BE Group överlåter egna aktier

Styrelsen för BE Group AB (publ) har beslutat, med stöd av årsstämmans bemyndigande den 27 april 2010 , att överlåta 60 842 egna aktier som dellikvid för BE Groups förvärv av RTS-koncernen, vilket har genomförts per idag.

En överlåtelse av egna aktier i detta syfte utgör enligt styrelsens bedömning en kostnadseffektiv delfinansiering av förvärvet. Priset per aktie motsvarar medelvärdet av högsta köpkurs och lägsta säljkurs på NASDAQ OMX Stockholm för aktier i BE Group AB (publ) vid överlåtelsetidpunkten.

BE Group ABs innehav av egna aktier uppgår före överlåtelsen till 495 448 aktier, motsvarande cirka 1 procent av samtliga aktier i bolaget. Det totala antalet aktier i BE Group AB uppgår till 50 000 000.

Vid frågor, vänligen kontakta:  

Roger Johansson, VD,

tel: +46 (0)733 188 758                         e-post: roger.johansson@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD,

tel: +46 (0)70 869 07 88                         e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

 

Denna information är sådan som BE Group AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 10 februari 2011 , kl 12.00 .

BE Group, som är noterat på Nasdaq OMX Stockholm, är ett av Europas ledande handels- och serviceföretag inom stål och metaller. Koncernen har cirka 10 000 kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium. År 2010 omsatte koncernen 5,1 miljarder kr. BE Group har drygt 900 anställda i nio länder i norra Europa med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö.
Mer information finns på www.begroup.com

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2016 omsatte koncernen 3,9 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar