Kvartalsrapport för januari–mars 2012

Stabil efterfrågan

  • Nettoomsättningen var 718 Mkr (721).
  • Resultatet efter finansnetto uppgick till 97,9 Mkr (108,7).
  • Vinsten per aktie efter skatt var 2,37 kr (2,60).
  • Starkt kassaflöde, 57,2 Mkr (9,4) och fortsatt starka finanser, nettokassa 76 Mkr (16).

Koncernen
Efterfrågeläget är på i stort sett samma nivå som under slutet av förra året. Inom de flesta marknadssegmenten är utvecklingen stabil utan vare sig stora försäljningsökningar eller minskningar. Inom Lesjöfors har dock efterfrågan på chassifjädrar varit på en lägre nivå än i fjol. Detta beror till stor del på den milda vintern som minskat utbytesbehovet. Totalt för koncernen var orderingången svag i början av kvartalet men har under februari och mars varit väl i takt med faktureringen.

Koncernens orderingång uppgick till 706 Mkr (762), en minskning med 7 procent. Faktureringen minskade med knappt 1 procent och nådde 718 Mkr (721). I jämförbara enheter minskade orderingången med 8 procent och faktureringen med drygt 1 procent. Rörelseresultatet var 100,1 Mkr (111,3 ) och rörelsemarginalen uppgick till 14,0 procent (15,4). Resultatet efter finansnetto uppgick till 97,9 Mkr (108,7). Vinsten per aktie var 2,37 kr (2,60).

Kassaflödet efter investeringar uppgick till 57,2 Mkr (9,4 exklusive företagsförvärv). Nettokassan uppgick till 76,3 Mkr (15,9). Utdelningen på 211 Mkr (211) var i år, liksom i fjol, beslutad men inte utbetald per balansdagen. Beloppet har skuldförts och minskat det egna kapitalet.  

Dotterbolagen

Lesjöfors
Lesjöfors AB är en fullsortimentsleverantör av standard- och specialproducerade industrifjädrar, tråd- och banddetaljer. Företaget är en dominerande aktör i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. Lesjöfors har tillverkning i Sverige, Danmark, Finland, Tyskland, Lettland, Storbritannien och Kina.

Orderingången minskade med 13 procent i förhållande till det starka första kvartalet förra året och uppgick till 351 Mkr (402). Faktureringen uppgick till 355 Mkr (380), en minskning med 7 procent. Lesjöfors rörelseresultat var 78,1 Mkr (97,6).

Lesjöfors bedriver sin verksamhet i tre affärsområden, Industrifjädrar, Banddetaljer och Chassifjädrar. Industrifjädrar och Banddetaljer säljer till verkstadsindustrin medan Chassifjädrar riktar sig mot eftermarknaden för fordon. Industrifjädrar och Banddetaljer har levererat ungefär samma volymer som i fjol. Inom Chassifjädrar har efterfrågan varit väsentligt lägre än förra året. En anledning härtill är den milda vintern som medfört ett minskat utbytesbehov. Nedgången är generell för marknaden och Lesjöfors har inte förlorat marknadsandelar.

Habia Cable
Habia Cable AB är en av Europas största tillverkare av specialkabel till kunder inom telekommuni-kation, transport, kärnkraft, försvar och övrig industri. Företaget har tillverkning i Sverige, Tyskland, Kina och Polen och försäljning i Europa, Asien och Nordamerika.

Orderingången uppgick till 154 Mkr (170), en minskning med 10 procent. Faktureringen ökade med 7 procent till 162 Mkr (151). Rörelseresultatet uppgick till 15,3 Mkr (3,8). Under föregående års första kvartal bokfördes kostnader i samband med VD-skifte på 7,2 Mkr.

Habia inledde året med svag orderingång från främst telekomsektorn. Efterfrågan har successivt återhämtat sig och under andra hälften av kvartalet är orderingång och fakturering i balans. Under perioden har en ny divisionsorganisation implementerats. Den nya organisationen ger bättre fokusering på strategiskt prioriterade affärer och marknader.

Beijer Tech
Beijer Tech AB är specialiserat på industriell handel i Norden och representerar flera av världens ledande tillverkare. Verksamheten bedrivs inom affärsområdena Industriprodukter samt Flödesteknik/ Industrigummi.

Orderingång och fakturering uppgick till 201 Mkr (190), en ökning med 6 procent. I jämförbara enheter var ökningen 1 procent. Rörelseresultatet var 12,5 Mkr (14,4).

Båda verksamhetsområdena Flödesteknik och Industriprodukter har haft en stabil efterfrågan utan nämnvärd tillväxt. Inom Industriprodukter har en ogynnsam produktmix haft en viss negativ påverkan på marginalerna.

Moderbolaget
Moderbolaget, Beijer Alma AB, är ett holdingbolag utan extern fakturering. Rörelseresultatet var –5,7 Mkr (–4,6).

Eventuella frågor besvaras av:
Bertil Persson, VD och koncernchef, telefon 08-506 427 50, bertil.persson@beijeralma.se
Jan Blomén, ekonomichef, telefon 018-15 71 60, jan.blomen@beijeralma.se

Läs mer på: www.beijeralma.se

Besök våra dotterbolag:
www.lesjoforsab.com
www.habia.com
www.beijertech.se

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar