Barclays PLC ökar innehavet i Tricorona till 90,4 procent under erbjudandets slutliga acceptperiod

Barclays PLC (”Barclays”) offentliggör härmed att det rekommenderade kontanterbjudandet, genom sitt helägda dotterbolag TAV AB (“TAV”), för samtliga aktier i Tricorona AB (publ) (“Tricorona”) för 8,00 kronor kontant per aktie (“Erbjudandet”), har avslutats.  Erbjudandet har accepterats i sådan utsträckning att TAV innehar eller på annat sätt sammanlagt kontrollerar 132 608 958 aktier i Tricorona, representerande cirka 90,4 procent av aktierna och rösterna (exklusive 5 500 000 egna aktier som innehas av Tricorona motsvarar detta cirka 93,9 procent av totala antalet utestående aktier och röster i Tricorona).  

TAV har under den slutliga acceptperioden erhållit giltiga accepter av Erbjudandet för 2 123 564  aktier i Tricorona, representerande cirka 1,4 procent av det totala antalet aktier och röster i Tricorona. TAV har även förvärvat 1 815 308 aktier i Tricorona på marknaden under Erbjudandets slutliga acceptperiod till ett pris som inte överstiger vederlaget i Erbjudandet. Dessa förvärv motsvarar cirka 1,2 procent av aktierna och rösterna i Tricorona. TAV kan komma att förvärva ytterligare aktier i Tricorona på marknaden. 

Redovisning av vederlag till de aktieägare som accepterat Erbjudandet senast den 26 juli 2010 beräknas påbörjas omkring den 2 augusti 2010.

 

Den 22 juli 2010 beslutade styrelsen för Tricorona att ansöka om avnotering av bolagets aktier från NASDAQ OMX Stockholm. TAV stödjer att sådan avnotering sker snarast möjligt. TAV har även påkallat tvångsinlösen i syfte att förvärva resterande utestående aktier i Tricorona.  

För ytterligare information kontakta: 

Barclays

Investor Relations Media Relations Barclays Capital Communications
Stephen Jones   Alistair Smith Marc Hazelton
+44 (0) 20 7116 5752 +44 (0) 20 7116 6132 +44 (0) 207 773 2483

 

Swedbank Corporate Finance
Hans Westerberg
+46 (0)8 585 925 11 

 

- SLUT - 


 

VIKTIG INFORMATION

Erbjudanderestriktioner

Erbjudandet i enlighet med de villkor som anges i detta pressmeddelande riktar sig inte till personer vars deltagande i Erbjudandet förutsätter att ytterligare erbjudandehandling upprättas eller registrering sker eller att någon annan åtgärd företas utöver vad som krävs enligt svenska lagar och regler.

Detta pressmeddelande och annan dokumentation hänförlig till Erbjudandet kommer inte att distribueras och får inte postas eller på annat sätt distribueras eller sändas in i något land där detta skulle förutsätta att några sådana ytterligare åtgärder företas eller där detta skulle strida mot lagar eller regler i det landet. TAV kommer inte att tillåta eller godkänna någon sådan distribution. Om någon söker acceptera Erbjudandet som ett resultat av att direkt eller indirekt ha överträtt dessa restriktioner så kan accepten komma att lämnas utan avseende.

Erbjudandet lämnas inte, vare sig direkt eller indirekt, genom post eller något annat kommunikationsmedel (varmed förstås bland annat telefax, e-post, telex, telefon och Internet) i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och Erbjudandet kan inte accepteras på något sådant sätt eller med något sådant kommunikationsmedel i eller från Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Följaktligen kommer inte detta pressmeddelande eller annan dokumentation avseende Erbjudandet att sändas eller på annat sätt tillhandahållas i eller in till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika och får inte heller distribueras på liknande sätt.

TAV kommer inte att tillhandahålla något vederlag enligt Erbjudandet till Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika.

Detta pressmeddelande skickas inte, och får inte skickas, till aktieägare med registrerade adresser i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika. Banker, fondkommissionärer och andra institutioner som innehar förvaltarregistrerade aktier för personer i Amerikas Förenta Stater, Australien, Kanada, Japan, Nya Zeeland eller Sydafrika, får inte vidarebefordra detta pressmeddelande, eller andra till Erbjudandet relaterade dokument, till sådana personer. Accepter som lämnas av mellanhand som agerar på uppdrag från en principal i Amerikas Förenta Stater kommer att lämnas utan avseende.

I detta pressmeddelande avses med Amerikas Förenta Stater: Amerikas Förenta Stater, dess territorier, varje stat i Amerikas Förenta Stater samt District of Columbia.

Swedbank Corporate Finance är finansiell rådgivare till TAV och Barclays, och ingen annan, i samband med Erbjudandet. Swedbank Corporate Finance ansvarar inte gentemot någon annan än TAV och Barclays för rådgivning i samband med Erbjudandet. Informationen i detta pressmeddelande har tillhandahållits av TAV och Barclays samt, vad gäller de delar som avser Tricorona, från Tricoronas offentligt tillgängliga information. Swedbank Corporate Finance har inte åtagit sig någon skyldighet att verifiera informationen häri och frånsäger sig allt ansvar med anledning av sådan information.

Dokument & länkar