Bokslutskommuniké 1 september, 2004 – 31 augusti, 2005 för AB CF BERG & CO (publ)

Sammanfattning - Nettoomsättningen uppgick till 374,2 (281,0) mkr, rörelseresultatet blev -0,7 (-1,6) mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med -3,7 (-1,6) mkr. - Resultat efter skatt blev -2,7 (-0,2) mkr vilket gav ett resultat per aktie med -0,39 (-0,05) kronor per aktie. - Under sista kvartalet har resultatet förbättrats väsentligt. Rörelseresultatet uppgick för fjärde kvartalet till 9,2 (-2,1) mkr vilket gav ett resultat efter finansiella poster med 8,1 (-2,1) mkr - Den väsentliga resultatförbättringen som skedde under räkenskapsårets sista kvartal beror på en bättre råvarutillgång och därmed en ur kostnads och anskaffningssynpunkt gynnsammare råvarusammansättning. - Styrelsen föreslår oförändrad utdelning med 0,25 kronor per aktie. Koncernens verksamhet Koncernens verksamhet består i sönderdelning och förädling av skogsråvara i tre sågverksanläggningar, dels i moderbolaget AB CF BERG & CO (publ) som är beläget i Mörlunda dels i dotterbolaget AB C.A. Olausson & Söner, OLAB, beläget i Järnforsen samt att sedan 21 april 2005 ingår även Orrefors Sågverks AB. Geografiskt ligger sågverken samlade och med ett avstånd mellan anläggningarna på endast 8 mil. Koncernen har gjort uppdelningen att BERGS producerar och säljer i huvudsak granträvaror, medan OLAB producerar och säljer furuträvaror, Orrefors producerar och säljer båda träslagen. Koncernen äger och förvaltar cirka 2 300 hektar produktiv skogsmark. Moderbolaget AB CF BERG & CO är sedan 1984 noterat på Stockholmsbörsen. Bolaget noteras idag på O-listan övriga aktier. Nettoomsättning och resultat för räkenskapsåret Koncernen uppnådde under räkenskapsåret en nettoomsättning om 374,2 (281,0) mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till -3,7 (-1,6) mkr. Ökningen av nettoomsättningen beror i huvudsak på förvärvet av Orrefors Sågverks AB den 21 april 2005 men också på en ökad leverans- och produktionsvolym hos övriga enheter. Leveranspriserna för sågade trävaror har sjunkit i förhållande till räkenskapsåret 2003/04. Under räkenskapsåret har uttag av sågråvara från egna fastigheter i koncernen gjorts med cirka 12 200 m³to, vilket kan jämföras med att uttagen uppgick till 7 200 m³to motsvarande period föregående år. Ökningen är föranledd av upparbetningen efter stormen Gudrun. Nettoomsättning och resultat för fjärde kvartalet Koncernen uppnådde under fjärde kvartalet en nettoomsättning om 127,6 (65,2) mkr. Koncernens resultat efter finansiella poster uppgick till 8,1 (-2,1) mkr. Ökningen av nettoomsättningen beror i huvudsak på förvärvet av Orrefors Sågverks AB men också på en något ökad omsättning vid övriga enheter. Leveransvolymerna har ökat men till lägre försäljningspriser i jämförelse med fjärde kvartalet 2003/04. Försäljningspriserna på gjorda leveranser har dock ökat något i jämförelse med tredje kvartalet. Resultatförbättringen efter finansiella poster är till 2,0 mkr hänförd till förvärvet av Orrefors Sågverks AB. Resultatförbättringen i övrigt beror i huvudsak på den bättre råvarutillgången och de därmed lägre råvarukostnaderna efter stormen Gudrun i januari som påverkar kostnaden för sålda varor positivt. Under fjärde kvartalet har uttag av sågråvara från egna fastigheter i koncernen gjorts med cirka 3 100 m³to, vilket kan jämföras med att uttagen uppgick till 600 m³to motsvarande period föregående år. Effekter av förvärvet av Orrefors Sågverks AB Från den 21 april 2005 ingår Orrefors Sågverks AB i koncernen. Bolaget har en årsomsättning på cirka 220 mkr. Tillgångarna uppgick till 145 mkr vid förvärvstillfället fördelat på 51 mkr i materiella anläggningstillgångar, 56 mkr i varulager och 38 mkr i kortfristiga fordringar. Summa skulder och avsättningar uppgick till 93 mkr. Förvärvspriset uppgår till 44 mkr varav 37 mkr finansierades via en riktad apportemission och 7 mkr genom utfärdande av reverser gentemot säljarna vilka löper till mars 2006. Vid förvärvet uppstod en negativ goodwill på 8 mkr som redovisas i koncernen under rubriken avsättningar. Under perioden sedan förvärvet 21 april 2005 har bolaget påverkat koncernens nettoomsättning med 82 mkr och resultatet före skatt med 3,0 mkr, varav 0,3 mkr avser upplösning av negativ goodwill. Likviditet och investeringar Likvida medel inklusive kortfristiga placeringar uppgick i koncernen till 0,9 (0,9) mkr, vartill kommer outnyttjade checkkrediter om 35,9 (9,5) mkr. Under räkenskapsåret har ett antal investeringar genomförts som uppgår till 8,1 mkr varav 1,4 mkr finansierats genom finansiell leasing. Bland