Delårsrapport januari-september för Beijer Alma AB (publ)

- Nettoomsättningen under januari–september var 1 244 Mkr (1 121)
- Resultatet efter finansnetto, januari–september var 211,2 Mkr (194,7)
- Resultatet efter skatt, januari–september var 152,7 Mkr (138,8)
- Vinsten per aktie efter skatt, januari–september var 5,57 kr (5,06)
- Resultatet efter finansnetto tredje kvartalet var 64,1 Mkr (66,8)
- Starkt kassaflöde tredje kvartalet, 62,4 Mkr (43,5)

KONCERNEN
Efterfrågan från det största kundsegmentet, verkstadsindustrin, är fortsatt god men ökningstakten är lägre än tidigare. Fakturering och orderingång till kunder inom telekom och chassifjädrar har däremot minskat jämfört med föregående år. Sammantaget innebär detta att tillväxten i orderingången har avtagit och uppgår under tredje kvartalet till 2 procent exklusive företagsförvärv.

Under perioden januari–september ökade orderingången med 10 procent till 1 261 Mkr (1 145). Faktureringen var 1 244 Mkr (1 121), en ökning med 11 procent. I jämförbara enheter ökade orderingången och faktureringen med 3 procent. Resultatet efter finansnetto uppgick till 211, 2 Mkr (194,7) och rörelsemarginalen var 17,5 procent (17,8). Vinsten per aktie efter skatt var 5,57 kr (5,06). Resultatet har påverkats negativt med 5,5 Mkr på grund av förändrade valutakurser. Jämförelsen avser periodens valutakurser i förhållande till de som rådde under motsvarande period föregående år.

Investeringarna i materiella anläggningstillgångar uppgick till 52,7 Mkr (49,7). Kassaflödet efter investeringar var 43,6 Mkr (76,1) inklusive företagsförvärv på 49,7 Mkr (0). Räntebärande nettoskulder var 62,1 Mkr (42,1) och soliditeten nådde 61,9 procent (57,4).

Under tredje kvartalet uppgick orderingången till 393 Mkr (359), en ökning med 9 procent. Faktureringen ökade med 8 procent och nådde 391 Mkr (361). I jämförbara enheter ökade orderingången med 2 procent och faktureringen med 1 procent. Resultatet efter finansnetto var 64,1 Mkr (66,8) och rörelsemarginalen nådde 16,9 procent (19,0). Investeringarna var 21,7 Mkr (13,7). Kassaflödet efter investeringar uppgick till 62,4 Mkr (43,5).

DOTTERBOLAGEN
LESJÖFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en ledande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Lettland, England och Kina.

Lesjöfors orderingång under perioden januari–september uppgick till 801 Mkr (708), en ökning med 13 procent. Faktureringen ökade med 12 procent till 784 Mkr (698). I jämförbara enheter ökade orderingången med 1 procent medan faktureringen var oförändrad. Resultatet efter finansnetto var 167,6 Mkr (165,1) och rörelsemarginalen uppgick till 21,5 procent (23,8).

Under tredje kvartalet var orderingången 245 Mkr (222), en ökning med 10 procent. Faktureringen steg med 11 procent och nådde 242 Mkr (218). I jämförbara enheter minskade orderingången med 2 procent och faktureringen med 1 procent. Resultatet efter finansnetto var 48,0 Mkr (50,9) och rörelsemarginalen 19,8 procent (23,3).

Inom Lesjöfors finns tre affärsområden, Industrifjädrar, Banddetaljer och Chassifjädrar. Industrifjädrar har fortsatt god volymtillväxt. Inom Banddetaljer har försäljningen minskat i jämförbara enheter bland annat beroende på ett modellbyte inom mobiltelefoner. Chassifjädrars försäljning är lägre än det starka fjolåret men bedömningen är att Lesjöfors har försvarat sina marknadsandelar. Samtliga affärsområden har god lönsamhet.

HABIA CABLE AB (www.habia.com) är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommunikation, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning och produktutveckling i Sverige samt tillverkning i Tyskland, Kina och Lettland.

Habias orderingång under perioden januari–september ökade med 5 procent till 459 Mkr (436). Faktureringen steg med 9 procent till 460 Mkr (423). Resultatet efter finansnetto var 63,2 Mkr (45,9) och rörelsemarginalen nådde 14,3 procent (11,4).

Under tredje kvartalet var orderingången 147 Mkr (137), en ökning med 7 procent. Faktureringen steg med 4 procent till 149 Mkr (143). Resultatet efter finansnetto var 20,9 Mkr (19,1) och rörelsemarginalen 14,7 procent (13,9).

Försäljningen till telekomsektorn har varit lägre än föregående år. Däremot har försäljningen till andra kundgrupper, till exempel inom försvars- och verkstadsindustri, haft en god tillväxt.

MODERBOLAGET
Moderbolaget är ett holdingbolag utan egen verksamhet och utan extern fakturering. Resultatet efter finansnetto var för perioden januari–september –18,1 Mkr (–16,4) och för tredje kvartalet –4,4 Mkr (–4,2).Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50, e-post bertil.persson@beijer-alma.se
Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60, e-post jan.blomen@beijer-alma.se

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar