Delårsrapport 9 månader 2001

Delårsrapport 9 månader 2001 · Beijer Electronics visar en fortsatt god tillväxt som dock dämpats något under tredje kvartalet på grund av konjunkturnedgången. · Koncernens intäkter ökade med 16 procent under årets nio första månader. · Exportförsäljningen steg med 15 procent till 99 mkr. · Rörelseresultatet ökade med fem procent till 32 mkr. · Vinsten per aktie efter beräknad skatt steg med sex procent till 3,76 kronor. Vinsten per aktie rullande tolv månader ökade med 26 procent till 5,02 kronor. Koncernens intäkter Beijer Electronics-koncernen visar en fortsatt god utveckling. Koncernens nettoomsättning steg med 16 procent till 329,6 mkr (284,0) under årets nio första månader. Tillväxten har dock avtagit successivt och ökningen uppgick till 9 procent under tredje kvartalet. Det är konjunkturnedgången, särskilt under det tredje kvartalet, som ligger bakom den lägre tillväxten. För niomånadersperioden visar alla marknader och produktområden en positiv utveckling. Bilden för det tredje kvartalet är dock splittrad ur flera avseenden. Marknaden uppvisar en ryckighet. Försäljningen visar stor variation mellan månaderna. Marknadens svängningar kan förklaras av lagerförändringar hos kunderna. Detta har varit särskilt markant på koncernens exportmarknader. Beijer Electronics exportförsäljning, dvs försäljningen utanför Sverige, Norge och Finland, ökade med 15 procent till 98,5 mkr under niomånadersperioden. Exportförsäljningen till Europa exklusive Norden steg med 24 procent och till USA med fyra procent. Uppgången i USA har varit betydligt lugnare efter fjolårets höga tillväxt. Samtidigt har den amerikanska ekonomin bromsats upp kraftigt. Under det tredje kvartalet minskade exportförsäljningen med en procent. Inbromsningen är huvudsakligen hänförlig till lagerneddragningar i Europa och USA. Indikationer visar att försäljningen i slutkundsledet inte gått ned så mycket. Hemmamarknaden, som består av Sverige, Norge och Finland, har utvecklats väl med en sammantagen försäljningsökning på drygt 16 procent under niomånadersperioden. De norska och finländska marknaderna har utvecklats starkt. Under tredje kvartalet har dock en viss avmattning skett i Finland medan Norge fortsätter att utvecklas mycket positivt. Den svenska marknaden däremot visade ingen tillväxt under det tredje kvartalet beroende på konjunkturnedgången. Men den svenska bilden är splittrad. Vissa kunder upprätthåller normal affärsverksamhet medan andra visar en påtaglig återhållsamhet till följd av den osäkra situationen. Affärsområdenas intäkter Affärsområdet Operatörsterminaler förstärkte sin ställning som koncernens största affärsområde. Under de tre första kvartalen uppgick omsättningen till 135,4 mkr motsvarande en uppgång på 25 procent. Affärsområdets omsättning utgjorde 41 procent (38) av koncernens totala omsättning. Till följd av lägre tillväxt i exportförsäljningen, som huvudsakligen utgörs av operatörsterminaler, dämpades affärsområdets försäljningsökning under det tredje kvartalet och uppgick till åtta procent. Affärsområdet Styrsystem ökade sin omsättning med tio procent under de tre första kvartalen. Affärsområdet visade en stark utveckling under det första kvartalet bland annat beroende på betydande leveranser till Saab Automobile och Volvo Personvagnar. Under de andra och tredje kvartalen dämpades efterfrågan. Affärsområdet Drivsystem ökade sin omsättning med cirka tio procent under niomånadersperioden. Försäljningen har till en liten del påverkats av lägre leveranser till telekomindustrin som står för cirka fem procent av koncernens totala intäkter. Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat steg under rapportperioden med fem procent till 32,0 mkr (30,5). Det motsvarade en rörelsemarginal på 9,7 procent (10,7). Rörelseresultatet under det tredje kvartalet minskade till 7,6 mkr (9,8). Nedgången förklaras av lägre tillväxt än förväntat under tredje kvartalet. Härutöver har resultatet påverkats av högre utvecklingskostnader i samband med slutfasen av utvecklingen av den nya PC-baserade operatörsterminalen CEZAR. Vinstutfall Koncernen visar ett förbättrat positivt finansnetto under de tre första kvartalen på 1,0 mkr (0,2). Resultatet före skatt för perioden uppgick till 32,9 mkr (30,7), motsvarande en ökning på sju procent. Resultatet efter beräknad skatt, 29 procent (28), blev 23,4 mkr (22,1) för perioden. Vinsten per aktie efter beräknad skatt var 3,76 kronor (3,55). Under