Årsstämma i Beijer Alma AB (publ)

REFERAT FRÅN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖRENS, BERTIL PERSSON, ANFÖRANDE VID ÅRSSTÄMMAN

Lesjöfors har haft lägre försäljning och resultat under årets första månader jämfört med motsvarande period förra året. Det är framför allt inom Chassifjäderverksamheten som man haft lägre volymer på grund av den milda vintern i norra Europa.

Habia inledde året med svag orderingång, framför allt från telekomkunder. Sedan februari ser vi ett förbättrat marknadsläge med ökad försäljning och positiv resultatutveckling.

Beijer Tech har haft en fakturering väl i nivå med föregående år, men med något lägre marginaler.

Sammantaget är det rimligt att förvänta sig ett lägre resultat under första halvåret i år, jämfört med det starka resultat koncernen presterade motsvarande period 2011.

BESLUT VID STÄMMAN

Årsstämman beslöt bland annat att:

  • Fastställa utdelning för 2012 till 6,00 kronor per aktie samt en extra utdelning om 1,00 kr per aktie. Utdelningen kommer att distribueras av Euroclear Sweden med början den 5 april 2012.

  • Ett fast styrelsearvode om 250 000 (250 000) kronor för var och en av styrelsens ordinarie ledamöter utom för styrelsens ordförande som erhåller ett fast styrelsearvode om 600 000 (600 000) kronor per år samt ett uppdragsarvode om 300 000 kronor (300 000). Revisorsarvode utgår enligt räkning.

  • Beträffande styrelse beslöts omval av Carina Andersson, Marianne Brismar, Anders G. Carlberg, Peter Nilsson, Anders Ullberg, Anders Wall och Johan Wall som ordinarie styrelseledamöter. Vidare beslöts omval av Bertil Persson, VD och koncernchef, som styrelsesuppleant.

  • Öhrlings PricewaterhouseCoopers omvaldes som bolagets revisor med en mandatperiod om ett år.

  • Bolaget inför årsstämman 2013 skall tillämpa en nomineringsprocedur som innebär att Anders Wall i egenskap av huvudägare och styrelsens ordförande och styrelsens vice ordförande Johan Wall jämte tre representanter för de därnäst största aktieägarna utsedda av årsstämman skall utgöra valberedning och arbeta fram förslag till styrelse, styrelseordförande, vice styrelseordförande, styrelsearvode, revisorsarvode och ordförande vid årsstämman. Stämman beslöt därför att utöver ovanstående utse Mats Gustafsson (Lannebo Fonder), Henrik Didner (Didner & Gerge) samt Thomas Ehlin (Nordea Fonder) att ingå i valberedningen.

  • Ändra bolagsordningens lydelse på så sätt att den överensstämmer med nya lagbestämmelser om revisorsuppdrag.

  • Bemyndiga styrelsen att för företagsförvärv fatta beslut om emission – med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt – av högst 3 000 000 nya B-aktier eller konvertibla skuldebrev utbytbara till högst 3 000 000 nya B-aktier.

  • Bemyndiga styrelsen att besluta om förvärv respektive avyttring av bolagets egna B-aktier.

Delårsrapport för första kvartalet kommer att publiceras den 25 april.

BEIJER ALMA AB (publ)
StyrelsenYtterligare upplysningar:
VD och koncernchef Bertil Persson, Beijer Alma AB, telefon: 08-506 427 50

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.


Beijer Alma AB (publ)   
Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Taggar:

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar