Delårsrapport för G & L Beijer AB, januari - september 2001

Delårsrapport för G & L Beijer AB, januari - september 2001 · Nettoomsättningen steg med 19 procent till 1019 mkr. · Rörelseresultatet före engångsposter ökade till 45,2 mkr (41,0). · Resultatet före engångsposter och skatt blev 32,1 mkr (28,8). · I resultatet ingår engångsposter om -0,9 mkr år 2001 och 20,3 mkr år 2000. · Resultatet före skatt blev 31,2 mkr (49,1). Koncernens omsättning G & L Beijerkoncernen ökade omsättningen med 19 procent till 1018,9 mkr (859,7) under årets nio första månader exklusive Beijer Electronics som delades ut till aktieägarna i juni 2000. Nedanstående sifferjämförelser exkluderar därför genomgående Beijer Electronics. Under det tredje kvartalet steg koncernens omsättning med 18 procent till 336,3 mkr (285,9). Tillväxten förklaras av en generellt fortsatt god marknadsutveckling i Norden. Koncernen har således ännu inte påverkats av den markanta avmattningen i konjunkturen delvis beroende på att G & L Beijer är ett sencykliskt företag. Flera förvärv under 2000 och 2001 samt positiva valutaeffekter har också bidragit till tillväxten. Affärsområdenas omsättning Affärsområdet Kylas omsättning steg med 12 procent till 659,2 mkr (590,6) under rapportperioden. Marknaderna i Danmark, Norge och Finland visar en stark utveckling medan Sverige visar en oförändrad omsättning. Kylas satsning på marknaderna i Baltikum och Polen har utvecklats väl. Under tredje kvartalet ökade affärsområdets omsättning med 12 procent till 219,8 mkr (196). Affärsområdet Industriteknik visar en fortsatt hög tillväxt. Omsättningen steg med 34 procent till 359,7 mkr (269,1) under årets nio första månader. Det är främst företagsförvärv men även en positiv marknadsutveckling som ligger bakom den goda tillväxten. Under tredje kvartalet ökade affärsområdets omsättning med 30 procent till 116,5 mkr (89,9). Rörelseresultat Koncernens rörelseresultat före goodwillavskrivningar och engångsposter steg med 9 procent till 53,7 mkr (49,3) under niomånadersperioden. I årets resultat ingår engångskostnader med 0,9 mkr. I resultatet för 2000 ingick positiva engångsposter med 20,3 mkr från fastighetsförsäljningar och SPP-medel. Motsvarande rörelseresultat för tredje kvartalet var 18,2 mkr (14,4). Affärsområdet Kyla visar ett rörelseresultat på 43,1 mkr (44,2) för de tre första kvartalen. Det motsvarade en rörelsemarginal på 6,5 procent (7,5). Affärsområdets handelsföretag har utvecklats väl medan tillverkningsföretagen har haft en sämre utveckling. Rörelseresultatet för tredje kvartalet 2001 steg till 15,5 mkr (14,6). I resultatet för tredje kvartalet 2000 ingick SPP-medel. Det innebar att det underliggande resultatet visade en större ökning under tredje kvartalet och att det även steg under hela niomånadersperioden. Rörelseresultatet för Industriteknik ökade till 19,0 mkr (18,2). Rörelsemarginalen blev 5,3 procent (6,8). Den goda försäljningstillväxten och företagsförvärv har bidragit positivt till resultatökningen. Resultatet för tredje kvartalet, 4,3 mkr (7,0), har dock dämpat resultattillväxten för hela rapportperioden. Nedgången under tredje kvartalet förklaras av kostnader för avtalspensioner samt att SPP- medel ingick i resultatet för 2000. Justerat för dessa poster har det underliggande resultatet ökat även under det tredje kvartalet. Koncernens avskrivningar på goodwill var under perioden 8,5 mkr (8,3). Rörelseresultatet efter goodwillavskrivningar men före engångsposter uppgick till 45,2 mkr (41,0). Motsvarande rörelseresultat för tredje kvartalet var 15,2 mkr (11,9). Resultat före skatt Koncernens finansnetto blev -13,1 (-12,2). Under årets nio första månader uppgick resultatet före engångsposter och skatt till 32,1 mkr jämfört med 28,8 mkr 2000. Resultatet före skatt blev 31,2 mkr (49,1). Övrig ekonomisk information Koncernens investeringar i goodwill, maskiner och anläggningar har under perioden uppgått till 24,3 mkr (31,7). Likvida medel inklusive outnyttjad checkräkningskredit var 72,2 mkr (83,6) per den 30 september 2001. Det egna kapitalet uppgick vid samma tidpunkt till 386,0 mkr (378,7). Förändringen av eget kapital under niomåndersperioden var -5,8 mkr (-46,6). Den består av periodens resultat om 19,6 mkr (46,8), omräkningsdifferenser om 16,0 mkr (-4,0) minskat med utdelning om 37,3 mkr (37,3), utdelning av Beijer Electronics (52,1) samt effekt av uppskjuten skatt på -4,1 mkr, i enlighet med Redovisningsrådets nya rekommendationer. Soliditeten uppgick till 38 procent (42,2) vid utgången av september. Medeltalet anställda under de tre första kvartalen var 690 (666). Denna delårsrapport har upprättats enligt samma principer som senaste årsredovisning. Dock har Redovisningsrådets nya rekommendationer införts sedan årsskiftet. Ändringarna har inte påverkat koncernens resultat före skatt. Viktiga händelser G & L Beijer förvärvade genom dotterbolaget Lundgrens Maskinförnödenheter inom affärsområdet Industriteknik Slanggrossisten Ekonil AB, Helsingborg, i april 2001. Ekonil har som affärsidé att sälja och lagerhålla industrislang i plast och gummi med tillhörande kopplingar. Omsättningen under bolagets senaste verksamhetsår uppgick till 23 mkr och vinsten före skatt var 3 mkr. Företaget har 12 anställda. Ekonil ingår i G & L Beijers räkenskaper från och med 1 april 2001. G & L Beijer sålde i maj en fastighet i Göteborgsområdet. Försäljningspriset uppgick till 10 mkr. Kommande rapporter · Bokslutskommuniké för 2001 publiceras den 31 januari 2002. Malmö den 23 oktober 2001 G & L Beijer AB Joen Magnusson, VD Denna delårsrapport har ej varit föremål för särskild granskning av bolagets revisorer. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00440/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT00440/bit0001.pdf

Om oss

Beijer är en teknikinriktad handelskoncern som genom en kombination av mervärdesskapande agenturprodukter och egenutvecklade produkter erbjuder sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och luftkonditionering.

Prenumerera

Dokument & länkar