tredje kvartalet blev vinsten per aktie 0,90 kronor (1,12). Rullande tolvmånaders vinst per aktie efter beräknad skatt uppgick till 5,02 kronor (4,00) motsvarande en ökning på 26 procent. Övrig ekonomisk information Utvecklingstakten av nya produkter inom affärsområdet Operatörsterminaler har varit fortsatt hög. Utvecklingskostnaderna steg med 15 procent till 15,7 mkr under niomånadersperioden och med 23 procent till 4,8 mkr under det tredje kvartalet. Som andel av affärsområdets omsättning för hela perioden sjönk dock kostnaden till 11,6 procent (12,7). Koncernens investeringar i anläggningstillgångar uppgick under rapportperioden till 4,4 mkr (3,8). Det motsvarade 1,3 procent (1,3) av koncernens intäkter. Kassaflödet från den löpande verksamheten blev 28,5 mkr (34,3). Det lägre kassaflödet i år beror i huvudsak på skatteinbetalningar om 9,8 mkr (1,1). Det egna kapitalet uppgick till 84,3 mkr (62,7) per den 30 september 2001. Förändringen av eget kapital uppgår under perioden till 13,9 mkr (25,5). Den består av periodens resultat om 23,4 mkr (22,1), erhållen premie för sålda optioner 0 mkr (3,2), omräkningsdifferenser om 2,9 mkr (0,2) med avdrag för utdelning om 12,4 mkr (0). Soliditeten låg vid periodens slut på 48,8 procent (44,6). Medeltalet anställda var 191 (170) under niomånadersperioden. Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisning, dock har åtta nya rekommendationer från Redovisningsrådet börjat tillämpas från årsskiftet. Tillämpande av rekommendation nr 18, om resultat per aktie, har inneburit att ingen utspädningseffekt uppkommer. Tillämpandet av rekommendation nr 9, om inkomstskatter, har medfört ändring av redovisningsprincip. Detta har ökat eget kapital med 929 tkr, vilket även har beaktats vid jämförelsetal. Viktiga händelser Strategiskt avtal med ABB Beijer Electronics tecknade i juni ett strategiskt avtal med ABB om leveranser av operatörsterminaler. Avtalet, som på sikt kan ge betydande volymer, är ett resultat av en omfattande utvärderingsprocess som ABB gjort av möjliga leverantörer. ABB blir en så kallad "brand label"-kund, dvs ABB kommer att marknadsföra och sälja operatörsterminalerna globalt under eget varumärke. Samarbetet har förlöpt enligt plan och provleveranser ägde rum i slutet av juli. Leveranser påbörjades i slutet av tredje kvartalet. Lansering av nya operatörsterminaler Beijer Electronics aviserade i slutet av mars introduktionen av CEZAR, vilket är en ny generation av operatörsterminaler. CEZAR är en PC- baserad terminal som kompletterar det befintliga produktprogrammet och väsentligt vidgar Beijer Electronics marknadspotential. Konceptet består i huvudsak av två produkter - program-varan CEZAR för persondatorer och operatörsterminalen CEZAR bestående av både industridator och programvara. Den totala världsmarknaden för operatörsterminaler som Beijer Electronics kommer att bearbeta uppskattades till 700 miljoner dollar år 2000 vilket motsvarar cirka 1,5 miljarder dollar i slutkundledet. Testinstallationer av CEZAR påbörjades under maj och en bred lansering på marknaden sker under fjärde kvartalet. Etablering av dotterbolag i Tyskland Beijer Electronics etablerar ett dotterbolag i Tyskland. Avsikten är att stödja och utveckla koncernens säljkanaler för operatörsterminaler på den tyska marknaden med teknisk support och service samt bearbeta vissa slutkunder. Tyskland är Europas enskilt största marknad för automationsprodukter. Med ett breddat produktprogram och den förestående lanseringen av CEZAR har koncernen ett mycket konkurrenskraftigt erbjudande på den tyska marknaden. Beijer Electronics export till Tyskland uppgick till 4 000 terminaler under år 2000, en ökning med 20 procent. Målet är att inom tre år nå en marknadsandel på fem procent mot dagens 1,5 procent. Satsningen i Tyskland sker genom etablering av ett kontor i Stuttgart-regionen under oktober 2001. Samordning av exportverksamheten Beijer Electronics samordnar koncernens export-verksamhet. Det innebär att exportverksamheten inom Beijer Electronics AB och dotterbolaget Cimrex Electronics AB slås samman till en gemensam organisation inom moderbolaget. Syftet med sammanslagningen är att ytterligare öka slagkraften i exportverksamheten genom att mer effektivt dra nytta av koncernens samlade kompetens och resurser inom området. Den nya organisationen trädde i kraft den 1 april 2001. Utsikter för 2001 Beijer Electronics har visat en god utveckling under årets nio första månader