Järnvägens biologiska mångfald kartlagd

För första gången har den biologiska mångfald som finns i järnvägsmiljöer inventerats. Kartläggningen, som i dagarna presenteras i en rapport, ska kunna användas för att anpassa skötseln av järnvägen så att hotade arter bevaras.

Det svenska landskapet har förändrats mycket de senaste 50-100 åren. Framför allt har detta skett genom att jord- och skogsbruk har rationaliserats och många unika arters livsmiljöer har därmed försvunnit. Eftersom områden kring järnvägen har skötts på ett sätt som liknar äldre jordbruksmetoder har järnvägen kommit att bli en viktig livsmiljö för många hotade arter. Under 2008 påbörjades en kartläggning av livsmiljöer och förekomsten av hotade arter på stationsområden och vissa järnvägssträckningar inom Banverkets södra driftsområde. Rapporten från denna första inventering är nu färdigställd och pekar bland annat på var de mest värdefulla platserna finns, och hur skötseln av järnvägen bör anpassas efter arternas behov. Rapporten är möjlig att ladda hem via Banverkets webbplats. Under 2009 fortsätter inventeringen i mellersta driftsområdet (det vill säga från Ludvika till Östersund).

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Prenumerera

Dokument & länkar