Bergs Timber AB (publ) har ingått avtal med ägare representerande cirka 73,8 procent av aktierna i Gransjöverken AB om ett planerat förvärv av bolaget

Bergs Timber AB (publ) (”Bergs Timber”) tillkännagav igår, måndagen den 1 september 2014, att Bergs Timber ingått avtal med vissa större aktieägare i Gransjöverken AB (”Gransjöverken”) om att, förutsatt att vissa villkor uppfylls, förvärva dessa aktieägares aktier i Gransjöverken (det ”Planerade Förvärvet”). Bergs Timber tillkännagav även att övriga aktieägare i Gransjöverken avses att på motsvarande villkor erbjudas att avyttra sina aktier i Gransjöverken till Bergs Timber. Betalning för aktierna i Gransjöverken avses utgöras av nyemitterade aktier av serie B i Bergs Timber.

Under de förutsättningar och på de villkor som angavs i gårdagens tillkännagivande har Eriksmåla Förvaltning AB, Tage Andersson, Lars Gustafsson, Sjöfors Skogsservice AB, Patrik Siljemark inklusive bolag, Ingel Teknik AB, Anders Carlsson och Claes-Göran Nilsson, som tillsammans representerar cirka 73,8 procent av aktierna och rösterna i Gransjöverken, förbundit sig att avyttra samtliga sina aktier i Gransjöverken till Bergs Timber.

Niklas Sjöfors, som äger såväl Eriksmåla Förvaltning AB som Sjöfors Skogsservice AB, Lars Gustafsson, Ingel Magnusson, som äger Ingel Teknik AB, Anders Carlsson och Claes-Göran Nilsson utgör tillsammans Gransjöverkens styrelse. Patrik Siljemark, som även äger Siljemark Consulting AB, är verkställande direktör i Gransjöverken.

Ytterligare information avseende detta pressmeddelande kan lämnas av Bergs Timbers VD och koncernchef Peter Nilsson (+46 703 15 09 27 eller +46 10 19 98 504) eller av Gransjöverkens styrelseordförande Lars Gustafsson (+46 706 26 66 02).

Bergs Timber AB (publ) offentliggör denna information enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 2 september 2014 kl. 08.30.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Bergs väg 13, 570 84 Mörlunda, telefon +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.se

  
VIKTIG INFORMATION

Offentliggörande, publicering eller spridning, direkt eller indirekt, av detta pressmeddelande kan i vissa jurisdiktioner vara föremål för restriktioner enligt lag. Detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller spridas i någon jurisdiktion där sådan åtgärd helt eller delvis är föremål för legala restriktioner. Informationen i detta pressmeddelande får inte heller vidarebefordras, reproduceras eller företes på sätt som står i strid med sådana restriktioner.

Detta pressmeddelande innehåller inte och utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med värdepapper utgivna av Bergs Timber AB (publ).

Den planerade apportemissionen kommer endast att kunna tecknas av personer med hemvist i Sverige och som befinner sig i Sverige. Den kommer således inte att rikta sig inte till allmänheten i eller personer med hemvist i eller som befinner sig i USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion i vilken sådana personers deltagande förutsätter ytterligare prospekt, eller registrerings- eller andra åtgärder än de som följer av svensk rätt eller skulle strida mot tillämpliga bestämmelser i sådan jurisdiktion. De värdepapper som anges häri har inte registrerats, och kommer inte att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933, några andra delstatliga värdepapperslagar i USA eller någon provinslag i Kanada. Värdepapper som tilldelas respektive erbjuds i nyemissionen får därför inte erbjudas, säljas, återförsäljas, överföras eller levereras, direkt eller indirekt, inom eller till USA, Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Singapore, Storbritannien eller Sydafrika eller i någon annan jurisdiktion inom vilken det inte är tillåtet att erbjuda sådana värdepapper.

Taggar:

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar