Kallelse till årsstämma i BE Group

Aktieägarna i BE Group AB (publ) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 7 maj 2015 kl. 15.00 på bolagets huvudkontor, Spadegatan 1 i Malmö.

Rätt till deltagande
Rätt att deltaga i årsstämman har aktieägare, som:

  • dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken för bolaget torsdagen den 30 april 2015,
  • dels senast torsdagen den 30 april 2015, gärna före kl. 12.00, till bolaget anmäler sin avsikt att deltaga i årsstämman.

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn hos Euroclear Sweden AB för att få deltaga i stämman. Sådan registrering måste vara verkställd torsdagen den 30 april 2015. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste begära sådan omregistrering hos sin förvaltare.

Anmälan om deltagande
Anmälan om deltagande i stämman kan göras på telefon 040-38 42 00 eller på bolagets hemsida, www.begroup.com. Av anmälan ska framgå namn, person-/organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och antal biträden. Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda fullmakt för ombudet. Fullmaktsformulär hålls tillgängligt hos bolaget och på bolagets hemsida. Den som företräder juridisk person ska förete kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandlingar som utvisar behörig firmatecknare. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakt i original samt registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda under adress BE Group AB, att. Annika Ternström, Box 225, 201 22 Malmö, senast onsdagen den 6 maj 2015.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två protokolljusterare
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Framläggande av  
a) årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse  
b) styrelsens förslag till dispositioner av bolagets resultat  
c) revisorsyttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts  
d) styrelsens förslag enligt punkterna 16 och 17 på dagordningen
8. Redogörelse för styrelsens och utskottens arbete
9. Verkställande direktörens redogörelse
10. Beslut om  
a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen  
b) dispositioner beträffande bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen  
c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2014
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter
12. Fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor
13. Val av styrelse
14 Val av revisor
15. Beslut om riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare
16. Beslut om:
I. ändring av bolagsordningen,  
II. minskning av aktiekapitalet,  
III. ändring av bolagsordningen samt  
IV. godkännande av styrelsens beslut om nyemission av aktier
17. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om överlåtelse av egna aktier
18. Avslutning

Förslag till val av ordförande vid stämman (punkt 2)
BE Groups valberedning inför årsstämman 2015, bestående av Bengt Stillström (AB Traction), Jan Andersson (Swedbank Robur fonder), Ricard Wennerklint (If Skadeförsäkring) samt Anders Ullberg (styrelseordförande i BE Group) har föreslagit att styrelsens ordförande, Anders Ullberg, ska väljas till ordförande vid stämman.

Förslag till dispositioner beträffande bolagets resultat (punkt 10 b)
Styrelsen har föreslagit att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2014 samt att bolagets medel till förfogande om sammanlagt 411 205 786 kronor, inklusive årets förlust på 130 521 442 kronor, balanseras i ny räkning.

Förslag till fastställande av antalet styrelseledamöter (punkt 11)
Valberedningen har föreslagit att antalet styrelseledamöter ska vara 5 stycken utan suppleanter.

Förslag till fastställande av arvoden till styrelseledamöter och revisor (punkt 12)
Valberedningen har föreslagit att styrelsearvode ska utgå med totalt 1 260 000 kronor, varav oförändrat 420 000 kronor till ordföranden och oförändrat 210 000 kronor vardera till övriga bolagsstämmovalda ledamöter. För arbete i revisionsutskottet ska ersättning oförändrat utgå med totalt 150 000 kronor, varav 70 000 kronor till ordföranden och 40 000 kronor vardera till övriga ledamöter, medan för arbete i ersättningsutskottet ska oförändrat ingen ersättning utgå.

I anslutning till valberedningens förslag till styrelsearvode föreslår styrelsen, under förutsättning att det är kostnadsneutralt för BE Group och efter skriftlig överenskommelse mellan BE Group och ett av en styrelseledamot helägt svenskt aktiebolag, att styrelsearvode ska kunna faktureras genom det av ledamoten helägda aktiebolaget. Om så sker ska det fakturerade arvodet ökas med ett belopp motsvarande sociala avgifter enligt lag och med mervärdesskatt enligt lag.

Valberedningen har vidare föreslagit att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Förslag till val av styrelse (punkt 13)
Valberedningen har föreslagit omval av styrelseledamöterna Petter Stillström, som även föreslås som styrelsens ordförande, Roger Bergqvist, Charlotte Hansson, Lars Olof Nilsson och Jörgen Zahlin. Styrelsens ordförande Anders Ullberg har avböjt omval.

Förslag till val av revisor (punkt 14)
Valberedningen har föreslagit nyval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB för en mandattid om ett år.

