BE Group Bokslutskommuniké 2017 – Fortsatt förbättrat underliggande rörelseresultat och kassaflöde

Fjärde kvartalet

  • Nettoomsättningen ökade med 15% till 1 095 MSEK (953), exklusive verksamheter under omstrukturering med 20%.
  • Det underliggande rörelseresultatet ökade till 9 MSEK (-7).
  • Rörelseresultatet ökade till 5 MSEK (4), inklusive jämförelsestörande poster om -10 MSEK (-).
  • Resultat efter skatt uppgick till -5 MSEK (-2).
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten ökade till 10 MSEK (3).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,40 kr (-0,20).

VDs kommentar

Kommentarer till perioden
Det fjärde kvartalet innehöll en tonnagetillväxt på totalt 5 procent och en omsättningsökning på 15 procent. Högre efterfrågan på våra huvudmarknader och en generellt högre prisnivå bidrar främst till den positiva utvecklingen. Det underliggande rörelseresultatet i det fjärde kvartalet, vilket alltid är det svagaste kvartalet under året, förbättrades till 9 MSEK vilket ska jämföras med -7 MSEK föregående år. Distributionsenheterna går allt bättre men också produktionsenheterna, främst Norrköping, utvecklas positivt.

Glädjande är också att avvecklingen av produktionsenheten i Eskilstuna genomförts bättre än plan. Jag tackar teamet för en god insats.

Efter tredje kvartalet, då priserna satte sig något, fortsatte årets uppåtgående pristrend vilket ledde till lagervinster på 6 MSEK (11). Trots lägre lagervinster och att jämförelsestörande poster om -10 MSEK belastat resultatet i kvartalet, redovisas ett positivt rörelseresultat om 5 MSEK för det fjärde kvartalet jämfört med 4 MSEK samma period föregående år.

Positivt är också att kassaflödet från den löpande verksamheten fortsätter att förbättras och uppgick till 10 MSEK (3) under kvartalet. Som en följd blir balansräkningen allt starkare och nettoskulden minskade ytterligare till 478 (562) MSEK.

Tonnage och försäljningstillväxt
Jag känner mig särskilt nöjd med tonnagetillväxten i affärsområde Sverige & Polen som under kvartalet uppgick till 11 procent. Finland & Baltikum är i linje med föregående år men har en tillväxt på 4 procent för helåret.

För året som helhet har vi sett tillväxt i båda affärsområden vilket bidragit till försäljningstillväxten på 20% för kvartalet och 17% för helåret. Inklusive verksamheter under omstrukturering var tillväxten 15% för kvartalet och 12% för helåret.

Utveckling av bolaget
Omvandlingen av bolaget efter flera förlustår går vidare. Stora förlustenheter i Tjeckien, Slovakien och i Eskilstuna, Sverige har avvecklats och fokus har mer och mer kunnat läggas på att förbättra våra enheter som servar svenska och finska kunder inom bygg- och tillverkningsindustri. Arbetet med att vässa vårt kunderbjudande tillsammans med strategiska leverantörer och att optimera våra interna processer och utrustning fortsätter.

Utsikter
Efterfrågan under kommande kvartal förväntas vara fortsatt god på bolagets huvudmarknader samtidigt som stålpriserna bedöms hålla sig i nivå med det fjärde kvartalet. Pågående förbättringsåtgärder tillsammans med genomförd avveckling av olönsamma verksamheter fortsätter stärka koncernens lönsamhet.

Anders Martinsson, VD och koncernchef
 
 
Vid frågor, vänligen kontakta:

Anders Martinsson, VD och koncernchef
tel: 0706-21 02 22  e-post: anders.martinsson@begroup.com

Daniel Fäldt, CFO
tel: 0705-60 31 75  e-post: daniel.faldt@begroup.com

Denna information är sådan information som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 1 februari 2018 kl. 07.45 CET.

 
BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera