Valberedning utsedd - Beijer Electronics

Beijer Electronics har nu, i enlighet med tidigare årsstämmobeslut, utsett en valberedning som skall lägga fram förslag till styrelse, styrelseordförande, stämmoordförande, revisorer samt styrelse- och revisorsarvoden, att föreläggas årsstämman den 20 april 2009.

Årsstämmobeslutet innebär att bolaget skall ha en valberedning bestående av fem ledamöter, varav en representant för envar av de fyra största aktieägarna vid tidpunkten omedelbart före offentliggörandet, samt styrelseordföranden. Ordföranden, som inte får vara styrelseledamot, skall utses av den ledamot som representerar den största aktieägaren.

Årets valberedning består av följande ledamöter:
Anders Ilstam, styrelsens ordförande
Mats Guldbrand, Svolder
Arne Lööw, Fjärde AP-fonden
Hans Forssman, Skandia Liv
Mauritz Sahlin, Stena Sessan, ordförande och sammankallande i valberedningen

Aktieägare som vill komma i kontakt med valberedningen för att föreslå medlemmar till Beijer Electronics styrelse kan vända sig till koncernledningsassistent Annika Johnsson på e-post annika.johnsson@beijerelectronics.se alternativt telefon 040-35 86 55. Direktkontakt kan även tas med valberedningens ordförande Mauritz Sahlin via e-post mauritz@eligo.se eller telefon 0705-37 11 01.

Om oss

Beijer Electronics Group AB (publ) är ett expansivt teknikföretag med lång erfarenhet inom industriell automation och datakommunikation. Bolaget utvecklar och marknadsför konkurrenskraftiga produkter och lösningar med användaren i fokus. Sedan starten 1981 har Beijer Electronics Group utvecklats till en multinationell koncern med en omsättning på drygt 1,1 miljarder kronor 2016. Bolaget är noterat på NASDAQ OMX Nordic Stockholm Small Cap-lista under symbolen BELE. www.beijergroup.com

Prenumerera

Dokument & länkar