Barnombudsmannen  vill att JO prövar tillsynsmyndigheters ansvar

Barnombudsmannen vill att JO prövar i vilka situationer Socialstyrelsen som tillsynsmyndighet kan låta bli att polisanmäla misstankar om brott mot barn. I några tillsynsbeslut från Socialstyrelsen finns uppgifter som kan tyda på att barn utsatts för handlingar som skulle kunna vara brottsliga utan att någon polisanmälan har dokumenterats i samband med tillsynen.

– Det är angeläget och principiellt intressant att JO prövar i vilka situationer en tillsynsmyndighet kan avstå från att göra en polisanmälan när man får kännedom om situationer där det inte kan uteslutas att brott har begåtts mot barn, säger barnombudsman Fredrik Malmberg.

Socialstyrelsen är som tillsynsmyndighet den instans dit barn och unga som omhändertas av samhället kan vända sig för att uppmärksamma missförhållanden, vanvård och övergrepp i den sociala barnavården som kan innebära brott. Socialstyrelsen varken kan eller ska utreda brott, det är rättsväsendets ansvar.

Enligt barnkonventionen ska barnet skyddas mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, medan barnet är i föräldrarnas eller annans vård.

Barnombudsmannen ska driva på genomförandet och bevaka efterlevnaden av barnkonventionen och särskilt uppmärksamma att lagar, författningar och deras tillämpning stämmer överens med barnkonventionen. Mot bakgrund av det skydd barn ska åtnjuta enligt barnkonventionen ser Barnombudsmannen det som angeläget att JO prövar i vilka situationer en tillsynsmyndighet kan underlåta att göra polisanmälan om misstänkta brott mot barn.

– Vi har regelbunden dialog med Socialstyrelsen men när det gäller tolkningen av lagen i dessa situationer är det en fråga som varken vi eller Socialstyrelsen kan avgöra, menar Fredrik Malmberg.

För mer information, kontakta Lena Calderon, pressansvarig tel. 08-692 29 72

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter.

Taggar:

Om oss

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter. Vi har regelbunden dialog med barn och unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Barnombudsmannen informerar, bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter. www.barnombudsmannen.se

Dokument & länkar