Kvartalsrapport januari-september 2001

Kvartalsrapport januari - september 2001 för Beijer Alma AB (publ) - Svag efterfrågan, särskilt från telekomsektorn - Fakturering januari - september 1 008 Mkr (811) - Resultat januari - september 11,2 Mkr (74,5) - Resultat tredje kvartalet 5,5 Mkr (32,0) KONCERNEN För perioden januari - september uppgick faktureringen till 1 008,1 Mkr (811,5). Exklusive Elimag, som förvärvades i början av detta år, var faktureringsökningen 5 procent. Resultatet efter finansnetto var 11,2 Mkr (74,5). Vinsten per aktie efter schablonskatt blev 0,95 kr (6,46). Anläggningsinvesteringarna, exklusive företagsförvärv, var 133,6 Mkr (59,7). Av dessa investeringar avser 69,3 Mkr Elimag. Soliditeten var 39,7 procent (42,6). Likvida medel inklusive ej utnyttjade krediter var 218,7 Mkr (192,0). Under tredje kvartalet ökade faktureringen med 11 procent till 298,7 Mkr (268,2). Exklusive Elimag minskade faktureringen med 9 Mkr eller 3 procent. Orderingången var 279,3 Mkr (306,6), en minskning med 9 procent. Rensat för Elimag sjönk orderingången med 21 procent. För tredje kvartalet var resultatet efter finansnetto 5,5 Mkr (32,0). DOTTERBOLAGEN HABIA CABLE AB (www.habia.se) är en av Europas största tillverkare av specialkabel för applikationer inom telekommunikation, transport, kärnkraft och försvar. Produktion sker i Sverige, Tyskland och Kina. För perioden januari - september var faktureringen 355,9 Mkr (267,6), och resultatet efter finansnetto 14,0 Mkr (22,8). Under tredje kvartalet fakturerades 105,4 Mkr (96,9), en ökning med 9 procent. Resultatet efter finansiella poster var -0,5 Mkr (10,4). Rörelsemarginalen var 3,1 procent (13,3). Det försämrade resultatet beror på en svag telekommarknad. I Habias produktionsanläggning i Söderfors utfördes omfattande kapacitetsinvesteringar i slutet av föregående år och den utbyggda anläggningen behöver större volymer från telekomsektorn för att nå tillfredsställande lönsamhet. För att fylla upp kapaciteten har säljinsatser riktats mot andra branscher, med viss framgång. Produktionsresurser har på motsvarande sätt flyttats från telekomproduktion till övrig produktion. Åtgärderna har dock inte kunnat kompensera nedgången inom telekomsektorn. För att möta den svaga efterfrågan har ett besparingsprogram initierats efter rapportperiodens utgång. Programmet innebär varsel av ett fyrtiotal personer. Merparten av dessa är anställda vid bolagets produktionsanläggningar i Sverige och Tyskland. LESJöFORS AB (www.lesjoforsab.com) är en fullsortimentsleverantör av industrifjädrar, chassifjädrar och banddetaljer i Norden och ett av de större företagen i sin bransch i Europa. För perioden januari - september uppgick faktureringen till 427,6 Mkr (480,0) en minskning med 11 procent. Resultatet efter finansnetto var 25,1 Mkr (58,5). Under tredje kvartalet minskade Lesjöfors fakturering med 14 procent till 128,0 Mkr (148,7). Resultatet efter finansnetto var 9,2 Mkr (20,2). Rörelsemarginalen var 9,1 procent (14,9). Nedgången i fakturering och resultat härrör sig från affärsområde Banddetaljer där telekomsektorn svarar för en betydande del av faktureringen. Volymnedgången på telekomprodukter beror till stor del på lageruppbyggnad under föregående år i kombination med lägre förbrukning. Lagernivåerna har fortfarande inte nått balans varför produktionsvolymerna är fortsatt mycket låga. Förutom tidigare beslutade personalneddragningar har ytterligare personalreduktioner genomförts under kvartalet, framför allt inom den danska produktionsenheten. Totalt minskas antalet anställda med 150 personer till 430. Under årets första nio månader har affärsområde Banddetaljer gjort betydande förluster. Övriga affärsområden, d v s Industrifjädrar och Automotive, har ungefär samma faktureringsvolymer och resultat som föregående år. ELIMAG AB (www.elimag.se) som förvärvades per 1 januari 2001, bedriver dels höghastighetsbearbetning i aluminium till bland annat telekom-, försvars- och rymdindustrin, dels kontraktstillverkning inom medicinsk teknik. För perioden januari - september var faktureringen 155,5 Mkr (122,9) och resultatet efter finansnetto -6,7 Mkr (-0,7). Under tredje kvartalet fakturerades 39,3 Mkr (34,6) och resultatet uppgick till -3,9 Mkr (- 2,1). Elimag Göteborg, vars verksamhet består av höghastighetsbearbetning i aluminium, påverkades negativt av den svaga telekommarknaden medan övriga kunder utvecklades relativt stabilt. Den minskade försäljningen till telekomkunder i kombination med tidigare genomförda investeringar har lett till ett lågt kapacitetsutnyttjande och svag lönsamhet. Bolaget upplever en fortsatt svag orderingång inför fjärde kvartalet. Elimag Stockholm, där kontraktsmontering bedrivs, har genomgått en kraftig omstrukturering. Under tredje kvartalet har all bearbetningsverksamhet avyttrats. Personalstyrkan har reducerats från 60 till 19 personer. Från och med september månad ger genomförda åtgärder full resultateffekt och bolaget har balans mellan intäkter och kostnader vid nuvarande volymer. AB STAFSJö BRUK (www.stafsjo.com) tillverkar skjutspjällsventiler som säljs globalt till processindustrin. För perioden januari - september var faktureringen 68,1 Mkr (57,3) och resultatet efter finansnetto 2,9 Mkr (1,6). Under tredje kvartalet fakturerade bolaget 25,9 Mkr (18,7) medan resultatet efter finansnetto uppgick till 2,7 Mkr (1,0). Rörelsemarginalen var 11,2 procent (5,5). Stafsjös tredje kvartal var det bästa sedan 1997 vad avser såväl fakturering som resultat. Anledningen till den högre volymen är dels ökad projektförsäljning till framför allt Kina, dels ökad försäljning för underhåll och renovering av befintliga anläggningar. Uppsala den 25 oktober 2001 BEIJER ALMA AB (publ) Bertil Persson Verkställande direktör Denna rapport har, till skillnad från halvårsrapporten, inte granskats av bolagets revisorer. Eventuella frågor besvaras av: Bertil Persson, VD och koncernchef, tel 08-506 427 50 Jan Blomén, ekonomichef, tel 018-15 71 60 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00430/bit0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/25/20011025BIT00430/bit0001.pdf Hela rapporten

Om oss

Beijer Alma AB (publ) är en internationell industrigrupp med fokus på komponenttillverkning och industrihandel. I koncernen ingår Lesjöfors som är en av Europas största fjädertillverkare, Habia Cable – en av Europas största tillverkare av specialkabel samt Beijer Tech med starka positioner inom industrihandel i Norden. Beijer Alma är noterat på NASDAQ OMX Stockholm Mid Cap-lista.

Prenumerera

Dokument & länkar