investeringarna märks investeringar i bevattningsanläggningar och bevattningsplaner 2 mkr, fordon 1,2 mkr och en utökning av brikettillverkningen i Orrefors 1 mkr. Posten varulager har ökat från 80 mkr till 206 mkr. Varulagret består till 129 mkr av timmer och rotstående skog och resten i huvudsak av lager av trävaror. Ökningen av lager av trävaror är helt hänförd till förvärvet av Orrefors sågverks AB. Ökningen av råvarulagren består till största delen av en ökning av råvarulagren för hela koncernen efter stormen Gudrun. Likviditeten har ännu inte påverkats väsentligt avseende den stora uppbyggnaden av råvarulager genom att särskilda betalningsplaner med leverantörerna har träffats för inköp av stormtimmer vilket håller nere behovet av bankfinansiering. Ändrad råvaruorganisation Styrelsen har idag beslutat att koncernens inköpsorganisationer kommer att slås samman till en organisation och all inköp av skogsråvara kommer att ske i ett separat dotterbolag BERGS SKOG. Bolaget kommer att ledas av koncernchef Åke Bergh. Organisationen kommer att startas upp under början på nästa kalenderår. Framtidsutsikter Arbetet med att upparbeta stormfällt timmer börjar komma in på slutfasen. Vi räknar med att i stort vara klara till slutet på detta år. Koncernen har i dagsläget cirka 325 000 m³fub timmer i vattenlager vilket motsvarar cirka ett halvt års förbrukning. Efterfrågan på våra sågade trävaror har varit god det senaste kvartalet. Priserna på granträvaror har pressats något i lokal valuta men tack vara en positiv valutautveckling har det kunnat bromsa effekterna. Priserna på furu-trävaror har utvecklats positivt. Sammanfattningsvis bedöms utvecklingen vara positiv för våra furuprodukter medan risken finns att det stora utbudet av granträvaror kan komma att pressa priserna. Avsättningen för våra biprodukter under hösten bedöms vara god dock har cellulosaflisen i likhet med massaveden drabbats av prissänkningar med drygt 30 procent. Marknaden för bränslesortimenten är inte minst tack vare höga olje- och el priser fortsatt stabil. Koncernen räknar med ett väsentligt bättre resultat kommande räkenskapsår än utfallet för räkenskapsåret 2004/05. Koncernen avstår från att lämna en mera preciserad prognos för räkenskapsåret 2005/06. Förslag till utdelning Styrelsen har beslutat att föreslå bolagsstämman en oförändrad utdelning om 0,25 kronor per aktie. Bolagsstämma och årsredovisning Årsredovisningen för räkenskapsåret 2004/05 kommer att sändas ut till aktieägarna i början av januari 2006 och finns då också tillgänglig på bolagets kontor i Mörlunda samt på www.cfbergs.se. Bolagsstämman kommer att hållas torsdagen den 26 januari 2006, kl. 14.00 i Målilla. Rapportperioder för räkenskapsåret 2005/06. - Tremånadersrapport september-november, den 26 januari 2006 - Halvårsrapport september-februari, den 7 april 2006 - Niomånadersrapport september-maj, den 29 juni 2006 - Bokslutsrapport för helåret september – augusti 2005/06, den 6 oktober 2006. Redovisningsprinciper Från och med 2005 skall samtliga noterade bolag inom den Europeiska Unionen upprätta sin koncernredovisning enligt International Financial Reportings Standards (IFRS). Redovisningsrådets rekommendationer, som tillämpas av koncernen till och med 2005-08-31, är i stor utsträckning baserade på IFRS varför koncernredovisningen härigenom till stora delar redan anpassats till det nya regelverket. De väsentligaste förändringarna i redovisningsprinciperna för koncernen avser redovisningen av negativ goodwill, redovisning av växande skog samt finansiella instrument. Effekterna av övergången till IFRS beskrivs nedan genom en kvantitativ avstämning av resultatet för 2004/05 och ställning per 2005-08-31. Noteras bör dock att avstämningen är preliminär då slutlig avstämning sker mot regelverk gällande vid utgången av räkenskapsåret 2005/06. IAS 32 och 39 avseende finansiella instrument tillämpas från 2005-09-01 utan krav på omräkning av jämförelsetal varför effekterna avseende dessa standards inte har beaktats nedan. Dessa effekter bedöms för övrigt vara oväsentliga för koncernen. Ytterligare information avseende rapporten kan lämnas av verkställande direktör Åke Bergh på telefonnummer 0495-24 55 00.

Om oss

Bergs Timber producerar och säljer sågade och vidareförädlade trävaror med fokus på kundanpassning. Produktionen sker i tre sågverksanläggningar belägna i Mörlunda, Orrefors och Gransjö samt i träskyddsanläggningen Bitus beläget i Nybro. Vid koncernens sågverksanläggningar finns hyvlerier för vidareförädling och alla anläggningar ligger inom ett avstånd av 9 mil.

Prenumerera

Dokument & länkar