Delårsrapport januari–juni 2011

Bästa kvartalsresultatet någonsin

  • Nettoomsättningen var 1 465 Mkr (1 096) första halvåret och 744 Mkr (655) under andra kvartalet
  • Rörelsemarginalen uppgick under första halvåret till 16,2 procent (19,0) och 17,0 procent (18,3) under andra kvartalet
  • Resultatet efter finansnetto var 231,8 Mkr (203,6) under halvåret och 123,1 Mkr (117,5) under andra kvartalet
  • Vinsten per aktie var 5,58 kr (5,01) under halvåret och 2,98 kr (2,92) under andra kvartalet
  • Stark balansräkning, skuldsättningsgraden uppgick till 6,8 procent (1,0)


VDs kommentar

Andra kvartalet blev det hittills bästa kvartalet i Beijer Almas historia. Faktureringen ökade, om än i något långsammare takt än första kvartalet och koncernen fortsätter bygga orderstock. Största ökningstakten hade Habia där såväl telekomkunder som övriga kundgrupper visar hög tillväxt. Den positiva volymutvecklingen har bidragit till ett högre resultat. Resultat efter finansnetto blev 123 Mkr, att jämföra med 117 Mkr föregående år. Dock har rörelsemarginalen sjunkit något, som en effekt av den starkare svenska kronan, stigande råvarupriser samt prispress inom flera av koncernens affärsområden. Nuvarande rörelsemarginal är dessutom något lägre än den historiska på grund av att Beijer Tech, som är en handelsverksamhet, numera konsolideras i koncernen. Kassaflödet är starkt vilket innebär fortsatt låg skuldsättning, trots utdelning och företagsförvärv.

Lesjöfors fakturering ökade med 8 procent. Ökningen kom helt och hållet från förvärvet av det tyska fjäderföretaget Velleuer GmbH & Co. KG. Industrifjädrar och Banddetaljer visar tillväxt, medan Chassi-fjädrar hade lägre försäljning jämfört med andra kvartalet föregående år. Rörelseresultatet sjönk med 7 Mkr till 100 Mkr. Rörelsemarginalen var fortsatt tillfredsställande även om nivåerna var lägre än föregående år. Resultat- och marginalutvecklingen förklaras av de lägre volymerna och prispress inom Chassifjädrar samt oförmånlig valutakursutveckling.

Habia hade en kraftigt förbättrad efterfrågan. Orderingången steg 44 procent och faktureringen 26 procent. Tillväxten kommer från såväl telekomkunder som övriga kundområden. Den stora ökningen av orderingången förklaras dock av en exceptionellt stor uppgång inom telekomsegmentet. Orderin-gången har varit väsentligt högre än faktureringen, vilket innebär att företaget går in i andra halvåret med större orderstockar. Rörelseresultatet steg till 19 Mkr jämfört med 6 Mkr föregående år och rörelsemarginalen uppgick till 11 procent. Under kvartalet har Habias tidigare CFO, Carl Modigh, tillträtt som VD.

Beijer Tech har haft förbättrad efterfrågan inom företagets båda huvudområden, Flödesteknik/ Industrigummi respektive Industriprodukter. Dessutom bidrar företagsförvärv positivt. Totalt växte fakturering och orderingång med 14 procent till 200 Mkr under andra kvartalet. Rörelseresultatet steg till 17 Mkr, vilket gav en rörelsemarginal på 8 procent.

Omvärldsläget är synnerligen svårbedömt, men koncernen gick in i andra halvåret med ökade orderstockar och efterfrågan har varit fortsatt god för koncernens bolag i juli. Förutsättningar finns därför för en bra utveckling även under tredje kvartalet.

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Läs mer på: www.beijeralma.se

Besök våra dotterbolag:
www.lesjoforsab.com
www.habia.com
www.beijertech.se

Taggar:

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar