Barclays PLC fullföljer erbjudandet för Tricorona

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE, DIREKT ELLER INDIREKT, OFFENTLIGGÖRAS ELLER PUBLICERAS I, ELLER DISTRIBUERAS TILL, AMERIKAS FÖRENTA STATER, AUSTRALIEN, KANADA, JAPAN, NYA ZEELAND ELLER SYDAFRIKA. ERBJUDANDET LÄMNAS INTE TILL PERSONER I DESSA JURISDIKTIONER ELLER TILL PERSONER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION, VILKAS DELTAGANDE KRÄVER YTTERLIGARE DOKUMENTATION, REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER UTÖVER DE SOM FÖLJER AV SVENSK LAG.

Barclays PLC (”Barclays”) förklarar härmed det rekommenderade kontanterbjudandet genom sitt helägda dotterbolag TAV AB (“TAV”) för samtliga aktier i Tricorona AB (publ) (“Tricorona”) för 8,00 kronor kontant per aktie (“Erbjudandet”) ovillkorat i samtliga avseenden och offentliggör att TAV fullföljer Erbjudandet. Samtliga villkor för Erbjudandet är nu uppfyllda, med undantag för villkoret att Barclays blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier och röster i Tricorona, vilket härigenom frånfalles.  Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att TAV innehar eller på annat sätt kontrollerar 128 670 086 aktier i Tricorona, representerande cirka 87,7 procent av aktierna och rösterna. Exklusive 5 500 000 egna aktier som innehas av Tricorona motsvarar detta cirka 91,1 procent av totala antalet utestående aktier och röster i Tricorona.

TAV har under Erbjudandeperioden erhållit giltiga accepter av Erbjudandet för 105 906 990  aktier i Tricorona, representerande cirka 72,2 procent av det totala antalet aktier och röster i Tricorona. TAV har även förvärvat 19 647 154 aktier i Tricorona på marknaden sedan den 2 juni 2010, dagen för Erbjudandets offentliggörande, till ett pris som inte överstiger vederlaget i Erbjudandet. Dessa förvärv motsvarar cirka 13,4 procent av aktierna och rösterna i Tricorona. Därutöver har fyra personer i Tricoronas bolagsledning accepterat att överlåta samtliga sina 3 113 369 aktier i Tricorona till TAV. TAV kan komma att förvärva ytterligare aktier i Tricorona på marknaden.

För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet att lämna in sina aktier i Erbjudandet har Barclays beslutat att förlänga acceptperioden till och med den 26 juli  2010 (klockan 17.00). Aktieägare som ännu inte har accepterat Erbjudandet uppmanas att lämna in sina aktier så snart som möjligt i enlighet med de instruktioner för att acceptera Erbjudandet som anges nedan. Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet senast den 19 juli 2010 beräknas påbörjas omkring den 26 juli 2010.

Aktieägare som önskar acceptera Erbjudandet skall underteckna och posta anmälningssedeln till:

Swedbank
Swedbank Markets
Emissioner, E676
105 34 Stockholm
Sweden

 Observera att anmälningssedeln måste vara Swedbank tillhanda senast klockan 17.00 den 26 juli 2010. Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterar Erbjudandet senast den 26 juli 2010 beräknas påbörjas omkring den 2 augusti 2010.

TAV avser nu att inleda en tvångsinlösenprocess[1] i syfte att förvärva resterande aktier i Tricorona samt verka för att Tricorona-aktien avnoteras från NASDAQ OMX Stockholm snarast möjligt.

För en utförlig beskrivning av Erbjudandet, inklusive villkor och anvisningar för deltagande i Erbjudandet, vänligen se erbjudandehandling och anmälningssedel för Erbjudandet, tillgängliga på www.swedbank.se/prospekt. Erbjudandehandlingen och anmälningssedeln är också tillgängliga kostnadsfritt på Swedbanks huvudkontor, Brunkebergstorg 8, Stockholm.

För ytterligare information kontakta:

Barclays

Investor Relations Media Relations Barclays Capital Communications
Stephen Jones   Alistair Smith Marc Hazelton
+44 (0) 20 7116 5752 +44 (0) 20 7116 6132 +44 (0) 207 773 2483

Swedbank Corporate Finance

Hans Westerberg

+46 (0)8 585 925 11

 FRÅGELINJE FÖR TRICORONAS AKTIEÄGARE 08-585 914 44

- SLUT -

VIKTIG INFORMATION

Erbjudanderestriktioner

Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. TAV kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt.

TAV kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Accepter som lämnas av mellanhand som agerar på uppdrag från en principal i Amerikas Förenta Stater kommer att lämnas utan avseende.

I detta pressmeddelande avses med Amerikas Förenta Stater: Amerikas Förenta Stater, dess territorier, varje stat i Amerikas Förenta Stater samt District of Columbia.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till TAV och Barclays, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. Swedbank Corporate Finance ansvarar inte gentemot någon annan än TAV och Barclays för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har tillhandahållits av TAV och Barclays samt, vad gäller de delar som avser Tricorona, från Tricoronas offentligt tillgängliga information. Swedbank Corporate Finance har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

[1]               Enligt aktiebolagslagen (2005:551), ska aktier som bolaget självt innehar inte beaktas vid beräkningen om huruvida en aktieägare innehar mer än 90 procent av aktierna i ett    aktiebolag.

Dokument & länkar