Delårsrapport januari–mars

Fortsatt svag marknad

  • Nettoomsättningen blev 704 Mkr (718).
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 74,0 Mkr (97,9).
  • Vinsten per aktie efter skatt uppgick till 1,88 kr (2,37).
  • Kassaflödet exklusive företagsförvärv uppgick till 13,7 Mkr (57,2).
  • Lesjöfors har förvärvat den tyska fjäderproducenten S&P Federnwerk.

VDs kommentar

Beijer Alma fortsätter att påverkas av en svag marknad även om efterfrågan inte försämrats jämfört med slutet av föregående år. Faktureringen under första kvartalet sjönk 10 procent i jämförbara enheter jämfört med motsvarande period föregående år. Nedgången förstärktes av att första kvartalet hade färre arbetsdagar än förra året eftersom påskhelgen låg i mars. Störst nedgång hade Beijer Tech och Habia men även delar av Lesjöfors påverkas av den lägre efterfrågan. Lesjöfors kompenserade detta till del genom en stark efterfrågan inom Chassifjädrar.

Orderingången utvecklades bättre än faktureringen och var i nivå med föregående år. Eftersom orderingången dessutom var högre än faktureringen ökade orderstockarna med 44 Mkr sedan årsskiftet. Resultatet påverkades av de lägre volymerna och resultat före skatt för koncernen uppgick till 74 Mkr jämfört med 98 Mkr föregående år. Rörelsemarginalen sjönk från 14,0 till 11,0 procent.

Lesjöfors fakturering uppgick till 382 Mkr, vilket var 4 procent lägre än föregående år i jämförbara enheter. Störst nedgång hade Lesjöfors inom Banddetaljer som påverkats av låga försäljningsvolymer i Kina. Även Industrifjädrar hade lägre volymer under kvartalet. Chassifjädrar ökade däremot med 7 procent under årets tre första månader. Efterfrågan på chassifjädrar påverkas positivt av den utdragna och kalla vintern i norra Europa. Efterfrågeökningen gynnar Lesjöfors som har bättre leveransförmåga än konkurrenterna. Rörelseresultatet uppgick till 70 Mkr (78). Rörelsemarginalen har sjunkit under kvartalet. Det är framför allt Banddetaljer som tappat marginal. Under månaden har Lesjöfors förvärvat det tyska fjäderföretaget S&P Federnwerk som 2012 omsatte 140 Mkr. Företaget har 70 anställda. Efter förvärvet omsätter Lesjöfors cirka 600 Mkr i Tyskland som därmed är den enskilt största marknaden för företaget. S&P Federnwerk konsolideras från och med andra kvartalet.

Habias fakturering uppgick till 135 Mkr, en nedgång med 17 procent. Nedgången är koncentrerad till den delen av verksamheten som inte är telekomrelaterad. Den lägre faktureringen beror framför allt på att det i år inte fakturerats större projekt inom försvar och kärnkraft, vilket var fallet förra året. Men även det bredare industriavsnittet har haft en nedgång i fakturering. Telekomfaktureringen ökade däremot under första kvartalet. Efterfrågan från telekomkunder har varit stark och Habia har tagit marknadsandelar framför allt på den kinesiska marknaden. Den, totalt sett, lägre faktureringen innebar att rörelseresultatet sjönk till 5 Mkr (15) för första kvartalet. Rörelsemarginalen blev 3,9 procent jämfört med 9,4 procent föregående år.

Även Beijer Tech har påverkats av det svagare efterfrågeläget. Nedgången förstärks av det stora beroendet av Sverige och Norden. Faktureringen uppgick till 187 Mkr, vilket var 16 procent lägre än föregående år i jämförbara enheter. Både Flödesteknik och Industriprodukter påverkas av nedgången, men Flödesteknik drabbas hårdast. Nedgången inom flödesteknik beror dels på att man förra året erhöll ett antal större projektordrar, vilka inte har upprepats i år, men även på en allmänt lägre efterfrågan. Industriprodukter hade lägre försäljning inom alla affärsområden, men nedgången var särskilt stor inom insatsvaror till gjuterier och stålverk. Rörelseresultatet blev 7 Mkr (12) för första kvartalet. Rörelsemarginalen sjönk till 3,6 procent (6,2). Under kvartalet har Beijer Tech genomfört två mindre förvärv, PMU och Lubritek. PMU ingår i kvartalsredovisningen medan Lubritek konsolideras från och med andra kvartalet.

Vi ser för närvarande inte några tecken på förändring i det allmänna efterfrågeläget. Andra kvartalet bör dock påverkas positivt av säsongseffekt och förbättrad efterfrågan inom Chassifjädrar. Dessutom har orderstockarna ökat jämfört med årsskiftet både i Habia och i Lesjöfors. Faktureringsvolym och resultat bör även gynnas av en positiv kalendereffekt. Det svagare efterfrågeläget innebär att alla koncernbolagen har fokus på effektivitet och kostnader.


Bertil Persson
VD och koncernchef

Nästa rapporttillfälle:
Delårsrapport den 15 augusti 2013 

Eventuella frågor besvaras av:

Bertil Persson, VD och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Beijer Alma AB (publ)           

Dragarbrunnsgatan 45, Box 1747, 751 47 Uppsala. Telefon 018-15 71 60. Telefax 018-15 89 87.
Styrelsens säte Uppsala. Organisationsnummer 556229-7480. www.beijeralma.se

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Orderingången utvecklades bättre än faktureringen och var i nivå med föregående år. Eftersom orderingången dessutom var högre än faktureringen ökade orderstockarna med 44 Mkr sedan årsskiftet.
Bertil Persson