Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årstämma för verksamhetsåret 2011 ägde rum den 25 april 2012. Här följer en redogörelse för de viktigaste besluten vid stämman och dess huvudsakliga innehåll.

Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en utdelning om 2,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2011. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades den 30 april 2012. Utdelning beräknas skickas från Euroclear Sweden AB den 4 maj 2012.

Beijer Electronics VD Fredrik Jönsson redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2011 samt för utvecklingen under det första kvartalet 2012. VD konstaterade att 2011 blev koncernens hittills bästa år. Omsättning och resultat under det första kvartalet 2012 var som tidigare aviserats lägre än föregående år men VD kunde även konstatera att utfallet blev bättre än de ursprungliga förväntningarna och att orderingången återigen börjat stiga.

Stämman beslutade vidare:

 • att välja Anders Ilstam till ordförande vid stämman.
 • att styrelsen ska bestå av sex stycken ledamöter, utan suppleanter.
 • att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 450 000 kronor och att arvode till envar av övriga styrelseledamöter skall utgå med 200 000 kronor, med undantag för de som är anställda i bolaget.
 • att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
 • att omvälja Stig-Arne Blom, Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Anders Ilstam och bolagets VD Fredrik Jönsson.
 • att omvälja Anders Ilstam som styrelseordförande.
 • att utse det registrerade revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers, Malmö, till revisor i bolaget för tiden intill slutet av årsstämman 2016.
 • att gällande former för utseende av valberedning inför årsstämman 2013 samt instruktion för valberedningen ska gälla även för 2012.
 • att anta styrelsens förslag till riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare.
 • att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 624 690 kronor genom nyemission av högst 1 893 000 aktier.
 • att bemyndiga bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i årsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

Malmö den 25 april 2012

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)

För mer information kontakta:

VD och koncernchef, Fredrik Jönsson,  tel 46 (0)40 35 86 10, mobil 46 (0)705 17 16 26
CFO, Anna Belfrage, tel 46 (0)40 35 86 53, mobil 46 (0)706 35 86 53

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1,4 miljarder kronor 2011. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordiska Börs Stockholms Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Om oss

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,4 miljarder SEK 2018. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar