BE Group bokslutskommuniké 2012 – svag avslutning på året

 • Nettoomsättningen minskade med 22 procent i jämförelse med föregående år och
  uppgick till 998 MSEK (1 288). Utlevererat tonnage minskade med 14 procent.

 • Rörelseresultatet försämrades till -42 MSEK (1) och underliggande rörelseresultat
  till -33 MSEK (29).

 • Basverksamheten i Sverige visar förbättrad bruttomarginal och produktionsserviceandelen
  i Finland är fortsatt stigande jämfört med föregående år.

 • Efter kvartalets slut har BE Group inlett förhandlingar om personalreduktion för att
  stärka konkurrenskraften. Åtgärderna berör ca 140 heltidstjänster i Sverige och
  Finland och beräknas ge en årlig kostnadsreduktion på cirka 65 MSEK.

 • Styrelsen föreslår att ingen (0,25) utdelning utgår till aktieägarna för räkenskapsåret
  2012.

BE Groups VD Kimmo Väkiparta kommenterar rapporten för fjärde kvartalet 2012:

” Trenden från de närmast föregående kvartalen med en generell avmattning i efterfrågan
har bestått under fjärde kvartalet. Vi har också haft en kraftigare säsongsmässig
avmattning än normalt. Tonnaget har minskat med 14% och tillsammans med lägre priser
förklarar det resultattappet.

Basverksamheten i Sverige går dock, trots volymtappet, fortsatt bra och visar återigen en
stärkt bruttomarginal. I Finland ökar andelen produktionsservice till 48%, vilket visar att
våra investeringar har varit riktiga. Detta är viktiga signaler för framtiden.

Processen för försäljning av verksamheten i Tjeckien pågår. Inom övriga delar av
affärsområde CEE är det verksamheten i Polen som ännu inte visar lönsamhet och här
vidtar vi ytterligare åtgärder.

Den fortsatta utvecklingen är svårbedömd men svagt positiv. Enligt våra senaste
indikationer har efterfrågan förbättrats något under inledningen av 2013 om vi jämför med
avslutningen av 2012. Likaså beräknas försäljningspriserna vara stigande under det första
kvartalet. Det pågående åtgärdsprogrammet kommer oavsett konjunkturutveckling också
att påverka BE Groups konkurrenskraft och resultat positivt.”

Vid frågor, vänligen kontakta:

Kimmo Väkiparta, VD och koncernchef
tel: +46 (0)705 972 342   e-post: kimmo.vakiparta@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD
tel: +46 (0)708 690 788   e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

Idag, klockan 09.00, kommenterar Kimmo Väkiparta och Torbjörn Clementz utvecklingen
i ett analytiker- och pressmöte. Konferensen hålls på engelska och kan följas via webb
eller per telefon, se information nedan.

Deltagare via webb samt för dem som önskar ställa frågor i samband med
presskonferensen, vänligen klipp ut och klistra in följande länk för att registrera er
via webben. Säkerställ att hela länken följer med.

http://storm.zoomvisionmamato.com/player/begroup/objects/ayd852rc/

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen:
Sverige: +46 (0)8 506 307 79
Storbritannien: +44 (0)844 571 89 57
USA: +1 866 682 8490

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller.
BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom byggoch
verkstadsindustrin. År 2012 omsatte koncernen 4,6 miljarder kr. BE Group har cirka 900 anställda i nio länder med
Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com