trots en avmattning i den allmänna konjunkturen. Tillväxten blev lägre än förväntat under tredje kvartalet. Koncernen har samtidigt stärkt sin marknadsorganisation, speciellt på exportområdet, och breddat produktpro-grammet med bland annat den nya operatörsterminalen CEZAR samt ingått ett strategiskt leverantörsavtal med ABB. Satsningarna har kortsiktigt belastat resultatet men de kommer att ge positiv effekt när konjunkturläget förbättras. För resterande delen av 2001 är utvecklingen svår att bedöma. Sammantaget har konjunkturnedgången föranlett en viss justering av tidigare bedömningar. För helåret 2001 bedöms Beijer Electronics kunna visa en tillväxt och ett resultat som ligger nära koncernens långsiktiga mål. Malmö den 18 oktober 2001 Göran Sigfridsson VD och koncernchef För mer information kontakta VD Göran Sigfridsson på telefon 040-35 86 00 eller 0706-35 86 10 alternativt ekonomichef Göran Sandell på telefon 040-35 86 00. Denna rapport har ej varit föremål för granskning av bolagets revisorer. Tredje kvartalet i sammandrag Resultaträkning TKR Kvartal 3 Kvartal 9 mån 9 mån Helår 2001 3 2001 2000 2000 2000 Nettoomsättning 99 802 91 953 329 577 283 953 390 904 Övriga 112 48 787 222 263 rörelseintäkter Rörelsens -90 991 -81 007 -294 361 -250 -346 459 kostnader 128 Avskrivningar -1 360 -1 206 -4 042 -3 570 -4 630 Rörelseresultat 7 563 9 788 31 961 30 477 40 078 Räntenetto 282 -110 964 219 791 Resultat före 7 845 9 678 32 925 30 696 40 869 skatt Beräknad skatt -2 275 -2 709 -9 548 -8 594 -10 906 Nettoresultat 5 570 6 969 23 377 22 102 29 963 Balansräkning 2001-09 2000-09 2000-12 Tillgångar Anläggningstillgångar 18 294 16 734 17 033 Omsättningstillgångar 121 346 96 535 101 652 Likvida medel och 33 044 27 175 46 216 kortfristiga placeringar Summa tillgångar 172 684 140 444 164 901 Eget kapital och skulder Eget kapital 84 292 62 669 70 431 Avsättningar 9 441 8 719 8 894 Långfristiga skulder 4 834 4 692 4 816 Kortfristiga skulder 74 117 64 364 80 760 Summa eget kapital och 172 684 140 444 164 901 skulder Därav räntebärande 9 441 8 978 8 894 skulder Nyckeltal Rörelsemarginal, % 9,7 10,7 10,3 Vinstmarginal, % 7,1 7,8 7,7 Soliditet, % 48,8 44,6 42,7 Eget kapital per aktie, Kr 13,55 10,07 11,32 Vinst per aktie, Kr 3,76 3,55 4,82 Rullande 12 månaders vinst 5,02 4,00 4,82 per aktie, Kr Avkastning på eget kapital 42,5 50,2 56,2 efter skatt, % Avkastning på sysselsatt 52,6 62,5 65,3 kapital, % Avkastning på operativt 80,9 91,2 118,6 kapital, % Medeltal anställda 191 170 174 Antal aktier 6 221 488 Kassaflödesanalys Kassaflöde från den 28 543 34 266 45 354 löpande verksamheten Förändringar i -25 023 16 517 26 185 rörelsekapital Kassaflöde från -4 249 -3 964 -5 420 investeringsverksamheten Förändring finansiering - 100 -159 Utbetald -12 443 -32 000 -32 000 utdelning/koncernbidrag Förändring i likvida medel -13 172 14 919 33 960 Likvida medel och 46 216 12 256 12 256 kortfristiga placeringar vid årets början Likvida medel och 33 044 27 175 46 216 kortfristiga placeringar vid periodens slut Beijer Electronics Beijer Electronics är ett utvecklings- och agenturföretag inom industriautomation med produkter och tjänster som marknadsförs såväl på hemmamarknaden som globalt. Beijer Electronics-koncernen består av moderbolaget Beijer Electronics AB, dotterbolag i Norge, Finland, Tyskland och USA. I produktprogrammet ingår bl a programmerbara styrsystem, frekvensomriktare, servosystem, robotar, operatörsterminaler, I/O-system och visionsystem. I erbjudandet ingår också tjänster såsom teknisk support, ett komplett utbildningsprogram och projektverksamhet. Information om Beijer Electronics Via Beijer Electronics e-postlista är det möjligt att prenumerera på finansiell information, t ex pressmeddelanden, ekonomiska rapporter och uppdateringar på Beijer Electronics webbplats. Du ansluter dig enkelt till e-postlistan från hemsidan, www.beijer.se. Har du frågor om Beijer Electronics-koncernen är du välkommen att kontakta ledningssekreterare Annika Johnsson direkt på telefon 040-35 86 80 eller via e-post på adressen koncerninfo@beijer.se. Kommande ekonomisk information 31 januari 2002 Bokslutskommuniké april 2002 Årsredovisning för 2001 22 april 2002 Bolagsstämma 22 april 2002 Delårsrapport för tre månader ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00400/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/18/20011018BIT00400/bit0002.pdf

Om oss

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar