Ang överlåtelse av aktier i BE Group AB (publ)

Den 1 oktober 2007 avyttrande BE Investco Luxembourg S.à r.l. 10 300 764 aktier, motsvarande cirka 20,6 procent av utestående aktier och röster i BE Group AB (publ), organisationsnummer 556578-4724. Aktierna överläts till BE Investco Luxembourg S.à r.l.s moderbolag Trenor Holding Limited.

Utdelningen utgör en rent koncernintern disposition och Nordic Capitals indirekta ägande i BE Group AB (publ) är således oförändrat.

Prenumerera

Dokument & länkar