Fastställande av riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare (punkt 15)
Ersättningen för ledande befattningshavare ska bestå av fast lön, rörlig lön, pension samt övriga förmåner. Den totala ersättningen ska vara marknadsmässig. Den fasta ersättningen ska vara individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer och ska fastställas årligen. Rörlig ersättning ska relateras till graden av uppfyllelse av årliga i förväg väl definierade mål och maximalt kunna uppgå till 50 % av den fasta ersättningen.

Pensionen ska vara avgiftsbestämd och motsvara högst 30 % av den fasta årslönen.

Vid uppsägning från BE Groups sida ska gälla att fast lön under uppsägningstid inte ska överstiga ett belopp motsvarande 12 månaders fast lön.

Styrelsens förslag till beslut enligt dagordningens punkt 16
Som anges nedan föreslår styrelsen bland annat att årsstämman beslutar att godkänna en av styrelsen beslutad nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Som vidare anges nedan kommer vissa villkor för nyemissionen, såsom det antal aktier som ska ges ut och vilket belopp som ska betalas för varje ny aktie, att fastställas och offentliggöras vid senare tillfälle. För att genomföra nyemissionen behöver kvotvärdet minskas, vilket åstadkoms genom en minskning av aktiekapitalet enligt (II) nedan. För att möjliggöra minskningen måste först bolagsordningens gränser för aktiekapitalet justeras, vilket görs under (I). För att därefter möjliggöra nyemissionen av aktier enligt styrelsens beslut enligt (IV) nedan, måste gränserna för aktiekapital och antalet aktier i bolagsordningen åter justeras i enlighet med vad som föreslås under (III) nedan.

(I) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

För att möjliggöra den minskning av bolagets aktiekapital som föreslås i punkten 16.II, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets aktiekapitalgränser ska ändras från nuvarande lägst 100 000 000 kronor och högst 400 000 000 kronor till lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor, varvid § 4 i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse:

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor.”

(II) FÖRSLAG TILL BESLUT OM MINSKNING AV AKTIEKAPITALET

För att möjliggöra samt underlätta nyemission av aktier enligt styrelsens beslut i punkten 16.IV, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets aktiekapital, som för närvarande uppgår till 152 506 383,68 kronor, ska minskas med 77 778 256,68 kronor, utan indragning av aktier, för avsättning till fritt eget kapital. Minskningen förutsätter att bolagsordningen ändras enligt punkten 16.I. Efter minskningen av aktiekapitalet, i enlighet med vad som angetts ovan, kommer bolagets aktiekapital uppgå till 74 728 128,00 kronor, fördelat på sammanlagt 74 728 128 aktier, envar aktie med ett kvotvärde om 1,00 kronor.

(III) FÖRSLAG TILL BESLUT OM ÄNDRING AV BOLAGSORDNINGEN

För att möjliggöra nyemissionen av aktier enligt styrelsens beslut i punkten 16.IV, föreslår styrelsen att årsstämman beslutar enligt följande:

Bolagets aktiekapitalgränser ska, efter ändringen av bolagsordningen enligt punkten 16.I, ändras från lägst 70 000 000 kronor och högst 280 000 000 kronor till lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor, och gränserna för lägsta och högsta antal aktier ska ändras från lägst 40 000 000 och högst 160 000 000 till lägst 150 000 000 och högst 600 000 000, varvid §§ 4 och 5 i bolagsordningen ska erhålla följande lydelse:

§ 4

”Aktiekapitalet skall utgöra lägst 150 000 000 kronor och högst 600 000 000 kronor.”

§ 5

”Antalet aktier skall vara lägst 150 000 000 stycken och högst 600 000 000 stycken.”

(IV) GODKÄNNANDE AV STYRELSENS BESLUT OM NYEMISSION AV AKTIER

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att godkänna styrelsens beslut den 7 april 2015 att öka bolagets aktiekapital genom nyemission av aktier med företrädesrätt för aktieägarna på följande huvudsakliga villkor.

Styrelsen, eller den som styrelsen utser inom sig, bemyndigas att, senast den 5 maj 2015 fastställa det högsta belopp som bolagets aktiekapital ska ökas med, det högsta antal nya aktier som ska ges ut (och därigenom det antal befintliga aktier som ska berättiga till teckning av visst antal nya aktier) samt det belopp som ska betalas för varje ny aktie.

Bolagets aktieägare ska ha företrädesrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till det antal aktier de förut äger. Avstämningsdag för deltagande i nyemissionen med företrädesrätt ska vara den 13 maj 2015.

För det fall att inte samtliga aktier tecknats med stöd av teckningsrätter ska styrelsen, inom ramen för nyemissionens högsta belopp, besluta om tilldelning av aktier tecknade utan stöd av teckningsrätter, varvid sådana aktier ska tilldelas i första hand dem som tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och som anmält att de önskar teckna ytterligare aktier, oavsett om de var aktieägare på avstämningsdagen eller inte, pro rata i förhållande till det antal teckningsrätter som var och en utnyttjat för teckning, i andra hand övriga som anmält intresse av att teckna aktier utan stöd av teckningsrätter, pro rata i förhållande till deras anmälda intresse, och i tredje hand dem som garanterat nyemissionen, pro rata i förhållande till ställda emissionsgarantier. I den mån tilldelning enligt ovan inte kan ske pro rata ska tilldelning ske genom lottning.

