit0002.pdf

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar