Barclays PLC förlänger acceptperioden av erbjudandet för Tricorona

Barclays PLC (”Barclays”) offentliggör att det rekommenderade kontanterbjudandet från den 2 juni 2010, genom det helägda dotterbolaget TAV AB (“TAV”), för samtliga aktier i Tricorona AB (publ) (“Tricorona”) för 8,00 kronor kontant per aktie (“Erbjudandet”), har accepterats i sådan utsträckning att TAV innehar, eller på annat sätt kontrollerar, 118 818 050 aktier i Tricorona, representerande cirka 81,0 procent av totala antalet aktier och röster i Tricorona (exklusive 5 500 000 egna aktier motsvarar detta cirka 84,1 procent av totala antalet utestående aktier och röster i Tricorona). Det uppställda villkoret att bli ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Tricorona har därmed inte uppfyllts, medan övriga villkor för Erbjudandet har uppfyllts. 

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att lämna in sina aktier i Erbjudandet meddelar Barclays nu att acceptperioden förlängs till och med klockan 17.00 den 19 juli 2010. Under den förlängda acceptperioden är Erbjudandet fortsatt villkorat av att TAV blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Tricorona. TAV förbehåller sig rätten att helt eller delvis frånfalla detta villkor och fullfölja Erbjudandet vid en lägre anslutning. TAV förbehåller sig rätten att förlänga acceptperioden för Erbjudandet ytterligare. 

Barclays meddelar även att Erbjudandet är slutgiltigt och att vederlaget i Erbjudandet inte kommer att höjas, med undantag för att TAV förbehåller sig rätten (utan någon skyldighet) att höja vederlaget i Erbjudandet i händelse av att en tredje part offentliggör ett erbjudande eller ett möjligt erbjudande för Tricorona. 

TAV har erhållit giltiga accepter av Erbjudandet för 101 120 360 aktier i Tricorona, representerande cirka 68,9 procent totala antalet aktier och röster i Tricorona. TAV har även förvärvat 14 584 321 aktier i Tricorona på marknaden sedan den 2 juni 2010, dagen för Erbjudandets offentliggörande, till ett pris som inte överstiger vederlaget i Erbjudandet. Dessa förvärv motsvarar cirka 9,94 procent av totala antalet aktier och röster i Tricorona. TAV kan komma att förvärva ytterligare aktier i Tricorona på marknaden. Därutöver har fyra personer i Tricoronas bolagsledning accepterat att överlåta samtliga sina 3 113 369 aktier i Tricorona till TAV. 

Aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet skall signera och posta anmälningssedeln till:

Swedbank
Swedbank Markets
Emissioner, E676
105 34 Stockholm
Sweden 

Observera att anmälningssedeln måste vara Swedbank tillhanda senast den 19 juli 2010.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och anvisningar för deltagande i Erbjudandet, vänligen se erbjudandehandling och anmälningssedel för Erbjudandet, tillgängliga på www.swedbank.se/prospekt. Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln är också tillgängliga kostnadsfritt på Swedbanks huvudkontor, Brunkebergstorg 8, Stockholm. Med undantag för vad som framgår av detta pressmeddelande skall de villkor som framgår av erbjudandehandlingen vara fortsatt giltiga för Erbjudandet.

 

För ytterligare information kontakta: 

Barclays

Investor Relations Media Relations Barclays Capital Communications
Stephen Jones      Alistair Smith Marc Hazelton
+44 (0) 20 7116 5752 +44 (0) 20 7116 6132 +44 (0) 207 773 2483
     

Swedbank Corporate Finance
Hans Westerberg
+46 (0)8 585 925 11 

 

 FRÅGELINJE FÖR TRICORONAS AKTIEÄGARE 08-585 914 44

 

- SLUT -


 

VIKTIG INFORMATION

Erbjudanderestriktioner

Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. TAV kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt.

TAV kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Accepter som lämnas av mellanhand som agerar på uppdrag från en principal i Amerikas Förenta Stater kommer att lämnas utan avseende.

I detta pressmeddelande avses med Amerikas Förenta Stater: Amerikas Förenta Stater, dess territorier, varje stat i Amerikas Förenta Stater samt District of Columbia.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till TAV och Barclays, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. Swedbank Corporate Finance ansvarar inte gentemot någon annan än TAV och Barclays för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har tillhandahållits av TAV och Barclays samt, vad gäller de delar som avser Tricorona, från Tricoronas offentligt tillgängliga information. Swedbank Corporate Finance har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

Dokument & länkar