BE Group AB (publ) valberedning och årsstämma 2008

PRESSINFORMATION
23 oktober 2007

BE Groups årsstämma kommer att avhållas i Malmö den 23 april 2008 kl 16.00. I enlighet med bolagets fastställda principer för bolagsstyrning meddelas härmed att en valberedning med styrelsens ordförande Carl-Erik Ridderstråle som sammankallande har utsetts. I valberedningen ingår:

• Ulf Rosberg, representerar Nordic Capital
• Mats Gullbrand, representerar AMF Pension
• Jesper Bonnivier, representerar Länsförsäkringar Fonder
• Nils Petter Hollekim, representerar Odin Fonder
• Carl-Erik Ridderstråle som ordförande i BE Group AB (publ)

Valberedningen skall utvärdera styrelsens sammansättning och arbete samt ta fram förslag till 2008 års årsstämma avseende:

• val av styrelse
• val av styrelseordförande
• arvode till styrelseledamöter
• val av ordförande för stämman

Aktieägare som önskar komma i kontakt med valberedningen kan skicka e-post till Carl-Erik Ridderstråle, cridder@telia.com, (rubricera mail "Till Valberedningen") eller brev till "BE Groups valberedning”, Carl-Erik Ridderstråle, BE Group AB (publ), Box 225, 201 22 Malmö.
Aktieägare som önskar få ärende behandlat på årsstämman skall, för att begäran med säkerhet skall kunna beaktas, inkomma med sådant förslag till styrelsens ordförande (på samma adress som ovan) senast den 7 mars 2008.

För ytterligare information vänligen kontakta: Carl-Erik Ridderstråle, Styrelseordförande BE Group AB (publ), tel: 0705-220 756

Kommande informationstillfällen från BE Group AB (publ):

Delårsrapport tredje kvartalet 2007 26 oktober 2007
Bokslutskommuniké 2007 5 februari 2008
Delårsrapport första kvartalet 2008 23 april 2008
Årsstämma 2008 23 april 2008

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 23 oktober 2007 klockan 17.45.

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar