BE Group Q2 – fortsatt positiva tecken

  • Nettoomsättningen minskade med 14 procent i jämförelse med föregående år och uppgick till 1 089 MSEK (1 273). Utlevererat tonnage minskade med 7 procent.
  •  Rörelseresultatet uppgick till 5 MSEK (21) och det underliggande rörelseresultatet till 8 MSEK (16).
  • Under kvartalet har avtal tecknats om överlåtelse av koncernens dotterbolag i Kina. Affären kommer att vara genomförd under juli månad. Köpeskillingen uppgår till ca 10 MSEK och innebär en mindre reavinst.

BE Groups VD och koncernchef Kimmo Väkiparta kommenterar rapporten för andra kvartalet 2013:

”Trenden från första kvartalet med en svagt stigande efterfrågan fortsatte under andra kvartalet, även om förbättringen fortfarande är långsam. I den svenska verksamheten hade vi en förskjutning mot en ökad andel försäljning till OEM-segmentet till följd av ökad produktionsserviceförsäljning. Allmänt är stålpristrenden fortfarande svagt negativ, men för BE Groups del är försämringen mot första kvartalet måttlig, främst beroende på den ökade produktionsserviceförsäljningen.

Vårt långsiktiga och medvetna arbete för att skapa kostnadsreduktioner och stärkta marginaler har bidragit positivt till periodens resultat. På marginalsidan är det främst den svenska basaffären som utvecklats ytterligare.

Bortsett från den säsongsmässiga sommarnedgången förväntar vi oss en fortsatt svag förbättring av efterfrågan. Under det närmsta kvartalet beräknas försäljningspriserna dock sjunka något till följd av lägre stålpriser. Samtidigt stärker kostnadsreduktioner och fortsatta effektiviseringar vår konkurrenskraft.”

Vid frågor, vänligen kontakta:

Kimmo Väkiparta, VD och koncernchef
tel: 0705-972 342            e-post: kimmo.vakiparta@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD
tel: 0708-690 788          e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

Idag, klockan 09.00, kommenterar Kimmo Väkiparta och Torbjörn Clementz utvecklingen i ett analytiker- och pressmöte. Konferensen hålls på engelska och kan följas via webb eller per telefon, se information nedan.

Deltagare via webb samt för dem som önskar ställa frågor i samband med presskonferensen, vänligen klipp ut och klistra in följande länk för att registrera er via webben. Säkerställ att hela länken följer med.

http://storm.zoomvisionmamato.com/player/begroup/objects/h92t1f68

Följande telefonnummer kan användas för att delta i presentationen:
Sverige:   +46 (0)8 506 307 79
Storbritannien:  +44 (0)844 571 89 57
USA:    +1 866 682 8490

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2012 omsatte koncernen 4,6 miljarder kr. BE Group har drygt 850 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com