Fortsatt hög underliggande vinst under tredje kvartalet

Pressmeddelande
2007-10-26

BE Groups underliggande resultat för tredje kvartalet hamnade på samma höga nivå som under motsvarande period i fjol. Rörelseresultatet påverkades dock negativt av fallande marknadspriser på rostfritt stål, en prisutveckling som förväntas stabiliseras mot årsskiftet.

• Underliggande EBITA, exklusive extraordinära poster och justerat för lagervinster/–förluster, var 122 Mkr (125). Rörelseresultatet uppgick till 85 Mkr (164) efter engångsnedskrivningar av lagervärdet på rostfritt stål. Fjolårssiffran innehöll lagervinster samt positiva poster av engångskaraktär.

• Nettoomsättningen steg med 8,1 procent till 1 709 Mkr under tredje kvartalet 2007, jämfört med 1 581 Mkr för motsvarande kvartal i fjol.

• Resultatet efter skatt uppgick till 55 Mkr under perioden (118), motsvarande en vinst per aktie efter utspädning om 1,10 kronor (2,25).

• Under kvartalet ledde fallande nickelpriser till en kraftig nedgång även för marknadspriserna på rostfritt stål, vilket pressade den underliggande bruttomarginalen. Exklusive rostfritt stål hamnade dock den underliggande marginalen i nivå med fjolårsperioden. Marknaden för rostfritt stål väntas förbli svag under fjärde kvartalet, på grund av fortsatta lagerminskningar, men en successiv stabilisering av priserna väntas mot årsskiftet.

• BE Group har under kvartalet beslutat att centralisera koncernens funktion för produktförsörjning.

BE Groups VD och koncernchef Håkan Jeppsson lämnar denna kommentar till rapporten:

− Världsmarknaden för stål och metaller var stark under delårsperioden, driven av en fortsatt hög efterfrågan från Kina. Även om tillväxttakten dämpades under det tredje kvartalet var den sammantagna utvecklingen under januari till september den bästa i företagets historia.

Under niomånadersperioden januari-september ökade nettoomsättningen med 23,3 procent till 5 848 Mkr (4 743) och resultatet efter skatt steg till 299 Mkr (270). Resultatet per aktie, efter utspädning, ökade till 5,98 kr (5,14).

− Kinas starka roll som motor i efterfrågan bidrog till vårt beslut att öppna ett kontor i Shanghai. Det är viktigt för oss att ha representanter på plats som kan
bevaka den asiatiska marknaden, vara ett nav i inköpen från regionen och ytterligare utveckla kontakterna med lokala leverantörer.

− Samtidigt har koncernen fortsatt att utvärdera möjliga förvärv och samarbeten på andra marknader. Konsolideringen på de östeuropeiska marknaderna väntas fortsätta och BE Group arbetar aktivt med att vara delaktig i denna utveckling.

− Ytterligare steg för effektiv tillväxt tas den 1 januari 2008 då koncernens organisation för produktförsörjning sammanförs till en centraliserad funktion, ledd från huvudkontoret i Malmö. Den nya organisationen förstärker BE Groups förmåga att agera samordnat gentemot leverantörer och bidrar dessutom till effektivare produktflöden och kapitalhantering.


Vid frågor, vänligen kontakta:

Håkan Jeppsson, verkställande direktör och koncernchef, tel +46 (0)705-50 15 17,
e-post hakan.jeppsson@begroup.com

Med anledning av delårsrapporten kommer en telefonkonferens på engelska att hållas fredagen den 26 oktober kl 09.00 (CET). Telefonkonferensen leds av Håkan Jeppsson, VD och Torbjörn Clementz, ekonomi- och finansdirektör.

Den som önskar delta i telefonkonferensen ombeds att registrera sig i förväg via denna länk:
https://eventreg1.conferencing.com/webportal3/reg.html?Acc=597224&Conf=150416

Det är också möjligt att registrera sig via telefon +46 8 5052 0110, några minuter innan telefonkonferensen inleds.

______________________________________________________________________________________________
Informationen i detta pressmeddelande är sådan som BE Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om börs- och clearingverksamhet och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 oktober 2007 klockan 07.30.

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar