Miljökonsekvenserna för ett tunnelbygge återstår att säkra

Miljökonsekvenserna för ett tunnelbygge återstår att säkra Vid ett möte idag med näringsminister Björn Rosengren och miljöminister Kjell Larsson presenterade Banverket sitt beslutsunderlag för en fortsättning av projekt Hallandsås. Banverket understryker att materialet endast är en lägesrapport, men att flera olika tekniska lösningar är intressanta att studera vidare. En avgörande förutsättning för att tunnelbygget ska kunna fortsätta är att det sker på ett miljömässigt acceptabelt sätt. I samband med sitt beslut i juni om stomnätsplanen (investeringsplanen) för de närmaste tio åren, uppdrog regeringen åt Banverket att: "redovisa ett beslutsunderlag för regeringens ställningstagande om Hallandsåsprojektet innefattande kostnadsberäkning, samhällsekonomisk bedömning och miljökonsekvensbeskrivning av olika alternativa handlingsvägar" Vid ett styrelsemöte den 17 juni beslutade Banverkets styrelse att det befintliga utredningsmaterialet skulle sändas ut på en bred remiss. Samtidigt startade ett utredningsarbete för finna möjligheter att minska kostnaderna för projektet, inom ramen för de uppsatta miljömålen. Ett arbete med att göra en fördjupad känslighetsanalys av den samhällsekonomiska bedömningen påbörjades också. Likaså fortsatte miljöanalyserna. Studerade alternativ Sedan i juni har olika utformningar av tunnelrören studerats. Likaså har olika metoder för att driva tunnel analyserats. Det gäller både metoder för att spränga och för att borra tunnlarna med en s.k. TBM-maskin. Olika metoder för att täta tunnlarna har också analyserats. Banveket är av olika skäl tveksamt till att endast fullfölja ett av tunnelrören. De olika tekniska metoderna för att driva och täta tunnlarna måste också studeras vidare före ett beslut. Ett något minskat tunnelrör och andra åtgärder kan sänka kostnaderna. Ur miljösynpunkt är det stora problemet att nå acceptabla nivåer av inläckande vatten under byggskedet. Av en utredning som gjorts av Sveriges Lantbruksuniversitet drar Banverket slutsatsen att effekterna från tunnelbygget på naturen på åsen blir begränsade om vattendomens nivåer hålls. Men även dessa frågor måste utredas vidare. Samhällsekonomiska bedömningar Dubbelspår i tunnel ger de överlägset bästa möjligheterna för en effektiv järnvägstrafik och ger också förutsättningar för en ökad trafik på järnvägen i framtiden. Kostnaderna för den höga miljösäkerheten blir dock avsevärda. Banverket bedömer att totalkostnaden för ett fullföljande av projektet med befintlig teknik är cirka 4 800 miljoner kronor. Det finns goda möjligheter att minska kostnaderna med högst cirka 500 miljoner kronor. Det innebär emellertid att projektet fortfarande inte är samhällsekonomiskt lönsamt. Banverket kan inte förorda ett fortsatt tunnelbygge, eftersom det inte är samhällsekonomiskt lönsamt. Regeringen har dock möjligheten att väga in andra aspekter i sitt beslutsunderlag. Dit hör möjligheterna att bedriva en effektiv trafik på Västkustbanan som trots stora investeringar fortfarande innehåller många flaskhalsar. Dit hör också möjligheten till en positiv regional utveckling i området samt de långsiktiga effekterna på miljön som uppstår om järnvägstrafiken inte kan konkurrera med vägrafiken. I fortsättningen Banverket anser att det finns skäl för att tunnelprojektet bör utredas vidare. Om regeringen delar den uppfattningen, kommer Banverket att analysera förutsättningarna för att gå vidare i projektet. Det handlar då om att säkra den teknik som väljs, att göra prov med injektering samt att fördjupa analysen av miljöeffekterna. Vid ett fortsatt utredningsarbetet måste kraven på den fortsatta hanteringen vara sådana att projektet aldrig blir av om inte miljöeffekterna är acceptabla. Banverket föreslår därför att den befintliga Miljögranskningsgruppen ges i uppdrag att fortsätta granska projektet ur miljömässig synvinkel. En fullständig miljökonsekvensbeskrivning tas sedan fram, och en ny vattedom och nytt bygglov söks. Utredningsarbetet beräknas ta 1,5 till 2 år. Länsstyrelsen och Båstad kommun bör också få särskilda resurser för att kunna utöva tillsyn över projektet. Om regeringen inte förordar en fortsatt utredning, kommer projektet att avslutas genom att tunneln tätas och försluts. Det enda alternativet för framtiden blir då att rusta den befintliga banan över åsen för persontrafik och låta godset gå över Markaryd. Kostnaderna för detta varierar mellan cirka 260 och 660 miljoner kronor, beroende på vilket delalternativ som väljs, exklusive kostnaderna för att avsluta tunnelprojektet. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/09/19981209BIT00420/bit0001.doc

Om oss

Banverket har helhetsansvar för järnvägen i Sverige. Vi verkar för en säker, miljöanpassad och effektiv järnväg för både människor och gods.

Dokument & länkar