Aktieteckning ska ske under perioden från och med den 21 maj 2015 till och med den 4 juni 2015. Styrelsen ska ha rätt att förlänga teckningstiden. Teckning av aktier med stöd av teckningsrätter ska ske genom samtidig kontant betalning. Teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter ska ske på separat teckningslista och därvid tilldelade aktier ska betalas kontant senast tre (3) bankdagar efter det att besked om tilldelning har skickats till tecknaren. De nya aktierna ska medföra rätt till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyemissionen har registrerats vid Bolagsverket.

Majoritetskrav
Styrelsen föreslår att årsstämmans beslut i enlighet med styrelsens förslag under punkterna 16.I-III samt årsstämmans godkännande av styrelsens beslut om nyemission i enlighet med punkten 16.IV ska antas som ett beslut, med förbehåll för att styrelsen kan komma att frånfalla sina förslag om ändringar i bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet om dessa beslut inte är nödvändiga för att genomföra nyemissionen. Stämmans beslut enligt ovan är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl avgivna röster som de aktier som är företrädda vid stämman.

Förslag till beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier (punkt 17)
För att möjliggöra finansiering av mindre företagsförvärv föreslår styrelsen att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, dock längst till årsstämman 2016, fatta beslut om överlåtelse av egna aktier. Överlåtelse får ske med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt av sammanlagt högst 538 381 aktier, motsvarande bolagets befintliga innehav av egna aktier. Överlåtelse får ske som betalning av hela eller del av köpeskillingen vid förvärv av bolag eller rörelse eller del av bolag eller rörelse, varvid vederlaget ska motsvara aktiens bedömda marknadsvärde. Vid sådan överlåtelse får betalning erläggas med apportegendom eller genom kvittning mot fordran på BE Group. Överlåtelse får även ske mot kontant betalning genom försäljning på Nasdaq Stockholm, till ett pris inom det vid var tid registrerade kursintervallet, varmed avses intervallet mellan högsta köpkurs och lägsta säljkurs vid avyttringstidpunkten. Styrelsen ska äga rätt att bestämma övriga villkor för överlåtelsen.

Majoritetskrav
Stämmans beslut om bemyndigande för styrelsen att fatta beslut om överlåtelse av egna aktier är giltigt endast om det har biträtts av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och VD ska, om någon aktieägare begär det, och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för bolaget, på årsstämman lämna upplysningar om dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, dels förhållanden som kan inverka på bedömningen av bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation, dels bolagets förhållande till annat koncernföretag.

Tillgängliga handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, revisors yttrande huruvida gällande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare har följts och styrelsens fullständiga förslag till beslut och övriga handlingar under punkterna 16 och 17 kommer att finnas tillgängliga på bolaget och på bolagets hemsida, www.begroup.com, senast den 16 april 2015 samt kommer att skickas till de aktieägare som begär det. Kopior kommer även att finnas tillgängliga på årsstämman. Valberedningens motiverade yttrande avseende förslag under punkterna 11-14 finns tillgängligt på bolagets hemsida, www.begroup.com.

Antal aktier och röster i bolaget
Vid tidpunkten för denna kallelse uppgår det totala antalet aktier och röster i bolaget till 74 728 128. Bolagets innehav av egna aktier uppgår till 538 381, vilka inte berättigar till rösträtt så länge bolaget innehar aktierna.

Malmö i april 2015
BE Group AB (publ)
Styrelsen

Vid frågor, vänligen kontakta:
Lars Engström, tf VD och koncernchef
tel: 0734-11 79 01  e-post: lars.engstrom@begroup.com

Andreas Karlsson, CFO
tel: 0709-48 22 33  e-post: andreas.karlsson@begroup.com

BE Group, som är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål och metaller. BE Group erbjuder olika sorters service vid användning av stål, rostfritt stål och aluminium till kunder främst inom bygg- och verkstadsindustrin. År 2014 omsatte koncernen 4,2 miljarder kr. BE Group har cirka 800 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Taggar:

Om oss

BE Group, som är noterat på Nasdaq Stockholm, är ett handels- och serviceföretag inom stål, rostfritt stål och aluminium. BE Group erbjuder effektiv distribution och värdeskapande produktionsservice till kunder främst inom tillverknings- och byggindustrin. År 2017 omsatte koncernen 4,3 miljarder kr. BE Group har cirka 700 anställda med Sverige och Finland som största marknader. Huvudkontoret ligger i Malmö. Mer information finns på www.begroup.com

Prenumerera