Bokslutskommuniké 2012

Stabilisering av efterfrågan

  • Nettoomsättningen blev 679 Mkr (668) under fjärde kvartalet och 2 780 Mkr (2 830) för helåret.
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 95,0 Mkr (91,6) för fjärde kvartalet och 361,8 Mkr (428,7) för helåret.
  • Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 2,45 kr (2,33) under fjärde kvartalet och 8,91 kr (10,38) under helåret.
  • Kassaflödet exklusive företagsförvärv uppgick till 42,2 Mkr (37,3) under fjärde kvartalet och 264,2 Mkr (232,8) under helåret.
  • Nettoskuldsättningen var 56,7 Mkr (nettokassa 22,5).
  • Styrelsen föreslår en oförändrad utdelning på 7 kr (7).

VDs kommentar
Beijer Almakoncernens fakturering sjönk med 5 procent i jämförbara enheter under fjärde kvartalet. Nedgången förklaras av en låg orderingång och fakturering i december, beroende på att kunderna stängde sina verksamheter i ovanligt stor utsträckning under jul- och nyårshelgerna. Resultatet utvecklades positivt trots den svaga faktureringen och resultat före skatt blev 95 Mkr (92). Rörelsemarginalen blev 14,2 procent, vilket var oförändrat jämfört med 2011. Det var framför allt en stark utveckling i Habia som bidrog till den goda resultatutvecklingen. Kassaflödet är fortsatt positivt och uppgick till 42 Mkr före förvärv.

Lesjöfors fakturering sjönk 7 procent i jämförbara enheter jämfört med motsvarande period föregående år. Största försvagningen hade man inom affärsområdet Industrifjädrar, vars produkter huvudsakligen används inom traditionell industri. Banddetaljer var i nivå med föregående år. Här används företagets produkter i en större utsträckning av kunder inom telekom, elektronik och medicinteknik. Chassifjädrar, som upplevt prispress och svagare efterfrågan under större delen av året, hade 5 procent lägre fakturering än motsvarande period föregående år, vilket är en minskad nedgångstakt jämfört med tidigare kvartal. Resultatet för fjärde kvartalet uppgick till 70 Mkr jämfört med 76 Mkr föregående år och rörelsemarginalen sjönk med 3 procentenheter. En stor del av marginalförsämringen förklaras av att nyförvärvade tyska fjädertillverkaren Stumpp + Schüle har lägre marginal än Lesjöfors övriga verksamheter.

Habias fakturering steg med 4 procent fjärde kvartalet jämfört med motsvarande period föregående år. Den positiva utvecklingen förklaras framför allt av en stark efterfrågan från telekomkunder, vilket innebar att försäljningen till denna kundgrupp steg med 30 procent jämfört med motsvarande kvartal föregående år. Nedgången inom övriga industrisegment dämpades av ett antal stora order inom försvar och kärnkraft. Den goda volymutvecklingen i kombination med en förmånlig produktmix bidrog till att rörelseresultatet ökade till 21 Mkr (13). Rörelsemarginalen steg till 12,4 procent jämfört med 7,6 procent föregående år. Orderingången var lägre än faktureringen under kvartalet, vilket innebär att 2013 inleds med lägre orderstock.

Beijer Tech påverkades mer än övriga koncernbolag av den svaga efterfrågan i december och faktureringen sjönk med 11 procent i jämförbara enheter. Båda företagets affärsområden, Flödesteknik/Industrigummi och Industriprodukter, drabbades av den låga efterfrågan från nordisk industri. Rörelseresultatet sjönk till 8 Mkr (12) och rörelsemarginalen blev 4,4 procent jämfört med 5,8 procent föregående år.

Beijer Alma gynnas av att koncernens försäljning är diversifierad över ett stort antal branscher och geografiska områden. Vi påverkas av industrikonjunkturen eftersom koncernbolagen är underleverantörer till andra industriföretag. Under året har dessutom kostnaderna anpassats till ett svagare efterfrågeläge. I inledningen av 2013 är orderingången stabil i våra tillverkande dotterbolag Lesjöfors och Habia, medan Beijer Tech möter en svagare marknadssituation.


Bertil Persson
VD och koncernchef

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar