BE Groups årsstämma 2012

BE Groups årsstämma 2012 avhölls idag, onsdagen den 25 april, på Restaurang Hipp i Malmö. På årsstämman fattades följande beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Anders Ullberg, som även omvaldes som styrelsens ordförande, Roger Bergqvist, Cecilia Edström, Marita Jaatinen och Lars Olof Nilsson samt nyvaldes Petter Stillström. Lars Spongberg hade avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett oförändrat sammanlagt belopp om 1 400 000 kronor, varav 400 000 kronor till ordföranden och 200 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet ska utgå med totalt 150 000 kronor, varav 70 000 kronor till ordföranden och 40.000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för BE Group och efter skriftlig överenskommelse mellan BE Group och ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag, ska kunna faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat, bl.a. innebärande en vinstutdelning till aktieägarna om 0,25 kronor per aktie, godkändes av stämman. Som avstämningsdag för utdelning fastställdes måndagen den 30 april 2012. Utdelning beräknas komma att skickas ut fredagen den 4 maj 2012.

Reviderade principer för inrättande av valberedningen
Stämman fattade även beslut om en mindre revidering av principerna för inrättande av valberedning, huvudsakligen innebärande att antalet ledamöter sänks från fem till fyra.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen i enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2011. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga samt att bonus ska ha ett i förväg bestämt tak och maximalt uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. Jämfört med 2011 års riktlinjer innebär årets riktlinjer en minskning av det maximala sammantagna belopp från fast lön under uppsägningstid och avgångsvederlag som kan utgå till VD och vice VD vid uppsägning från BE Groups sida från motsvarande 24 månaders till 18 månaders fast lön.

Bemyndigande för styrelsen att överlåta egna aktier med anledning av aktiesparplan 2010 och aktiesparplan 2011
I syfte att säkerställa täckning av sociala avgifter hänförliga till aktiesparplan 2010 och aktiesparplan 2011 beslutade årsstämman att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2013, fatta besluta om överlåtelse av högst 80 000 egna aktier över börs i enlighet med styrelsens förslag.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2013, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst så många aktier som BE Group innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut och som inte krävs för leverans av matchningsaktier och prestationsaktier samt täckning av sociala avgifter enligt pågående aktiesparplaner. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier i samband med företagsförvärv
Slutligen beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag att, intill nästkommande årsstämma, bemyndiga styrelsen att i samband med avtal om företagsförvärv, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan avvikelse från aktieägares företrädesrätt, mot kontant betalning, genom kvittning eller apport, fatta beslut om nyemission av aktier i bolaget. Bemyndigandet ska omfatta högst fem miljoner aktier, vilket motsvarar 10 procent av bolagets aktiekapital.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Roger Johansson, VD och koncernchef,
tel: +46 (0)733 188 758                     e-post: roger.johansson@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD,
tel: +46 (0)70 869 07 88                    e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2011 omsatte koncernen 5,9 miljarder kr. BE Group har drygt 900 anställda i tio länder med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com


Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2018 omsatte koncernen 4,8 miljarder kr. BE Group har cirka 670 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar