BE Group genomför företrädesemission på cirka 250 Mkr

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt inom eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller i någon annan jurisdiktion där distributionen av detta pressmeddelande skulle vara föremål för legala restriktioner.

Sammanfattning

  • Styrelsen i BE Group har, i enlighet med vad som tidigare kommunicerats, beslutat att genomföra en företrädesemission på cirka 250 Mkr. Företrädesemissionen förutsätter godkännande vid årsstämman den 7 maj 2015
  • Fullständiga teckningsvillkor kommer att meddelas senast den 6 maj 2015
  • Avsikten är att företrädesemissionen ska vara fullt säkerställd
  • Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 21 maj till och med den 2 juni 2015
  • Teckningsperioden löper från och med den 21 maj 2015 till och med den 4 juni 2015
  • Emissionslikviden ska användas till att stärka Bolagets finansiella ställning och reducera bolagets skuldsättning genom amortering av lån

Bakgrund och motiv
BE Group är ett handels- och servicebolag med ett brett sortiment inom stål, rostfritt stål och aluminium som erbjuder direktleveranser, lagerförsäljning och produktions-service till kunder inom framförallt bygg- och verkstadsindustrin i huvudsakligen Sverige och Finland.

I och med att branschen, och BE Group, utvecklats svagare än beräknat under 2014 behöver den finansiella ställningen stärkas. Styrelsen föreslår därför vid årsstämman en företrädesemission om cirka 250 Mkr. Emissionslikviden ska användas till att stärka bolagets finansiella ställning och reducera skuldsättningen.

Företrädesemissionen kommer att ge bolaget finansiell handlingsfrihet för att klara såväl tillväxt som en eventuellt fortsatt svag utveckling på marknaden.

Företrädesemissionen
Styrelsen beslöt den 7 april 2015 att, under förutsättning av årsstämmans godkän-nande, genomföra en nyemission av aktier på cirka 250 Mkr med företrädesrätt för befintliga aktieägare, i förhållande till det antal aktier som de äger på avstämningsdagen. För det fall inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas i första hand dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i tredje hand dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Styrelsen kommer senast den 6 maj 2015 att offentliggöra vilket antal teckningsrätter som erhålls per aktie samt antal teckningsrätter som krävs för att teckna en ny aktie, det högsta antal aktier som ska ges ut samt vilken teckningskurs som ska betalas för varje ny aktie.

Avstämningsdagen för att delta i företrädesemissionen infaller den 13 maj 2015 och teckningstiden löper under perioden från och med den 21 maj 2015 till och med den 4 juni 2015, med rätt för styrelsen att förlänga teckningstiden. Handel med teckningsrätter förväntas ske från och med den 21 maj 2015 till och med den 2 juni 2015.

Företrädesemissionen förutsätter godkännande av årsstämman den 7 maj 2015. För ytterligare information, se kallelsen i separat pressmeddelande.

Företrädesemissionens säkerställande
Avsikten är att företrädesemissionen ska vara fullt säkerställd.

Preliminär tidplan för företrädesemissionen
Senast 6 maj - Teckningskurs och teckningsrelation offentliggörs i ett pressmeddelande
7 maj - Årsstämman tar ställning till styrelsens beslut om företrädesemissionen
11 maj - Sista handelsdag i BE Groups aktie inklusive teckningsrätt
12 maj - BE Groups aktie handlas exklusive teckningsrätt
13 maj - Avstämningsdag för deltagande i företrädesemissionen, dvs. aktieägare som är registrerade i aktieboken denna dag kommer att erhålla teckningsrätter som medför rätt att delta i nyemissionen
13 maj - Beräknad dag för offentliggörande av prospektet
21 maj - 2 juni - Handel med teckningsrätter
21 maj - 4 juni - Teckningsperiod (teckning genom betalning)
Omkring 9 juni - Offentliggörande av nyemissionens preliminära utfall

Finansiella och legala rådgivare
Erik Penser Bankaktiebolag är finansiell rådgivare och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB är legal rådgivare till BE Group.

Vid frågor, vänligen kontakta:
Lars Engström, tf VD och koncernchef
tel: 0734-11 79 01  e-post: lars.engstrom@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 800 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Viktig information
Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsrätter eller andra värdepapper i BE Group. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i BE Group kommer endast att ske genom det prospekt som BE Group beräknar kunna offentliggöra omkring den 13 maj 2015.

Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, vare sig direkt eller indirekt, i eller till USA, Australien, Hongkong, Kanada eller Singapore eller annan jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner, eller skulle kräva ytterligare prospekt, registrering eller andra åtgärder än vad som följer av svensk rätt. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras eller reproduceras på sätt som står i strid med sådana restriktioner eller skulle innebära sådana krav. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning.

Inga teckningsrätter, betalda tecknade aktier eller aktier har registrerats, och kommer inte att registreras, enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, tecknas, säljas eller överföras, direkt eller indirekt, inom USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA.

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar BE Groups aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avses”, ”bedöms”, ”förväntas”, ”kan”, ”planerar”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information.

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera