BE Group – kallelse till årsstämma

Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma onsdagen den 25 april 2012 kl. 16.00 på Restaurang Hipp, Kalendegatan 12 i Malmö.

Anmälan ska göras senast torsdagen den 19 april 2012, gärna före kl. 12.00.

Som framgår av kallelsen föreligger bland annat följande förslag avseende ärenden på stämman:

  • Nyval av Petter Stillström samt omval av styrelseledamöterna Anders Ullberg, som även föreslås omväljas som styrelseordförande, Roger Bergqvist, Cecilia Edström, Marita Jaatinen och Lars Olof Nilsson. Lars Spongberg har avböjt omval.

    Petter Stillström är född 1972 och är Ekonomie Magister. Han är verksam i AB Traction sedan 1999 och dess VD sedan 2001. Han har bland andra följande uppdrag: styrelseordförande i Softronic samt styrelseledamot i OEM International, Partnertech och ett antal onoterade bolag i AB Tractions intressesfär.

  • Omval av det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för en mandattid om ett år samt att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.
  • Beslut om principer för inrättande av valberedning.

  • Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.

  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Närmare villkor framgår av bifogade kallelse.

  • Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv. Närmare villkor framgår av bifogade kallelse.

  • Att det till aktieägarna lämnas en utdelning på 0,25 kronor för räkenskapsåret 2011.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Roger Johansson, VD och koncernchef
tel: +46 (0)733 188 758  e-post: roger.johansson@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD
tel: +46 (0)708 690 788  e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2011 omsatte koncernen 5,9 miljarder kr. BE Group har drygt 900 anställda i tio länder med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

 

 

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar