BE Groups årsstämma 2013

BE Groups årsstämma 2013 avhölls idag, fredagen den 26 april, på Restaurang Hipp i Malmö. På årsstämman fattades följande beslut.

Val av styrelseledamöter och revisor
Till styrelseledamöter omvaldes Anders Ullberg, som även omvaldes som styrelsens ordförande, Roger Bergqvist, Marita Jaatinen, Lars Olof Nilsson och Petter Stillström samt nyvaldes Jörgen Zahlin. Cecilia Edström hade avböjt omval. Som revisor omvaldes revisionsbolaget KPMG AB.

Arvode
Arvode till styrelsen beslutades utgå med ett sammanlagt belopp om 1 470 000 kronor, varav 420 000 kronor till ordföranden och 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. Stämman beslutade vidare att ersättning för arbete i revisionsutskottet oförändrat ska utgå med totalt 150 000 kronor, varav 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter, samt att oförändrat ingen ersättning ska utgå för arbete i ersättningsutskottet.

Vidare beslutade stämman att styrelsearvode, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för BE Group och efter skriftlig överenskommelse mellan BE Group och ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag, ska kunna faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Disposition av bolagets resultat
Den av styrelsen föreslagna dispositionen av bolagets resultat godkändes av stämman, innebärande att de medel som står till moderbolagets förfogande om sammanlagt 465 382 959 kronor, efter årets förlust på 214 370 335 kronor, skulle balanseras i ny räkning. Stämman beslutade även att ingen utdelning skulle lämnas för det gångna räkenskapsåret.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare huvudsakligen i enlighet med de riktlinjer som beslutades av årsstämman 2012. Riktlinjerna innebär i huvudsak att löner och övriga ersättningsvillkor för ledningen ska vara marknadsmässiga samt att rörlig ersättning maximalt ska kunna uppgå till 50 procent av den fasta ersättningen. Jämfört med 2012 års riktlinjer innebär de av årsstämman 2013 beslutade riktlinjerna att samma begränsningar ska gälla för alla ledande befattningshavare vid uppsägning från BE Groups sida, d.v.s. att uppsägningstid och avgångsvederlag maximalt ska kunna utgå med ett sammanlagt belopp som motsvarar 18 månaders fast lön.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse egna aktier med anledning av aktiesparplan 2011
I syfte att säkerställa täckning av sociala avgifter hänförliga till aktiesparplan 2011 beslutade årsstämman i enlighet med styrelsens förslag vidare att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2014, fatta besluta om överlåtelse av högst 50 000 egna aktier över börs.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
I enlighet med styrelsens förslag beslutade stämman slutligen att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen och längst till årsstämman 2014, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier, i syfte att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av högst så många aktier som BE Group innehar vid tidpunkten för styrelsens beslut och som inte krävs för leverans av matchningsaktier och prestationsaktier samt täckning av sociala avgifter enligt pågående aktiesparplan. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group.

Ytterligare information om BE Group finns på bolagets hemsida: www.begroup.com

Vid frågor, vänligen kontakta:
Kimmo Väkiparta, VD och koncernchef
tel: 0705-972 342  e-post: kimmo.vakiparta@begroup.com

Torbjörn Clementz, CFO och vice VD
tel: 0708-690 788  e-post: torbjorn.clementz@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg och verkstadsindustrin. År 2012 omsatte koncernen 4,6 miljarder kr. BE Group har knappt 900 anställda i nio länder med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com.

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar