Kommuniké från årsstämma i Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics årstämma för verksamhetsåret 2012 ägde rum den 23 april 2013. Årsstämman fastställde den framlagda resultat- och balansräkningen samt koncernens resultat- och balansräkning. Styrelseledamöterna och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet.

Stämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på 1,25 kronor per aktie för verksamhetsåret 2012. Som avstämningsdag för utdelningen beslutades den 26 april 2013. Utdelning beräknas skickas från Euroclear Sweden AB den 2 maj 2013.

Beijer Electronics VD redogjorde i sitt stämmoanförande för verksamheten under 2012 samt för utvecklingen under det första kvartalet 2013. VD konstaterade att den globala ekonomiska tillväxten blev lägre än flertalet bedömare hade förutspått. Det påverkade utfallet för Beijer Electronics med en lägre försäljning och ett lägre resultat under 2012. Marknaden stabiliserades mot slutet av året och inledningen på 2013 men det råder fortsatt stor osäkerhet om utvecklingen under resten av det nya året.

Stämman beslutade vidare:

 • att välja Anders Ilstam till stämmans ordförande.
    
 • att styrelsen skall bestå av sju ledamöter utan supplenter.
    
 • att omvälja styrelseledamöterna Bert Åke Eriksson, Ulrika Hagdahl, Maria Khorsand, Anders Ilstam och Fredrik Jönsson samt till nya styrelseledamöter välja Bo Elisson och Christer Öjdemark. Vidare beslutades att Anders Ilstam kvarstår som styrelsens ordförande.
     
 • att arvode till styrelsens ordförande skall utgå med 500 000 kronor och arvode till envar av övriga styrelseledamöter skall utgå med 225 000 kronor med undantag för de som är anställda i bolaget.
     
 • att arvode till revisorerna utgår enligt godkänd räkning.
     
 • att regler för valberedning inför årsstämma, skall gälla till dess beslut om förändring av reglerna fattas av stämman, i huvudsak enligt följande: Valberedningen ska bestå av fem ledamöter, varav en representant för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna, samt styrelseordföranden. Namnen på de fyra ledamöterna och de aktieägare som de representerar ska offentliggöras senast sex månader före årsstämman och baseras på de kända röstetalen per den 31 augusti året före årsstämman. Den ledamot som representerar den största aktieägaren ska utse ordförande i valberedningen, som inte får vara styrelseledamot.
     
  Eventuella förändringar i valberedningens sammansättning ska offentliggöras så snart de skett.
         
 • att anta riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare enligt följande. Med ledande befattningshavare avses koncernledningen inklusive VD.
     
  Frågor om ersättning bereds av ersättningsutskottet och föreläggs styrelsen för beslut årligen. Den totala ersättningen omfattar fast lön samt rörlig lön, bestående av en årlig och en långsiktig del. Därutöver tillkommer pension samt övriga sedvanliga förmåner såsom tjänstebil.
     
  Den fasta lönen, som är individuell och differentierad utifrån individens ansvar och prestationer, fastställs utifrån marknadsmässiga principer och revideras årligen.
     
  Den rörliga delen baseras på uppfyllelsen av i förväg fastställda mål. Målen är relaterade till företagets resultatutveckling och andra viktiga förändringsmål. För VD och för övriga ledande befattningshavare kan den årliga rörliga delen uppgå till maximalt sex månadslöner och den långsiktigt rörliga delen till maximalt 20-40 procent av fast lön.
     
  VDs pension är avgiftsbestämd och utfaller vid 65 års ålder. Till försäkringen avsätts varje år 35 procent av VDs kontantlön. Avgiftsbestämda pensionsavtal som är marknadsmässiga finns för övriga ledande befattningshavare.
  Sker uppsägning av VD från Beijer Electronics sida, har VD arton månaders uppsägningstid. Någon annan ersättning vid uppsägning har inte avtalats. Sker uppsägning av övriga ledande befattningshavare från bolagets sida, har det avtalats om uppsägningstid på maximalt tolv månader, för alla utom en vilken har sex månaders uppsägningstid samt nio månaders avgångsvederlag, vid uppsägning från bolagets sida.
     
  Styrelsen får frångå de av årsstämman beslutade riktlinjerna om det i ett enskilt fall finns särskilda skäl för det.
        
 • att bemyndiga styrelsen att intill nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, besluta om ökning av bolagets aktiekapital med högst 631 000 kronor genom nyemission av högst 1 893 000 aktier. Beslutet innebär att styrelsen bemyndigas att besluta om nyemission med bestämmelse om apport, kvittning eller annat villkor som avses i 13 kap 5 § första stycket 6 p aktiebolagslagen och om avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Styrelsen ska äga rätt att fastställa övriga villkor för emissionen, inklusive emissionskurs, som dock ska baseras på marknadsmässiga villkor. Beslutet omfattade även bemyndigande för bolagets verkställande direktör att vidta de smärre justeringar i bolagsstämmans beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering av beslutet vid Bolagsverket.

   
Malmö den 23 april 2013

Styrelsen
Beijer Electronics AB (publ)

Beijer Electronics är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics utvecklats till en internationell koncern med verksamhet i 21 länder och en omsättning på 1 367 mkr 2012. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijerelectronics.se

Taggar:

Om oss

Beijer Electronics Group är en högteknologisk innovatör aktiv inom smart automation och nätverk. Koncernens öppna programvara, hårdvara och IIoT-lösningar hjälper kunderna att optimera processer och skapa tillförlitlig säker kommunikation, komplett med moderna intuitiva användargränssnitt. Beijer Electronics Group har sedan starten 1981 utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på 1,2 miljarder SEK 2017. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.se

Prenumerera

Dokument & länkar